KINH GIA ĐÌNH MÙA GIÁNG SINH - Đọc mỗi ngày

Thứ hai - 25/12/2023 17:28
KINH GIA ĐÌNH MÙA GIÁNG SINH - Đọc mỗi ngày
KINH GIA ĐÌNH MÙA GIÁNG SINH - Đọc mỗi ngày
KINH GIA ĐÌNH MÙA GIÁNG SINH
(Đọc mỗi ngày)


1. Kinh ĐCTT - Tin - Cậy - Mến – Sấp Mình  Vì Dấu.
2. Lần chuỗi 5 Sự Vui:


Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. - Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.
Thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. - Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. - Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ bốn: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu vào Đền Thánh. - Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. - Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 
25/12: Gẫm 1-2
26/12: Gẫm 3-4
27/12: Gẫm 5
28/12: Gẫm 1-2
29/12: Gẫm 3-4
30/12: Gẫm 5
31/12: Gẫm 1-2
1/1:     Gẫm 3-4
2/1:     Gẫm 5
3/1: Gẫm 1-2
4/1: Gẫm 3-4
5/1: Gẫm 5
6/1: Gẫm 1-2
7/1: Gẫm 3-4
8/1: Gẫm 5
9/1:   Gẫm 1-2
10/1: Gẫm 3-4
11/1: Gẫm 5

3. Kinh Cầu
KINH CẦU CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG
(Đọc Mùa Giáng Sinh)

---------------------------------

Xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Giêsu Hài Đổng nghe cho chúng con.
- Chúa Giêsu Hài Đổng nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật,
- THƯƠNG XÓT CHÚNG CON.

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thẬt,
Đức Chúa Thánh Thẩn là Đức Chúa Trời thật,
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời,

Hài Đổng là Chúa Giêsu Kitô,
- CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG THƯƠNG XÓT CHÚNG CON.

Hài Đổng là Đức Chúa Trời thật,
Hài Đổng là Con Đức Chúa Trời hằng sống.
Hài Đổng là Con Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
Hài Đổng sình ra khi trước sáng,
Hài Đổng là Ngôi Thứ Hai ra đời làm người,
Hài Đổng là thánh trí Đúc Chúa Cha,
Hài Đổng làm cho Đức Mẹ trọn tốt trọn lành,
Hài Đổng là Con Một Đức Chúa Cha,
Hài Đổng là con đẩu lòng Đức Mẹ,
Hài Đông là ảnh Đức Chúa Cha,
Hài Đổng là căn bổn Đức Mẹ,
Hài Đổng là yếng sáng Đức Chúa Cha,
Hài Đổng là danh vọng Đức Mẹ,
Hài Đổng cũng bằng Đức Chúa Cha,
Hài Đổng chịu lụy Đức Mẹ,
Hài Đổng là sự Đức Chúa Cha yêu dấu,
Hài Đổng là sự phú quí Đức Mẹ,
Hài Đổng là sự Đức Chúa Cha ban,
Hài Đổng là sự Đức Mẹ ban,
Hài đổng là quả bởi Đổng-Trinh sinh ra,
Hài Đổng là Đấng dựng nên loài người ta,
Hài Đổng là phép tắc Đức Chúa Trời,
Hài Đổng là Chúa chúng con,
Hài Đổng là Anh chúng con,
Hài Đổng là khách đã đặng quê lành,
Hài Đổng đã đặng quê lênh còn như khách vậy,
Hài Đổng mới sinh nên người khôn lớn,
Hài Đổng có trí tuệ như người trưởng lão,
Hài Đổng là Cha thật mọi đời,
Hài Đổng mới sinh ra đời,
Hài Đổng là mạch sống người ta mà chịu bú sữa,
Hài Đổng là Lời mà thẩm lặng,
Hài Đổng ở rong nôi kêu khóc,
Hài Đổng dựng nên sấm sét,
Hài Đổng làm cho Hỏa Ngục kinh khủng,
Hài Đổng là vui vẻ Thiên Đàng,
Hài Đổng làm cho kẻ loạn thường sợ hãi,
Hài Đổng là Đấng Ba Vua trông đợi,
Hài Đổng chịu dân mình đày đuổi,
Hài Đổng chịu đày cũng là Vua thật,
Hài Đổng làm cho bụt thẩn tan tác,
Hài Đổng sốt sắng làm cho danh Cha cả sáng,
Hài Đổng yếu đuối đã nên mạnh mẽ,
Hài Đổng bé mọn mà có phép tắc,
Hài Đổng là mỏ mọi ơn phước,
Hài Đổng là mạch sự kính mến,
Hài Đổng là Đấng quản trị trên trời,
Hài Đổng là Đấng sửa sang việc dưới thế,
Hài Đổng cai hết Đấng Thiên-Thẩn,
Hài Đổng là cội rễ các thánh Tổ Tông,
Hài Đổng là tiếng nói các thánh Tiên Tri,
Hài Đổng là Đấng thiên hạ đợi trông,
Hài Đổng là vui thật kẻ chăn chiên,
Hài Đổng là thật soi sáng Ba Vua,
Hài Đổng là phần rỗi các thánh Anh Hài,
Hài Đổng là Đấng các thánh Tổ-Tông trông đợi,
Hài Đổng là Thầy các thánh Tiến Sĩ,
Hài Đổng là rất thánh trên hết các thánh,

Hài Đổng làm lành cho chúng con,
- Chúa Giêsu Hài Đổng tha tội chúng con.

Hài Đổng làm lành cho chúng con,
- Chúa Giêsu Hài Đổng nghe cho chúng con.

Kẻo còn mang ách con cháu A-dong,
- CHÚA GIÊSU HÀI ÐỒNG CHỮA CHÚNG CON.

Kẻo còn lầm tôi tớ ma quỉ,
Kẻo phải sự dữ đời này,
Kẻo theo nhục thân mê đắm,
Kẻo cậy mình kiêu ngạo,
Kẻo mắc phải sự tội lỗi,
Kẻo còn lòng độc dữ,

Vì Đức Chúa Giêsu đầu thai cực thanh cực tịnh,
Vì Đức Chúa Giêsu sinh nơi Hèn hạ,
Vì Đức Chúa Giêsu khóc lóc,
Vì Đức Chúa Giêsu chịu phép cắt bì.
Vì Đức Chúa Giêsu tỏa mình oai nghi,
Vì Đức Chúa Giêsu Đức Mẹ đem vào đền thánh,
Vì Đức Chúa Giêsu ở thế hòa mục,
Vì Đức Chúa Giêsu sống đời này xứng đáng Đức Chúa Trời thật,
Vì Đức Chúa Giêsu làm người khó nghèo,
Vì Đức Chúa Giêsu chịu thương khó,
Vì Đức Chúa Giêsu chịu mỏi nhọc,

Chúa Giêsu chuộc tội cưu thế,
- Chúa Giêsu Hài Đổng tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cưu thế,
- Chúa Giêsu Hài Đổng nghe cho chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cưu thế,
- Chúa Giêsu Hài Đông thương xót chúng con.

Chúa Giêsu Hài Đổng nghe cho chúng con.
- Chúa Giêsu Hài Đổng nhậm lời chúng con.

Lời Nguyện: Chúng con thân lạy Đức Chúa Giêsu,/ là tính Đức Chúa Trời cao trọng,/ và lấy tính người ra đời mâu nhiệm,/ mà chẳng nệ hạ mình xuống/ cho đến đổi sinh nên Tiểu Nhi rất hèn mạc vì chúng con./ Xin cho chúng con đặng biết sự khôn khéo Chúa con nơi Hài Đổng,/ phép tắc nơi thơ ấu,/ oai nghi nơi thấp hèn;/ mà chúng con bây giờ thờ lay Chúa bé mọn dưới đất,/mà ngày sau đặng xem thấy Chúa rất lớn trọng vọng vô cùng ở trên trời,/ là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha/ và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng./ Amen.

------------------------------


THÁNH CA
CN: ÐK. Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê-lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát Thiên thần vang lừng. Ðàn hát (réo rắt tiếng hát). Xướng ca (dư âm vang xa). Ðây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (hãy kíp bước tới). Ðến xem (nơi hang Bê-lem). Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.
1. Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bê-lem Thiên thần xướng ca. Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.- ĐK....

Thứ 2: ÐK: Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca. Này giờ Con Chúa, Ðấng Cứu Tinh đã sinh ra. Từ non cao tới khơi nguồn bao la. Người hoan chúc đón tin vui thái hòa.
1. Thời gian qua nhân trần luôn ngóng trông. Lời giao ước vẫn âm vang trong muôn lòng. Cùng nguyện xin sương trời tỏa khắp nơi. Và mây mưa Ðấng Cứu Tinh cho đời.- ĐK....

Thứ 3: ÐK: Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa. Hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn, một đêm khuya vang, vẳng trong tuyết sương. Ðàn ơi, cứ rung những điệu réo rắt, hát khen Con Một Chúa Trời, rầy sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tới, thờ kính Vua giáng trần.
1. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính. Chúa Con sinh ra trong nắm cỏ máng lừa. Tuy Chúa là Vua muôn nước suy phục tôn kính. Chúa bỏ cõi trời sinh xuống trần đêm xưa. - ĐK....

Thứ 4: Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời. Mùa đông năm ấy Con Chúa sinh xuống đời. Nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát. Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai. Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát, con hợp với thiên thần hòa vang câu hát, mừng sinh nhật Chúa vinh quang, mừng sinh nhật Ðấng yêu đương. Sinh nhật từ ái sáng như công bình.//

Thứ 5: Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Đất với trời xe chữ đồng. Đêm nay Chúa Con Thần Thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu không bờ bến. Biết tìm kiếm của chi đền?//

Thứ 6:  Kìa trông huy hoàng vì sao, chiếu soi gần xa khắp miền, nào hỡi mục đồng dậy mau, chớ lo chi hãy bằng yên. Này nghe ta báo tin vui mừng: Vừa đây trong chốn hang lừa, đã sinh ra chính Vua muôn trùng, mau đến Belem kính thờ. - Belem kìa, sương tuyết ta ngại chi! Mau lên nào, mau bước ta cùng đi, cùng đi xem rõ Vua nhân trần. Người sinh trong cảnh cơ hàn. Nào anh em hãy nghe thiên thần, đi viếng Chúa ta xuống trần.//

Thứ 7:  Sương rơi mênh mông giữa đêm đông cho đời lạnh giá. Nghe trong thinh không tiếng gió đưa giữa đồng vắng tênh. Có ai đâu người hay biết giữa đêm đông này. Nằm trong hang đá giáng sinh là vị cứu tinh. - ĐK. Đêm đông (trên cánh đồng Bê-lem) nào ai biết đâu Chúa đã hạ sinh xuống giữa nơi gian trần. Đêm đông (trong một đêm giá băng) trên cánh đồng hoang lạnh nơi hang lừa hôi tanh Chúa đã đành cam phận (nhận làm người thấp hèn). Tiếng thiên thần reo vang chúc mừng Vua giáng sinh (reo vang chúc mừng Vua giáng). Bình minh đã khởi đầu mùa hồng ân cứu rỗi (khởi đầu mùa hồng ân cứu) Ôi hạnh phúc cho nhân loại tràn trề. Niềm vui sướng cho con người ngàn đời, cùng ca lên cùng hát lên, Al-le-lu-ia.//

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây