BỔ NHIỆM và THUYÊN CHUYỂN các linh mục GP. Long Xuyên Tháng 08/2023

Thứ ba - 15/08/2023 06:51
BỔ NHIỆM và THUYÊN CHUYỂN các linh mục GP. Long Xuyên Tháng 08/2023
BỔ NHIỆM và THUYÊN CHUYỂN các linh mục GP. Long Xuyên Tháng 08/2023
Xin cầu nguyện:
BỔ NHIỆM và THUYÊN CHUYỂN
các linh mục GP. Long Xuyên,

Tháng 08/2023

*****

1. Cha Gioan B. Nguyễn Thế Hùng
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Minh Châu - Rạch Giá
Nhiệm sở mới: Đi chữa bệnh

2. Cha Phêrô Hồ Hà Tiến Nam (SVD)
Đương nhiệm: Dòng Ngôi Lời - Nha Trang
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Minh Châu - Rạch Giá

3. Cha Phêrô Hàn Duy Hạp (SVD)
Đương nhiệm: Dòng Ngôi Lời - Nha Trang
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Minh Châu - Rạch Giá

4. Cha Phêrô Trần Thanh Liêm
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Núi Sam - Châu Đốc
Nhiệm sở mới: Giúp mục vụ Gx. Châu Đốc - Châu Đốc

5. Cha Phanxicô Xaviê Lê Phạm Khánh
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Bò Ót - Long Xuyên
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Núi Sam - Châu Đốc

6. Cha Gioakim Nguyễn Hoàng Huynh
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Môi Khôi (Láng Sen) - Vĩnh An
Nhiệm sở mới: Cha Phó Gx. Bò Ót - Long Xuyên

7. Cha Phanxicô Xaviê Đoàn Trung Lập
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Núi Tượng - Long Xuyên
Nhiệm sở mới: Cha Phó Gx. Môi Khôi (Láng Sen) - Vĩnh An

8. Cha Micae Maria Đỗ Đức Huyên (CRM)
Đương nhiệm: Nhà Dòng MCCC - Thủ Đức
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Núi Tượng - Long Xuyên

9. Cha Giuse Huỳnh Phong Phú
Đương nhiệm: Đi học
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Phú An - Châu Đốc

10. Cha Phêrô Đào Lê Hữu Trí
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Phú An - Châu Đốc
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Cồn Phước - Chợ Mới

11. Cha Micae Trần Trường Hoà
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Cồn Phước - Chợ Mới
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Giu-Đức - Tân Thạnh

12. Cha Giuse Đinh Phi Thoàn
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Giu-Đức - Tân Thạnh
Nhiệm sở mới: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận

13. Cha Alberto Maria Đinh Viết Dũng (CRM)
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Lộ Đức - Long Xuyên
Nhiệm sở mới: Về Nhà Dòng MCCC - Thủ Đức

14. Cha Giuse Phạm Công Thịnh
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Phú An - Châu Đốc
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Lộ Đức - Long Xuyên

15. Cha Vinhsơn Lê Xuân Tiến
Đương nhiệm: Tân Linh mục
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Phú An - Châu Đốc

16. Cha Hiêrônimô Nguyễn Văn Ngọ
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Thái An - Tân Hiệp
Nhiệm sở mới: Đi chữa bệnh một năm

17. Cha Gioan B. Nguyễn Uy Dũng
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Ba Bần - Long Xuyên
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Thái An - Tân Hiệp

18. Cha Matthia Vũ Văn Thương
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Vinh Sơn K.0 - Tân Hiệp
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Ba Bần - Long Xuyên

19. Cha Giuse Phan Minh Thuận
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Hiếu Hiệp K.H1 - Vĩnh An
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Vinh Sơn K.0 - Tân Hiệp

20. Cha Giuse Giang Hoà Việt
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Phú Hoà - Rạch Giá
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Hiếu Hiệp K.H1 - Vĩnh An

21. Cha Gioan Nguyễn Minh Nhựt
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Rạch Giá - Phụ trách trường khuyết tật Mỹ Lâm
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Phú Hoà - Rạch Giá
Trường khuyết tật Mỹ Lâm trao cho cộng đoàn Don Bosco – Vĩnh Hiệp phụ trách

22. Cha Romualdo Maria Trần Văn Hợp (CRM)
Đương nhiệm: Tân linh mục
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Rạch Giá - Rạch Giá

23. Cha Giuse Đoàn Sinh
Đương nhiệm: Cha quản sở Gh. Cái Gia - Chợ Mới
Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu vì lý do sức khỏe
Cha hạt trưởng Chợ Mới: Giám quản Gh. Cái Gia - Chợ Mới

24. Cha Phanxicô Nguyễn Ngọc Hạnh
Đương nhiệm: Cha quản sở Gh. Hội An - Chợ Mới
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Cái Dầu - Châu Đốc
Cha hạt trưởng Chợ Mới: Giám quản Gh. Hội An - Chợ Mới

25) Cha Phaolô Nguyễn Minh Đăng
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Cái Dầu - Châu Đốc
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. An Phú - Châu Đốc

26. Cha Phêrô Nguyễn Quốc Tiên
Đương nhiệm: Cha sở Gx. An Phú - Châu Đốc
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Kinh Xáng - Châu Đốc

27) Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Trương
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Kinh Xáng - Châu Đốc
Nhiệm sở mới: Cha quản sở Gh. Tân An - Châu Đốc

28. Cha Phêrô Nguyễn Phước Hiền
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Hoà Lợi - Long Xuyên
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Phú Vĩnh - Châu Đốc

29. Cha Vinhsơn Nguyễn Duy Khánh
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Hiếu Sơn K.H2 - Vĩnh An
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Hoà Lợi - Long Xuyên

20. Cha Giuse Nguyễn Tiến Tâm
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Bình Châu K.8A - Tân Thạnh
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Hiếu Sơn K.H2 - Vĩnh An

31. Cha Giuse Khuất Nguyễn Kim Bảo
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Thánh Giuse K.7B - Tân Thạnh
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Bình Châu K.8A - Tân Thạnh

32. Cha Giuse Nguyễn Kim Điền
Đương nhiệm: Tân linh mục
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Thánh Giuse K.7B - Tân Thạnh

33. Cha Giuse Đỗ Trọng Bình
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Giuse K. Rivera - Tân Hiệp
Nhiệm sở mới: Làm mục vụ tại Gx. Ngọc Chúc - Rạch Giá

34. Cha Giuse Vũ Thiện Mỹ
Đương nhiệm: Nghỉ bệnh
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Giuse K. Rivera - Tân Hiệp

35. Cha Phêrô Võ Văn Phúc
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Cái Đôi - Chợ Mới
Nhiệm sở mới: Cha quản sở Gh. Khiết Tâm - Vĩnh Thạnh

36. Cha Tađeo Phạm Văn Bảy (CRM)
Đương nhiệm: Tân linh mục
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Cái Đôi - Chợ Mới

37. Cha Giuse Ngô Quang Trung
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Tân Bình - Tân Hiệp
Nhiệm sở mới: Giúp mục vụ Gx. Rạch Giá - Rạch Giá

38. Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Cảnh
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Đất Hứa - Hà Tiên
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Tân Bình - Tân Hiệp

39. Cha Đaminh Đỗ Quốc Tuý
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Rọc Lá - Rạch Giá
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Đất Hứa - Hà Tiên

40. Cha Vinhsơn Phạm Thành Trung
Đương nhiệm: Cha Quản sở Gh. Xẻo Dinh - Rạch Giá
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Rọc Lá - Rạch Giá

41. Cha Vinhsơn Lê Hoài Tâm
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Dương Đông (Phú Quốc) - Rạch Giá
Nhiệm sở mới: Cha quản sở Gh. Xẻo Dinh - Rạch Giá

42. Cha Antôn Trần Hải Hồ
Đương nhiệm: Tân linh mục
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Dương Đông (Phú Quốc) - Rạch Giá

43. Cha Phanxicô Xaviê Maria Trần Đình Hoành (CRM)
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Tân Bình (Tràm Chẹt) - Rạch Giá
Nhiệm sở mới: Nhà Dòng MCCC - Thủ Đức

44. Cha Raphael Nguyễn Tiến Khoa
Đương nhiệm: Tân linh mục
Nhiệm sở mới: Phó Gx. Tân Bình (Tràm Chẹt) - Rạch Giá

45. Cha Gioan Maria Nguyễn Đức Vương (CRM)
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Hòn Chông - Hà Tiên
Nhiệm sở mới: Nhà Dòng MCCC - Thủ Đức

46. Cha Gioan Nguyễn Y Doãn
Đương nhiệm: Tân linh mục
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Hòn Chông - Hà Tiên

47. Cha Giuse Âu Thanh Bình
Đương nhiệm: Cha sở Gx. An Tiến K.1A - Tân Hiệp
Nhiệm sở mới: Cha quản nhiệm NT An Bình K.Rivera - Tân Hiệp

48. Cha Giuse Phan Hoàng Cung
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Kiên Lương - Hà Tiên
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. An Tiến - Tân Hiệp

49. Cha Gioan B. Phạm Quang Tùng
Đương nhiệm: Tân linh mục
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Kiên Lương - Hà Tiên

50. Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Vinh
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Cờ Trắng - Hà Tiên
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Vĩnh Bình - Long Xuyên

51. Cha Matthêu Nguyễn Trung Phong
Đương nhiệm: Tân linh mục
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Cờ Trắng - Hà Tiên

52. Cha Gioan Nguyễn Hiền
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Trung Thành - Tân Thạnh
Nhiệm sở mới: Đi học

53. Cha Giuse Phạm Thanh Quang
Đương nhiệm: Tân linh mục
Nhiệm sở mới: Cha Phó Gx. Trung Thành - Tân Thạnh

54. Cha Giuse Đinh Công Oánh
Đương nhiệm: Cha quản sở Gh. Sóc Xoài - Hà Tiên
Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu (vì lý do sức khoẻ) tại nhà hưu Cần Xây

55. Cha Luca Nguyễn Chí Ty
Đương nhiệm: Cha phó Gh. Sóc Xoài - Hà Tiên
Nhiệm sở mới: Cha quản sở Gh. Sóc Xoài - Hà Tiên

56. Cha Đaminh Hoàng Huy Hân
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Rạch Giá - Rạch Giá
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Đài Đức Mẹ Tân Hiệp - Tân Hiệp

57. Cha Vinhsơn Nguyễn Minh Phụng
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Đài Đức Mẹ Tân Hiệp - Tân Hiệp
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Rạch Giá - Rạch Giá

58. Cha Vinhsơn Phạm Văn Thể
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Đài Đức Mẹ Tân Hiệp - Phụ trách lưu xá dự tu Tân Hiệp - Tân Hiệp
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Thạnh An - Phụ trách lưu xá dự tu Thạnh An - Vĩnh Thạnh

59. Cha Phêrô Nguyễn Minh Dào
Đương nhiệm: Tân linh mục
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. An Thới (Phú Quốc) - Rạch Giá

60. Cha Giuse Phan Đình Diệm
Đương nhiệm: Tân linh mục
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Vạn Đồn - Vĩnh Thạnh

61. Cha Vinhsơn Ferio Maria Phạm Văn Thình (CRM)
Đương nhiệm: Nhà Dòng MCCC - Thủ Đức
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Bình Minh - Long Xuyên

62. Cha Raymundo Maria Nguyễn Viết Quang (CRM)
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Ngọc Thạch - Vĩnh Thạnh
Nhiệm sở mới: Nhà Dòng MCCC - Thủ Đức

63. Cha Giêrônimo Maria Nguyễn Trung Cương (CRM)
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Hoà Phú - Rạch Giá
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Ngọc Thạch - Vĩnh Thạnh

64. Cha Giuse Maria Nguyễn Trường Thọ (CRM)
Đương nhiệm: Nhà Dòng MCCC - Thủ Đức
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Năng Gù - Long Xuyên

65. Cha Gioan B. Maria Đinh Công Hiển (CRM)
Đương nhiệm: Cha quản sở Gh. Xẻo Tam - Rạch Giá
Nhiệm sở mới: Nhà Dòng MCCC - Thủ Đức

66. Cha Bênađô Maria Cao Thanh Bình (CRM)
Đương nhiệm: Cha sở Gx. Hoà Phú - Rạch Giá
Nhiệm sở mới: Cha quản sở Gh. Xẻo Tam - Rạch Giá

67. Cha Gioan TG Maria Nguyễn Hữu Tài (CRM)
Đương nhiệm: Nhà Dòng MCCC - Thủ Đức
Nhiệm sở mới: Cha sở Gx. Hoà Phú - Rạch Giá

68) Cha Augustinô Maria Phan Anh Tuấn (CRM)
Đương nhiệm: Nhà Dòng MCCC - Thủ Đức
Nhiệm sở mới: Cha phó Gx. Hoà Phú - Rạch Giá

69. Cha Giuse Nguyễn Minh Nam
Đương nhiệm: Cha quản sở Gh. Vô Nhiễm K.O - Tân Hiệp
Nhiệm sở mới: Nghỉ chữa bệnh một năm
Cha hạt trưởng Tân Hiệp: Giám quản Gh. Vô Nhiễm - Tân Hiệp

70. Cha Giuse Đỗ Đình Hiếu
Đương nhiệm: TCV Têrêsa An Châu
Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học

71. Cha Antôn Nguyễn Phước Thi
Đương nhiệm: TCV Têrêsa Long Xuyên
Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học

72. Cha Giuse Đỗ Công Hồng Phúc
Đương nhiệm: TCV Têrêsa Long Xuyên
Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học

73. Cha Tôma Trần Văn Công
Đương nhiệm: Tân linh mục
Nhiệm sở mới: TCV Têrêsa Long Xuyên

74. Cha Giuse Trịnh Hoàng Do
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Thạnh An - Vĩnh Thạnh
Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học

75. Cha Giuse Lưu Thanh Thảo
Đương nhiệm: Cha phó Gx. Thạnh An - Vĩnh Thạnh
Nhiệm sở mới: Cha giáo nội trú ĐCV Thánh Quý Cần Thơ

76. Phó tế Gioan B. Nguyễn Châu Minh
Thi hành mục vụ tại Gx. Thạnh An - Vĩnh Thạnh

-------------------------------
Nguồn: https://giaophanlongxuyen.org/

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây