ĐÀNG THÁNH GIÁ - KÍNH SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA - A rất ThánhGiá...

Chủ nhật - 26/07/2020 07:02
ĐÀNG THÁNH GIÁ - KÍNH SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA - A rất ThánhGiá...
ĐÀNG THÁNH GIÁ - KÍNH SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA - A rất ThánhGiá...
ĐÀNG THÁNH GIÁ
KÍNH SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA


- Đọc kinh Ăn Năn Tội

A rất Thánh Giá,/ chúng con kính thờ neo thần vững vàng,/ chúng con trông cậy một thánh giá vô cùng phép tắc./ Lòng chúng con yêu mến tin thành,/ đều nhờ sự thương khó Chúa con./ Lòng cung kính sấp mình khẩn nguyện,/ người nhân đức ban ơn thêm sức,/ kẻ tội khiên cải dữ về lành./ Lạy Đức Chúa Giêsu là Chúa chuộc tội rất đáng kính mến,/ nay chúng con sấp mình xuống dưới chân Chúa,/ mà xin lòng lân mẫn Chúa đoái thương chúng con,/ cùng các đẳng linh hồn nơi Luyên Ngục,/ hầu cho chúng con cùng các đẳng linh hồn/ đặng nhờ những phép Đại Xá cùng An Xá Hội Thánh đã ban./

Chúng con đến mà suy gẫm những sự thương khó Chúa,/ xin Chúa ban ơn cho chúng con/ đặng hưởng nhờ những công nghiệp vô cùng Chúa Cứu Thế./ Lại chúng con bước vào Đàng Thánh Giá,/ là nơi đầy dẫy sự khốn khó xót xa đắng cay,/ xin Chúa xuống ơn cho chúng con đặng lo buồn đau đớn,/ và dốc lòng từ này về sau/ chịu mọi sự khốn khó xỉ nhục đời này,/ chẳng những là bằng lòng mà lại vui lòng nữa./
Chúng con kính lạy rất thánh Đức Bà Maria là Mẹ rất khoan nhân,/ là Thầy đã dạy chúng con trước hết cách đi Đàng Thánh Giá,/ xin Mẹ nhân từ bào chữa chúng con trước mặt Đức Chúa Giêsu,/ hầu Chúa nhậm lấy lòng ăn năn đau đớn,/ khi chúng con bước đi mười bốn chặng Đàng Thánh Giá mà phạt tạ Chúa,/ cùng bồi thường các tội lỗi thiên hạ hằng phạm mất lòng Chúa./

Hát: Mẹ xưa đứng bên cây giá thảm thương, thấy con đớn đau Mẹ nát gan vàng. Đôi giòng nước mắt tuôn ròng ròng.

X. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ. Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
 

Chặng thứ nhất:
Đức Chúa Giêsu chịu xử án.


Gẫm: Ai ngờ Chúa tôi vô tội,/ mà cam lòng chịu nhịn nhục chịu xử án tử hình ức hiếp làm sao?/ Thật là bởi tình thương tôi/ nên muốn cam lòng chịu thể ấy./ - Lạy Chúa,/ con là kẻ có tội/ đáng tử hình mới phải,/ nhân sao Chúa lại chịu chết thế vì con làm vậy?/ Oi ôi !/ Vậy từ này về sau,/ con quyết lòng dầu sống chết/ thì đền ơn Chúa đã thương con dường ấy./

X. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con./ Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin,/ đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an./ Amen.


Hát: Lòng thân mẫu như gươm sắt thâu qua. Biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa. Ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.

X. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ. Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

Chặng thứ hai:
Đức Chúa Giêsu xê vai lại mà vác lấy Thánh Giá.


Gẫm: Chúa cực thái quá là dường nào:/ Trên đầu thì đầy những gai,/ cả và mình thì nứt nở xể xài,/ mà quân dữ còn bắt Người vác một cây nặng lắm./ Chúa cúi lưng xê vai lại vác lấy./ Liền xuống phải khoanh gai trên đầu,/ thì càng thêm nhức đau quá đỗi,/ song cũng gượng bước đi tùy sức./ Oi !/ Đấng rất thánh còn cúi lưng vác nặng nề làm vậy,/ thay vì tôi là đứa gian ngược đầy dẫy tội tình độc ác ngàn trùng,/ mà tôi còn dám làm tội nữa sao?/ - Thôi thôi lạy Chúa,/ con dốc lòng không dám nữa,/ mà lại quyết chí hằng ngày vác Thánh Giá theo chân Chúa con mà chớ./

X. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con./ Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin,/ đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an./ Amen./


Hát: Mẹ thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa, vinh phúc vô ngần. Nay Người đau khổ hơn mọi người.

X. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ. Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

Chặng thứ ba:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.


Gẫm: Một đêm đến sáng chẳng đặng nghỉ an,/ lại chịu đánh đòn máu chảy xuống ròng ròng,/ nên sức đã hao mòn và cây Thánh Giá nặng lắm,/ vác đi không rời thì ngã xuống đất./ Thánh Giá đè trên mình Người/ thì càng trầy các vết tích ra hơn,/ và xán trên đầu,/ thì gai càng thấu vào sâu lắm,/ mà quân dữ chẳng hề ai thương một chút,/ mà lại mắng nhiếc nói lộng ngôn khinh mạn thẹn thuồng quá tệ,/ cùng giày đạp kéo lôi giục dậy đi cho chóng./ - Lạy Chúa,/ bởi tội con làm cho Chúa phải thân tất tưởi thể ấy!/ Tội ôi từ rày về sau,/ ai còn tiếc mày làm chi nữa,/ mà chẳng dứt bỏ mày cho xa,/ mà yêu mến Chúa tôi đã chịu gian nan/ mà cứu chuộc linh hồn tôi dường ấy./

X. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con./ Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin,/ đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an./ Amen./


Hát: Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương. Với Maria Mẹ Chúa Thiên Đàng. Trong giờ Con Chúa mang cực hình.

X. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ. Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

Chặng thứ bốn:  
Đức Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ.


Gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu gặp Mẹ rất mến thương,/ Mẹ thấy con rất yêu dấu,/ thì cả và hai chua xót cực trong lòng nói làm sao cho xiết./ Thấy hình oan ác đầu đội những gai,/ vai thì vác nặng,/ mình thì nứt nở xể xài,/ thâm bầm loạn bì không nơi nào hở./ Không còn hình tượng người ta nữa./ Quân gia nghiêm giữ hăm hở hằm hằm,/ dân theo đầy lũ trêu báng nhuốc nha./ Khi ấy lòng Đức Mẹ chua xót hải hà ai hầu kể đặng?/ Khác nào lưỡi gươm thâu vào lòng ruột,/ cũng bởi tội tôi gầy nên thể ấy./ - Cúi xin Đức Mẹ cầu nguyện cho con đặng lòng thống hối gớm ghiếc tội khiên,/ là cội rễ căn nguyên làm cho Chúa con và Đức Mẹ ghe đàng khốn cực./

X. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con./ Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin,/ đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an./ Amen./


Hát: Người ơi, hãy trông Mẹ Chúa Giêsu. Dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu. Sao lòng chai đá không buồn rầu.

X. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ. Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

Chặng thứ năm:
Quân dữ bắt ép Ông Xi-mong vác đỡ thánh giá với Chúa.


Gẫm: Ý nhiệm Đức Chúa Giêsu để cho Xi-mong vác đỡ Thánh Giá với Người,/ là bài gẫm dạy tôi phải hiệp các sự khốn khó bổn phận tôi/ làm một cùng sự thương khó Chúa,/ và cam lòng nhịn nhục sự cực Người đã định cho tôi chịu:/ Ay là vác Thánh Giá làm một với Người./ - Lạy Chúa,/ Chúa đã vác phần nặng mà để phần nhẹ cho con,/ thì từ này về sau,/ còn lẽ gì mà con dám phàn nàn tránh trút,/ mà chẳng muốn chịu những sự khốn khó đời này sao?/

X. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con./ Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin,/ đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an./ Amen./


Hát: Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân. Hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần. Cam chịu bao đớn đau nhục hình.

X. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ. Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

Chặng thứ sáu:
Bà thánh Vêrônica lau mặt Chúa.


Gẫm: Ý người nữ nhân đức ấy theo Chúa giữa chốn tử hình,/ mà chẳng kiêng sợ đoàn lũ quân lính dữ dằn,/ khi thấy Chúa đầy những máu mồ hôi bụi lắm,/ thì xông tới mà lau mặt Người./ Chúa xem lòng bà ấy chí thiết tâm tình,/ Người liền in mặt vào khăn bà ấy,/ mà trả ơn hậu đãi để dấu muôn đời./ Tôi sấp mặt xuống cùng xấu hổ quá lẽ:/ Biết bao nhiêu lần tôi đã kiêng nể người ta,/ mà bỏ chính việc đấng bậc tôi./ Thật tôi đã nên người gian ngược/ rất đáng thẹn thuồng trước mặt bà thánh Vêrônica./ - Lạy Chúa,/ xin Chúa thứ tha muôn vàn tội lỗi con./

X. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con./ Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin,/ đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an./ Amen./


Hát: Mẹ Maria là suối yêu thương. Hãy xin cho con đau đớn cùng Người. Gây nhiều công phúc trên đường đời.

X. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ. Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.  

Chặng thứ bảy:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.


Gẫm: Chúa một lâu một mỏn sức,/ vừa nhọc vừa mệt quá cùng xẩm mắt,/ nên chúi đầu xuống đất./ Nhưng mà quân dữ dằn ấy chẳng chút tình thương,/ một nhiếc mắng cùng lấy chân giày đạp giục dậy cho mau,/ kéo lôi đằn vật tất bạc quá đổi./ - Lạy Chúa,/ bởi vì Chúa gánh hết tội lỗi con,/ nên ghe phen Chúa ngã xuống đất cực khổ làm vậy./ Lạy Chúa,/ con quyết lòng chừa cải/ và giữ nghĩa cùng Chúa cho trọn./

X. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con./ Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin,/ đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an./ Amen./


Hát: Nguyện xin lưœa yêu nung đốt tâm can. Biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn. Cho dù sao cũng không sờn lòng.

X. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ. Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

Chặng thứ tám:
Đức Chúa Giêsu an ủi những người phụ nữ thành Giêrusalem
đi theo Người.


Gẫm: Chúa thấy những người nhân đức thành Giêrusalem đi theo Người,/ và than van kêu khóc,/ thì Người đoái lại mà phán rằng:/ "Ớ con thành Giêrusalem,/ chớ khóc thương Cha làm chi./ Hãy khóc thương con và con cháu các con mà chớ"./ Ay Chúa dạy tôi cho biết:/ Nếu tôi chẳng khóc tội tôi,/ là cội rễ Chúa tôi chịu cực,/ một khóc Chúa bề ngoài mà thôi,/ thì Chúa chẳng sá kể./ - Vậy lạy Chúa,/ xin hãy lấy lượng bao dung nhân thứ,/ mà ban ơn cho con đặng lòng thống hối tiền khiên cho thật./

X. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con./ Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin,/ đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an./ Amen./


Hát: Mẹ Maria xin hãy giúp con, khắc sâu vết thương cuœa Chúa nhân lành. Trong lòng con chẳng khi nào sờn.

X. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ. Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

Chặng thứ chín:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.


Gẫm: Khi Chúa vác Thánh Giá gần đến nơi tử địa:/ Phần thì vác nặng đã xa,/ phần thì đàng đi dốc dác sức hơi đã mỏn,/ máu rơi rải rác rưới khắp đòi nơi,/ phần thì thấy chỗ pháp trường phải chịu,/ phần thì thấy muôn vàn tội dữ thế gian,/ cùng những tội riêng mọi người hằng phạm,/ phần thì biết nhiều người bội ngãi vong ân cứu chuộc,/ nên quá cực tâm thần mà gượng không lại,/ bèn giụi đầu xuống đất./ Thương ôi!/ Chua xót phiền muộn toan tân,/ Chúa ngã xuống ba lần,/ bởi khắp cả và tội muôn dân,/ một mình Chúa tôi phải gánh./ - Lạy Chúa chí từ,/ đang khi chịu cực lực hải hà/ còn nhớ đến con và tội con thể ấy!/ Lạy Chúa,/ xin Chúa ban ơn cho con chừa cải bỏ đàng tội lỗi,/ mà mến Chúa con cho đến trọn đời,/ kẻo uổng công tình Chúa chuộc./

X. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con./ Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin,/ đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an./ Amen./


Hát: Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh. Đớn đau thảm thương chung với Chúa mình. Bao ngày con sống trên phàm trần.

X. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ. Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

Chặng thứ muời:
Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu ra.


Gẫm: Khi đến nơi pháp trường tử địa,/ thì quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu ra./ Khi ấy càng thêm khốn cực thiết tha quá đỗi,/ vì áo đã dính vào các chỗ thịt nát da trầy,/ thì máu khô đã khắn vào mọi vết tích mọi nơi,/ nên khi lột chẳng khác nào lột da đau đớn./ Khốn ôi là khốn!/ Chúa tôi rất tốt lành sang trọng phú quới hiển vang./ Các tầng trời chứa còn không đủ,/ rày nên thân tủi hổ,/ chẳng đặng một tấm che mình,/ chết phải nằm trần treo trên cây Thánh Giá./ Thôi thôi!/ Từ rày về sau,/ tôi cổi hết tính nết xấu tôi,/ và dốc lòng chịu khốn cực gian nan theo gương Chúa/ chẳng còn than trách nữa./

X. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con./ Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin,/ đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an./ Amen./


Hát: Mẹ Maria trinh khiết vô song. Hãy xin cho con chung nỗi u buồn. Không hề than trách, không ngại ngùng.

X. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ. Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

Chặng thứ mười một:
Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinhchân tay vào Thánh Giá.


Gẫm: Khi quân dữ lột áo đoạn,/ thì xô Chúa nằm ngửa trên cây Thánh Giá./ Thương ôi!/ Một đống gai nhọn,/ ấy là gối Chúa trời đất./ Thánh Giá nhám nhúa,/ ấy là giường Nguời nằm./ Lại nó kéo rán chân tay Người ra,/ nên các nơi vết tích nứt thịt hở miệng ra,/ gân cốt thì lồi ra./ Sau nữa nó lấy búa sắt và đóng đinh chân tay nhằm nơi huyết mạch/ máu liền tuôn ta cuộn cuộn./ - Lạy Chúa,/ Chúa chịu dường ấy vì lòng thương yêu con,/ cùng vì tội lỗi con./ Vậy từ này về sau,/ con dốc lòng từ bỏ mọi sự vui vẻ thế gian,/ mà đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá làm một cùng Chúa con./ Chớ chi nước mắt con chảy ra ròng ròng/ mà báo nghĩa Chúa cho xứng đáng./

X. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con./ Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin,/ đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an./ Amen./


Hát: Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con. Hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn. Cho dù đau đớn không hề rời.

X. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ. Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

 

Chặng thứ mười hai:
Đức Chúa Giêsu chịu chếttrên cây Thánh Giá.


Gẫm: Chúa đã hoi hóp,/ nhưng mà quên sự cực mình,/ mà thương kẻ có tội:/ Người ngửa mặt lên mà rằng:/ Xin Đức Chúa Cha tha tội cho nó./ - Lạy Chúa,/ xin Chúa thương con,/ vì con tội lỗi nhiều./ Lạy Chúa mở lòng nhân thứ,/ mà hứa Thiên Đàng cho người kẻ trộm tỏ lòng ăn năn./ Lạy Chúa,/ xin Chúa ban ơn cho con ăn năn chừa cải,/ hầu cho con đặng lên ở làm một cùng Chúa trên nước Thiên Đàng./ Đoạn Chúa trối phú ông thánh Gioan làm con Đức Mẹ./ Con sấp mình xuống lạy Đức Mẹ,/ xin thương con và chịu lấy con làm con Đức Mẹ./ Sau hết Người trối phú linh hồn cho Đức Chúa Cha,/ bèn trút linh hồn mà sinh thì./- Oi ôi lạy Chúa,/ Chúa đã chịu chết cho con đặng sống,/ vậy con quyết làm con Chúa trọn đới./

X. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con./ Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin,/ đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an./ Amen./


Hát: Lòng con ước được thương tích Chúa ban. Biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài. Vui lòng khi chết đi vì Người.

X. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ. Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

 

Chặng thứ mười ba:
Môn đệ Đức Chúa Giêsuhạ xác Người xuống
cùng phú cho Đức Mẹ.


Gẫm: Hai môn đệ Chúa đến mà trợ táng,/ thì bắc thang trèo lên Thánh Giá,/ tháo đinh ra cùng hạ xác xuống./ Đức Mẹ đứng kề Thánh Giá ngửa mặt giơ tay mà ẵm con rất yêu dấu./ Khi ấy Đức Mẹ đau đớn biết là ngằn nào!/ Máu trết tóc lại,/ đầu thì đầy những gai,/ mặt mũi thì ủ ê xanh xao lấm láp,/ con mắt thì nhắm lại,/ miệng lưỡi thì đóng lại,/ cạnh nương long và chân tay thì xé ra./ Cả và mình thì thâm bầm sưng súp,/ đầy dẫy vết tích sứt xể kể chẳng xiết./ Hãy xem đó thì thấy phép công thẳng Chúa là dường nào!/ Hãy xem đó thì biết tội nặng nề gớm ghiếc là ngằn nào!/ Hãy xem đó thì rõ biết lòng Chúa rất thương yêu là dường nào./

X. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con./ Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin,/ đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an./ Amen./


Hát: Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn. Công toàn danh thắng khi lìa trần.

X. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ. Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

Chặng thứ mười bốn:
Táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá mới.


Gẫm: Khi hai môn đệ Đức Chúa Giêsu đã rửa máu nơi mặt Chúa,/ cùng các nơi vết tích cho sạch đoạn,/ thì lấy thuốc thơm tho mà xức Người,/ và lấy vải trắng mà vấn lấy./ Đoạn đặt vào trong huyệt đá mới làm./ Ay là Người dạy:/ Hễ ai muốn Chúa ngự vào lòng cho đáng,/ thì phải làm cho lòng sạch và ra mới./ - Lạy Chúa,/ bởi tội con đã đáng chết đời đời,/ mà Chúa đã lấy lòng thuơng xót/ mà cứu lấy con cho đặng rỗi,/ cho đến đỗi Chúa đã chịu chết cách cay đắng tất bạt cho cân xứng tội con quá dữ,/ mà phạt tạ cho bằng lòng Đức Chúa Cha./ Lại chịu táng xác trong huyệt đá,/ ấy là dạy con phải chôn lấp tội lỗi và tính hư nết xấu,/ là đừng phạm tội nữa,/ thì ngày sau mới đặng sống lại sáng láng tốt lành như Chúa con sống lại vậy./

X. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con./ Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin,/ đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an./ Amen./


Hát: Kìa khi chúng con sau phút lâm chung. Cúi xin Chúa thương ban phước linh hồn. Thiên đàng vinh phúc muôn ngàn trùng.

Hậu Kinh: Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô,/ có lẽ nào khi con suy gẫm bấy nhiêu sự cực Chúa con chịu vì con dường ấy,/ mà con chẳng động lòng mến Chúa thì sao?/ Hay là còn lẽ gì mà con yêu tội lỗi đặng nữa,/ là giống làm khổ não mặt thánh oai nghi Chúa con dường ấy?/ Xin Chúa chớ để con buồn bực khô khan vô ích,/ song hãy làm cho con đặng nên con xứng đáng Đức Mẹ mà bắt chước Người,/ đặng nối gót theo chân Chúa cho đến trên núi Can-va-ri-ô,/ là bằng lòng chịu mọi sự khốn khó vì Chúa cho đến chết,/ cùng cho con đặng lòng ăn năn thống hối,/ và kính mến Chúa cho đến trọn đời./ Amen./

(Đọc một kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính).
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Báo công giáo
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Giáo phận long xuyên
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây