GIỜ THÁNH PHẠT TẠ - CẦU CHO NGƯỜI QUA ĐỚI

Thứ bảy - 01/08/2020 10:15
GIỜ THÁNH PHẠT TẠ - CẦU CHO NGƯỜI QUA ĐỚI
GIỜ THÁNH PHẠT TẠ - CẦU CHO NGƯỜI QUA ĐỚI

GIỜ THÁNH PHẠT TẠ - CÂU CHO NGƯỜI QUA ĐỜI


(Kinh ăn năn tội)
Hướng dẫn (HD): Từ vực sâu con kêu tới Chúa, Chúa ôi! Chúa ôi! Xin nghe tiếng con.
Cộng đoàn (CĐ): Xin lắng tai nghe tiếng con.

HD: Hồn con vững tin nơi lời Chúa hứa. Hồn con trông cậy nơi Chúa.
CĐ: Vì nơi Chúa rộng lòng nhân từ và ơn cứu chuộc. Xin Chúa ban cho linh hồn ... được an nghỉ đời đời/ và được hưởng ánh sáng ngàn thu.

(Có thể hát: Ca nhập lễ trang...)

HD: (Hát giọng Requiem) Bình an đời đời,
: Là vui phước chốn Thiên Đàng vô chung. Càng trông ước chóng về Thiên Cung đến Quê Trời, xem tỏ Chúa tôi đồng vui phước muôn đời không khen... Cúi xin Chúa nhân lành thứ tha các linh hồn. Đem vào nơi vinh sáng thanh nhàn an nghỉ, vất đi ngàn cay đắng trên đời tân toan.

HD: Lòng... con... mong... ước đến núi Sion. Là nơi Chúa sắm quí báu đáng ước về hưởng muôn phước.
: Lời than khóc thống thiết lắm lúc thấu đến Chúa: Chúa ái tuất nào không... nghe lời nguyền.

HD: Cầu xin hằng ngày cùng ra sức tránh xa đàng vui chơi... Đây công phước đức là an tâm chốn dương trần, xưng tỏ hiếu trung hầu sau phước Thiên Đàng đâu sai... Quyết xông đánh ba thù gắng luôn chớ nao... lòng. Trông vào Giêsu Chúa nhân lành an ủi sáng soi cùng đưa đến Thiên Đàng vinh quang...

HD: Lạy Chúa, vì lòng nhân từ cao cả, xin thương xót con.
: Và vì lòng nhân từ bao la, xoá bỏ tội lỗi con.

HD: Xin rửa con hết mọi tội ác. Xin rửa con hết mọi lỗi lầm.  Vì con nhận biết tội ác con, và tội con hằng ngày bày ra trước mặt con.
: Con có tội cùng Chúa, con làm điều xấu xa trước mặt Chúa. Chúa thật công bình khi luận án, và rất chính trực khi xét xử.

(Có thể hát: Xin Chúa Thương Xót, trang ...)

HD: (Hát giọng Kyrie) Lời con than thỉ kêu van... Chúa Cha tạo thành việc rất công linh.
: Lời con than thỉ kêu van... Chúa Con chuộc đời cực khốn đau thương.

HD: Lời con than thỉ kêu van...Thánh ơn mạng nguồn việc Chúa Ngôi Ba.
: Nguyện xin Cha Cả nhân khoan... Thứ tha mọi điều tội lỗi cho con.

HD: Nguyện xin Vua cả Giêsu... Thứ tha mọi điều tội lỗi cho con.
: Nguyện xin Thánh Mẫu Maria... Ngó qua ngục này Mẹ chớ quên con.

HD: Ngày đêm không kẻ yêu thương... Khốn nơi luyện hình độc chiếc nguy thay.
: Ngày đêm không kẻ yêu thương... Khóc than một mình gọi nhắn kêu ai.

HD: Ớ người đời sao còn lơ đãng mau hãy xét suy.
CĐ: Kíp lo việc hồn kịp lúc không ngoan.

HD: Phúc âm theo thánh Gioan (11,21-27)

Khi ấy, Matta thưa Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây, em con không chết. Nhưng con biết rằng: Ngay bây giờ, mọi điều Thầy xin Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu bảo bà rằng: “Em con sẽ sống lại”. Matta đáp lại rằng: “Con biết, em con sẽ sống lại, trong giờ sống lại ngày tận thế”. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không phải chết đời đời. Con có tin không?”. Matta liền thưa: “Vâng, con vẫn tin Thầy là Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa hằng sống, là Đấng đã đến trong  thế gian”. - Phúc cho ai biết lắng nghe lời Chúa.
: Và thực thi ý Chúa.

HD: Giáo lý của Chúa đem lại cho ta bao niềm hy vọng. Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Ta là sự sống... Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ sống”... Vì Chúa đã sống lại, và Chúa đã cho Lagiarô sống lại. Lời Chúa hứa sẽ cho kẻ lành sống lại để hưởng vinh quang với Chúa, là nguồn an ủi cho chúng ta không kể xiết. Phước cho kẻ hiểu và tin Lời Chúa.

HD: Đây, chúng con không xin Chúa khiến kẻ chết sống lại như Lagiarô, nhưng xin Chúa thương xót thứ tha các tội lỗi/ và bớt phần phạt cho kẻ đã qua đời.
: Xin Chúa nhân lành ban cho linh hồn... này được khỏi nơi giam cầm, vì công nhiệp thương tích và Máu Thánh Chúa, vì Trái Tim Chúa hay thương xót vô biên.

HD: Chúng con xin dâng cho Chúa công nghiệp Chúa 33 năm ở thế, xin dâng cho Chúa các Thánh Lễ đã và đang làm giờ này trong khắp Hội Thánh, cho linh hồn... này và cho các đẳng nơi Luyện Ngục, được mát mẻ và sớm về hưởng mặt Chúa trên cõi trời.
: Lạy Chúa, là Đấng công bình và thương xót, nếu Chúa chấp tội, nào ai đứng vững trước mặt Chúa. Nhưng Chúa hằng mở cửa từ bi cho những ai trông cậy/ và lúc nào Chúa cũng mong muốn chúng con trông cậy chạy đến cửa từ bi nhân hậu, vì Chúa là Cha muôn đời.

HD: Xưa kia, Chúa không cầm lòng được, khi thấy những dòng nước mắt thương tiếc Lagiarô... Huống chi trước cảnh tang chế của gia đình này, nếu Chúa còn sống giữa thế gian, Chúa không khỏi đau lòng... và ban sực an ủi.
: Lạy Chúa hay thương xót, xin ban cho linh hồn... này được mau về cùng Chúa nơi vinh phúc. Và cũng xin Chúa ban sự an ủi cho mọi người còn sống thuộc gia đình này được bình an/ và giữ nghĩa Chúa trọn niềm, để sau này tất cả được gặp nhau trên trời.


KINH VẬT MỌN

HD: Chúng con là vật mọn phàm hèn, mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu chí tôn chí đại là Chúa chúng con. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng chúng con thảm thiết, kinh khủng, nhuốc nha; mà chúng con có ngày nào đặng trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên.

Thuở xưa, khi Đức Chúa Giêsu chuộc tội chịu chết, thì trời đất u ám động địa, sầu não núi non, là đá vỡ ra tan tác, còn thương Chúa sinh nên muôn vật; huống là chúng con, mà chẳng thương Cha cả thì sao? Ấy Máu thánh Cha cả đã chảy ra hết vì tội con dữ là chúng con. Mà chúng con thấy Cha thương con dường ấy chẳng có khi đừng, nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi đã phạm cùng Đức Chúa Trời. Ấy thật bởi tội chúng con, cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình, chịu đóng đinh chịu chết làm vậy. Chúng con xin hằng kính mến Đức Chúa Giêsu, hằng theo chân Đức Chúa Giêsu, mà tích 5 dấu thánh mình Đức Chúa Giêsu vào ở trong lòng chúng con.

Xướng: Chúng con lạy ơn dấu thánh chân tả Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Vì tội chúng con. (đấm ngực)
X: Chúng con lạy ơn dấu thánh chân hữu Đức Chúa Giêsu.- Đ.
X: Chúng con lạy ơn dấu thánh tay tả Đức Chúa Giêsu. – Đ.
X: Chúng con lạy ơn dấu thánh tay hữu Đức Chúa Giêsu. - Đ.
X: Chúng con lạy ơn dấu thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. - Đ.

Phần thứ sáu vua Đavít:


Ớ Chúa con, con ở chốn thẳm sâu kêu đến cùng Chúa, xin Chúa nghe lấy tiếng con kêu.

Xin Chúa hãy lắng tai nghe con cầu nguyện.

Nếu Chúa xem xét tội khiên, thì ai hầu đứng đặng? Sự nhân từ là ở Chúa.

Con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho con đặng ngóng trông linh hồn con mơ ước cho hẳn lời Chúa hứa.

Mà con trông cậy Chúa từ ban thái tạo cho đến tối, chúng con hằng cậy Chúa luôn.

Vì sự nhân từ là ở Chúa, mà Chúa rất rộng duông, Chúa sẽ chuộc lấy chúng con cho khỏi tội vô ngằn.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho (linh hồn T... cùng các đẳng linh hồn) đặng lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

(Có thể hát: Ca Hiệp Lễ trang...)

HD: Ước mau về Thiên ... Cung.
: Đồng thảnh thơi hiển vinh chung cùng... Cha. Đồng hiển vinh phỉ mừng muôn thuở muôn năm... kề Mẹ Ma.. ria.

HD: Nguyền xin Chúa Chí Thánh mau ban phước tiêu diêu. Mừng đổi những khổ não thương ban nghỉ thanh nhàn.
: Hầu nghỉ an cõi trời vinh hiển muôn đời... Đồng hiệp vui... Chúa tôi.

HD: Đời người như ngọn gió thoảng qua. Những kẻ không biết Chúa, không hiểu con người chết rồi còn gì không? Số phận con người sau khi chết sẽ ra sao? Nhưng đúng lời người ta thường nói: Sống gởi thác về. Về là quê thật đời đời.
: Lạy Chúa hay thương xót, xin cho linh nhồn... này được về bên Chúa đời đời.

HD: Thiên Đàng hoả ngục 2 quê. Phước cho kẻ chết trong ơn nghĩa Chúa. Những kẻ phải xa lìa mặt Chúa đời đời, thôi còn nói đến chi, không còn phương nào liên lạc và giúp đỡ các linh hồn xấu số ấy.  Thời giờ dành cho các kẻ dữ đã chấm dứt rồi. Nhưng đối với các linh hồn kẻ lành, nếu chưa hoàn toàn trong sạch, thì còn nán lại nơi Luyện Ngục, và các linh hồn ấy đang chờ đợi chúng ta.
CĐ: Lạy Chúa, nếu chấp tội, nào ai đứng vững trước mặt Chúa. Nhưng Chúa rất nhân hậu, đã ban cho chúng con kho tàng Máu Thánh và thương tích Chúa, để chúng con dâng lại cho Chúa đền tội các linh hồn. Một giọt máu Chúa cũng đủ để đền bù các tội lỗi thế gian. Vậy xin Trái Tim Chúa tha thứ và rước linh hồn... này mau về cùng Chúa để chúc tụng lòng nhân hậu Chúa muôn đời.

HD: Giêrusalem, Giêrusalem, con hỡi, hãy than khóc. Chúa ái tuất vui lòng tha... con...
: Giêsu khoan nhân, xin Cha xem con đã lỡ hư khốn. Chúa khấn đoái nghe lời kêu... van...

HD: Công linh vô biên, ba mươi ba năm lao khổ cũng không sá. Chúa khấn xoá... tha người ăn năn...
: Xin Vua khoan nhân dung tha muôn muôn sai lỗi của tôi tớ. Khấn cất lấy trăm ngàn tai ương...

HD: Ra đi, anh em, cha con không ai đưa dõi kẻ sang kiếp. Lúc chết ắt phân lìa hai quê.
: Thân tôi cô đơn, kêu van không ai thương tưởng kẻ đi vắng. Lúc khuất bóng, xa lòng đâu sai...

HD: Xưa kia sinh ra tay không, hôm nay tôi phải phủi tay trắng. Đến lúc thác không gì đem theo...
: Con ôi, con suy cho nên: Vinh ba vui giả sẽ qua chóng. Sướng chốc lát gây nhiều âu lo...

HD: Madalena, khuyên con nên bỏ những vui sướng. Chúa khóc lóc trông chờ con đây...
: Con đưa tay, van lơn xin Giêsu lân mẫn hãy tha bớt. Khấn đoái đến tôi hèn con ngây...

HD: Au-cu-xi-tinh, con ôi, sao theo đuổi bả vô lối. Chớ cố chấp, sau này than thân.
: Con ôi, tim Cha yêu thương âu lo, năn nỉ đã lâu lắc. Quyết cứu vớt linh hồn con luôn...

HD: Kiêu căng, tham lam, mê say vui chơi, sau phải lửa thiêu đốt. Đốt kiếp kiếp không hề ai thương...
: Trông ai yêu thương, trông ai mai sau an ủi giải nguy khốn. Sống dưới thế khôn thì lo xong...

HD: Khen thay cho ai an tâm tu thân, thêm mãi những công đức. Vác Thánh Giá trông ngày vinh quang...
: Vui đâu trên dương gian, an đâu trong nơi sủng để than khóc. Phước Chúa hứa cho người ăn năn...

HD: Giêsu thương ban an nghỉ cõi thanh sáng. Khấn nhớ đến các linh hồn nơi giam...
: Muôn năm mang ơn lân mẫn giảm tha bớt. Sớm rước lấy đem về thiên cung...

(Có thể hát: Đáp Ca và Alleluia, trang ...)

HD: Hỡi ôi, cõi trần có ngày tan hoang. Bị ngọn... diêm... sinh... thiêu huỷ tiêu tan. Ngày thật... kinh tâm... cho cả dương gian.
: Khủng rung cả bầu đất trời nhân dân. Sợ sự... oai...nghi Quan cả tra phân. Ngày thật... nguy nan... cho kẻ hư thân.

HD: Thần Chúa thúc loa... phá... tan giấc chết... Kẻ trong mả mồ sống về mau mau. Cùng nhau... đến... nơi... phân xử phen sau.
: Người dữ khiếp kinh... ước... tan chết mất... Bởi không lẽ gì đáp lời tra phân. Kìa Vua... chí... linh... toan xử muôn dân.

HD: Đã tha lỗi lầm của Maria. Lại tội... nhân... kia... bên hữu Cha tha. Thì phận... tôi đây... sao chẳng trông Cha.
: Những câu khẩn cầu rất hèn không phương. Cậy sự... khoan... nhân... Vua cả nhiêu dung. Hầu ngọn... sinh diêm... tôi khỏi thiêu nung.

HD: Cầu Chúa đoái thương... sắp... bên đắc phước. Rẽ tôi khỏi đoàn ác thù hung hăng. Vào trong... số dân... bên hữu vinh sang.
: Người dữ nhuốc nha... Chúa... lên án đoán. Phải lâm khổ hình xác hồn thiêu sinh. Phần tôi... Chúa thương... bên cõi vô biên.

HD: Khóc than... kinh khiếp... lo... buồn tội... khiên. Tủi... thân hư hèn thật tôi chẳng yên... Chúa liệu cứu tôi ngày sau hiển vinh.
: Ngày kia muôn... dân run sợ... kinh khiếp. Mọi người đã chết đều... phải lai sinh.

HD: Ngày tra xét chung... Chúa... thương khấn xá. Tội tình muôn thứ, nguyền... thứ tha cho.
: Chúng con lại cầu cho ai chết. Đặng về chốn vui... vẻ thiên cung. Amen.

HD: Trích bài thơ thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô.

Anh chị em thân mến,

Chúng ta biết rằng: Nếu căn nhà chúng ta cư ngụ ở trần gian này bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi định cư vĩnh cửu trên trời, do Thiên Chúa thiết lập, chớ không phải tay người phàm làm ra... Bởi đó, chúng ta hằng bạo dạn, vì biết rằng: Bao lâu sống trong thân xác này, là chúng ta lưu lạc xa Chúa, vì chưng nhờ đức tin, chớ không phải vì đã thấy, mà chúng ta tiến bước.

Chúng ta cũng bạo dạn và ước ao lìa xa thân xác, để ở cùng Chúa. Vì thế, dù ở trong thân xác hay ra khỏi xác, chúng ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ, tất cả mọi người chúng ta đều phải phơi bày trước toà án Chúa Kitô, để mỗi người lãnh lấy phần thưởng đời sống mình, tuỳ mình đã làm lành hay đã làm dữ. - Phúc cho ai biết lắng nghe lời Chúa.

: Và thực thi ý Chúa.

HD: Lạy Chúa, ôi con yêu luật Chúa muôn trùng. Suốt ngày con cứ suy đi gẫm lại.
: Chân con tránh mọi đường lối dữ. Vì lời Chúa phán, con giữ vuông tròn. Phán quyết Chúa, con không rời bỏ. Vì chính Người dạy dỗ hồn con. Lời Chúa hứa xiết bao mỹ vị. Thật là hơn miệng nếm mật ong...

HD: Lời Chúa là đèn soi bước chân con. Là ánh sáng chỉ đường dẫn lối.
: Trên tôi tớ Chúa, xin chiếu Tôn Nhan. Xin dạy vẽ cho con Thánh Chỉ! Mắt con này suối lệ chứa chan. Vì luật Chúa, thế gian không giữ !

HD: Thân lạy Chúa, muôn trùng công chính. Án quyết Người ngay thẳng công liêm. Bằng chứng Chúa thảy đều thiết định. Rất công minh, triệt để công bình!
: Lửa nhiệt tâm khiến con mòn mỏi... Lời Chúa hứa đã luyện tinh tuyền. Nên tôi tớ Người thiết tha yêu quí. Công lý Chúa công bình muôn thuở. Luật Chúa ban, Chân Lý ngàn đời! Bao khổ sầu đã đổ trên con. Nhưng giới răn Người khiến con vui thoả.

(Đọc kinh: Tin Kính)

HD: Hãy nhớ: Chúa Giêsu Kitô sống lại từ trong cõi chết. Là cứu độ và vinh hiển ta muôn đời.
: Nào ta cùng chết với Chúa. Ta sẽ cùng Chúa thống trị.

HD: Nào ta cùng khổ với Chúa. Ta sẽ cùng Chúa thống trị.
: Trong Chúa, nỗi cực của ta. Trong Chúa, mọi sự lòng ta vui sướng.

HD: Trong Chúa, hy vọng của ta. Trong Chúa, mọi sự lòng ta yêu mến.
: Trong Chúa, tất cả mọi ơn. Trong Chúa, bình an ta nữa.

HD: Trong Chúa, vinh hiển của ta. Trong Chúa cả ơn cứu độ.
: Hãy nhớ Chúa Giêsu Kitô sống lại từ trong cõi chết. Là Cứu Độ, và vinh hiển ta muôn đời.

(Đọc kinh: Lạy Nữ Vương, Kinh Kính Mừng, Dâng ngày)
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Báo công giáo
Giáo phận long xuyên
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây