Suy niệm Tin Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa ABC Bài 451-470 Dấu Chỉ của Tình Yêu

Thứ năm - 08/06/2023 06:42
Suy niệm Tin Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa ABC Bài 451-470 Dấu Chỉ của Tình Yêu
Suy niệm Tin Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa ABC Bài 451-470 Dấu Chỉ của Tình Yêu
Suy niệm Tin Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa ABC Bài 451-470 Dấu Chỉ của Tình Yêu
---------------------------------------
Năm A:

Phúc Âm: Ga 6, 51-59: "Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời". - Ðó là lời Chúa.

Năm B:

Phúc Âm: Mc 14, 12-16. 22-26 :“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua. - Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu. - Ðó là lời Chúa.

Năm C:

Phúc Âm: Lc 9, 11b-17: "Tất cả đều ăn no nê".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại. - Ðó là lời Chúa.
--------------------------------------
MMTC ABC451: Hồng ân Thánh Thể. 2
MMTC ABC452: Lễ Mình Máu Chúa Kitô. 4
MMTC ABC453: Thần Lương hồn con. 7
MMTC ABC454: Lễ Mình Máu Thánh Chúa. 9
MMTC ABC455: Sự sống đích thực. 11
MMTC ABC456: Lễ Mình Máu Thánh Chúa. 14
MMTC ABC457: Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. 15
MMTC ABC458: Thánh Thể nền tảng sự hiệp thông gia đình. 21
MMTC ABC459: Mình Máu Thánh Chúa làm cho ta sống. 23
MMTC ABC460: Bàn Tiệc Thánh Thể. 25
MMTC ABC461: Bí Tích Thánh Thể: Của Ăn Nhiệm Mầu. 28
MMTC ABC462: Lễ Mình Máu Thánh Chúa. 30
MMTC ABC463: Đức Giêsu là thức ăn tâm linh – JKN.. 32
MMTC ABC464: CHẤT KITÔ.. 36
MMTC ABC465: BÀN TIỆC HIỆP THÔNG.. 38
MMTC ABC466: BỮA ĂN TÌNH LIÊN ĐỚI 39
MMTC ABC467: MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG.. 41
MMTC ABC468: DẤU CHỈ SỰ SỐNG.. 44
MMTC ABC469: QUÀ TẶNG TÌNH YÊU.. 46
MMTC ABC470: LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.. 49

--------------------------------
--------------------------------
 

MMTC ABC451: Hồng ân Thánh Thể


(Suy niệm của Lm. Inhaxiô Trần Ngà)
 

Từ ngày tổ tông loài người sa ngã phạm tội, tương quan tốt đẹp giữa con người với Thiên Chúa bị MMTC ABC451


Từ ngày tổ tông loài người sa ngã phạm tội, tương quan tốt đẹp giữa con người với Thiên Chúa bị cắt đứt hoàn toàn, loài người phải xa lìa Thiên Chúa và phải mang án phạt đời đời.

Tuy nhiên, Thiên Chúa không đành để cho loài người phải đắm chìm trong đau khổ và sự chết do tội lỗi gây ra, nên đã tìm cách cứu vớt loài người khỏi vòng oan nghiệt đó.

Thế là Thiên Chúa lập nên một phương thế thần diệu để cứu độ con người. Phương thế này là Bí tích Thánh thể. Qua Bí tích cực trọng này, Thiên Chúa nhắm đến ba mục tiêu quan trọng sau đây:

1. Xóa bỏ tội lỗi con người.
2. Kết hợp nên một với con người và ở với họ mọi ngày cho đến tận thế.
3. Thông ban Sự Sống viên mãn của Thiên Chúa cho loài người.

Đây là ba hồng ân vô cùng cao quý, trỗi vượt trên mọi hồng ân khác.

Vậy thì Bí Tích Thánh Thể là gì mà có thể mang lại hiệu quả tuyệt vời đến thế?

Có thể trả lời vắn gọn như sau: Bí Tích Thánh Thể, thường được gọi là Thánh Lễ, là việc Chúa Giê-su hiến dâng thân mình trên thập giá trên đồi Can-vê cách đây 2.000 năm và còn đang tiếp diễn qua các thời đại cho đến ngày tận thế (GLHTCG 1323,1366).

Nói khác đi, việc Chúa Giê-su dâng mình trên thập giá trên đồi Can-vê năm xưa và Thánh lễ hôm nay chỉ là một (GLHTCG 1367).

1. Nhờ Thánh Lễ, Chúa Giê-su xóa bỏ tội lỗi và án phạt do tội gây ra.

Luật Chúa đã truyền: “Hậu quả của tội là sự chết” (Rm 6,23) [Ê-dê-ki-ên 18,20. Rm 5,12. Rm 6,23. Giacôbê 1,15]. Chiếu theo luật nầy, kẻ nào phạm tội thì người đó phải chết, trừ phi có ai chết thay cho họ. Thế là Ngôi Hai Thiên Chúa tình nguyện làm Đấng chết thay.

Khi dâng mình làm lễ tế trên đồi Can-vê hôm xưa, cũng là khi dâng mình trong Thánh lễ hôm nay, Chúa Giê-su chịu đền tội và chịu chết thay cho người tội lỗi để họ được ơn tha thứ và thoát khỏi án phạt đời đời (GLHTCG 1365, 1366, 1367).
2. Nhờ Thánh lễ, Chúa Giê-su cho ta được kết hợp nên một với Ngài và ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

Làm thế nào để cho con người được nên một với Chúa Giê-su?

Chúa Giê-su có một sáng kiến tuyệt vời: Ngài hiện diện dưới hình tấm bánh, dưới hình rượu để cho chúng ta được ăn Ngài, được uống Ngài. Và một khi đã ăn Chúa Giê-su, chúng ta được nên cùng máu thịt, cùng một thân mình với Chúa như lời Ngài phán: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56).

Thiên Chúa như đại dương bao la. Còn chúng ta như vũng nước nhỏ bên bờ đại dương. Khi ta rước Chúa vào lòng, ngăn cách giữa ta với Chúa không còn nữa: Ta được tan hòa vào Chúa như ao nước nhỏ tan hòa vào đại dương, nên một với đại dương, được nước đại dương làm cho trong lành.

3. Nhờ Thánh lễ, Chúa Giê-su ban sự sống của Ngài cho ta.

Muốn cho cành nho rừng tiếp nhận được sự sống của cây nho vườn, thì nó phải được tháp nối nên một với cây nho vườn.

Muốn cho một bàn tay bị cắt lìa thân được tiếp nhận sự sống từ thân thể thì bàn tay đó phải được ghép nối vào thân thể, trở nên một với thân thể.

Vậy muốn cho loài người tiếp nhận được Sự Sống của Chúa Giê-su thì phải làm cho họ nên một với Chúa Giê-su.

Khi rước Mình Máu Chúa Giê-su, chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su, như bàn tay nối liền cơ thể. Nhờ đó, Sự Sống đời đời của Thiên Chúa nơi Chúa Giê-su sẽ được thông ban cho ta, tựa như sự sống của thân mình chuyển thông cho bàn tay. Nhờ đó, chúng ta được mang lấy Sự Sống đời đời của Thiên Chúa nơi thân mình chúng ta, như lời Chúa Giê-su xác nhận: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (Ga 6,54)

Như thế, khi hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng và trọn vẹn, chúng ta được hưởng cùng một lúc ba hồng ân vô giá:

- Được xóa bỏ tội lỗi;
- Được kết hợp nên một với Chúa Giê-su
- Và được tiếp nhận Sự Sống đời đời do Chúa thông ban.

Lạy Chúa Giê-su,
Chúa phải trả giá rất đắt, trả giá bằng cả cuộc đời và sinh mạng của Chúa để đem lại cho chúng con những ân huệ quá đỗi tuyệt vời này. Lẽ nào chúng con lại ngoảnh mặt quay lưng hay tỏ ra thờ ơ hững hờ với những hồng ân cao vời như thế?
Xin cho chúng con sớm nhận ra hồng ân vô giá nầy để ngày ngày siêng năng tham dự Thánh lễ để tận hưởng những ân huệ lớn lao.

--------------------------------
 

MMTC ABC452: Lễ Mình Máu Chúa Kitô


(Suy niệm của Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.)
 

Có một số Kitô-hữu cho rằng Đức Yêsu là biểu tượng của Thiên Chúa. Mình Máu Chúa Kitô cũng MMTC ABC452


Có một số Kitô-hữu cho rằng Đức Yêsu là biểu tượng của Thiên Chúa. Mình Máu Chúa Kitô cũng được một số người hiểu như biểu tượng Đức Yêsu hiện diện. Không sai khi nói Đức Yêsu là biểu tượng của Thiên Chúa, và bí tích Thánh Thể là biểu tượng Đức Yêsu phục sinh; tuy nhiên còn có điều gì hơn thế nữa.

1. Đức Yêsu là biểu tượng của Thiên Chúa

Biểu tượng khác dấu chỉ. Dấu chỉ là một thực tại hữu hình, chỉ tới một thực tại vô hình. Chẳng hạn, dấu chỉ hoặc dấu hiệu đi đường là những hình vẽ, giúp người lái xe hoặc khách bộ hành biết những thông tin cần thiết. Những dấu chỉ hoặc dấu hiệu này do quy ước mà có. Biểu tượng cũng là dấu chỉ, nhưng nó còn có liên hệ mật thiết đến thực tại nó biểu thị, chẳng hạn trái tim là biểu tượng của tình yêu; vì khi người ta yêu, nhịp đập của trái tim khác với những lúc bình thường.

Khi khẳng định Đức Yêsu là biểu tượng của Thiên Chúa, người ta không chỉ muốn nói Đức Yêsu là dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện hoặc yêu thương, nhưng còn muốn nói giữa Đức Yêsu và Thiên Chúa có một mối liên hệ đặc biệt. Nói theo ngôn từ của thánh Phaolô, Đức Yêsu là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình”. Các nhà thần học khi nói Đức Yêsu là con Thiên Chúa, thì không chỉ muốn nói Đức Yêsu là con Thiên Chúa như chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng còn muốn nói Đức Yêsu Đức Yêsu là con Thiên Chúa một cách đặc biệt, chữ Con được viết hoa, hoặc là con đồng bản tính Thiên Chúa. Tuy nhiên khi nói Đức Yêsu là con đồng bản tính Thiên Chúa, các nhà thần học không có ý muốn nói Đức Yêsu và Thiên Chúa là hai Thiên Chúa.

Đức Yêsu là Con Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa, là dấu chỉ của Thiên Chúa, là biểu tượng của Thiên Chúa, là Đấng để Thiên Chúa chiếm đoạt Ngài hoàn toàn, đến độ ở một mức độ nào đó có thể nói Ngài “là Thiên Chúa”. Tuy vậy, chỉ có một Thiên Chúa.

2. Đức Yêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể

Trong việc tìm kiếm từ ngữ diễn tả về thực tại Đức Yêsu Kitô, các nhà thần học đã sáng chế ra từ ngữ “Ngôi Lời Thiên Chúa”. Đức Yêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể. Từ ngữ này làm cho người ta hiểu, Đức Yêsu không chỉ là một người, được Thiên Chúa chiếm đoạt và trở thành thần-nhân, một người được trở thành Thiên Chúa theo nghĩa “Thiên Chúa làm người để con người được trở thành Thiên Chúa”, nhưng còn nói một nghĩa đặc biệt: Đức Yêsu là Thiên Chúa nhập thể, là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể. Nơi Đức Yêsu còn có một điều gì hơn nữa, Ngài là Thiên Chúa ”từ trước”.

Đức Yêsu vẫn khác biệt với Thiên Chúa cho dù Ngài “là Thiên Chúa”, nên các nhà thần học diễn tả bằng từ ngữ, Ngài là “Ngôi Lời Thiên Chúa” nhập thể. Ngôi Lời Thiên Chúa và Thiên Chúa có gì khác? Các nhà thần học diễn tả: cái khác là “ngôi vị”. Có điều chữ ngôi vị này không giống chữ “persona” của con người ngày nay. Ngôi Lời, hay Ngôi Hai, hay Chúa Con, vẫn đồng nhất với Thiên Chúa, vẫn là một Thiên Chúa; không giống như bạn và tôi là hai ngôi vị, và hàm chứa là hai thực tại khác nhau.

Để hiểu Ngôi Lời (Chúa Con), Ngôi Cha (Thiên Chúa), Ngôi Ba (Thánh Thần) khác nhau thế nào, người ta phải hiểu trong văn mạch; đây là những từ ngữ diễn tả về Thiên Chúa, diễn tả thực tại đặc biệt của Đức Yêsu Kitô, và sau đó diễn tả tương quan giữa Đức Yêsu và Thiên Chúa cùng Thánh Thần.

Giáo Hội không áp đặt một ý nghĩa cho Thiên Chúa, rồi nói Thiên Chúa phải như vậy; nhưng Giáo Hội diễn tả thực tại Đức Yêsu và tương quan của Ngài với Thiên Chúa. Đức Yêsu là người tuyệt vời, và còn hơn là một người nữa. Còn hơn là một người nữa, nghĩa là gì? “Là Thiên Chúa”. “Là Thiên Chúa” nhưng vẫn khác với Thiên Chúa, và điều này nghĩa là gì? Các nhà thần học diễn tả điều này bằng “Ngôi Lời Thiên Chúa”, là “Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể”.

3. Bí tích Thánh Thể là Mình Máu Thánh Đức Chúa Kitô

Tấm hình chụp một người, là dấu chỉ về người đó. Một phần thân thể của một người, có thể trở thành dấu chỉ và biểu tượng của người đó. Những thói quen, những lời nói, có thể là những dấu chỉ gợi nhớ đến một người. Theo nghĩa này, nghi thức “bẻ bánh” có thể làm cho người ta nhớ đến Đức Yêsu vì Ngài vẫn hay làm điều này.

Bí tích Thánh Thể không chỉ là những hành vi gợi nhớ Đức Yêsu. Nếu chỉ là hành vi gợi nhớ, thì ai làm cũng được. Chỉ cần chọn một người xứng đáng nhất trong những người hiện diện để thực hiện hành vi này mà thôi. Nơi Tin Mừng được đọc hôm nay, những người Do Thái hiện diện không hiểu lời nói của Đức Yêsu đơn thuần như vậy. Họ hiểu theo nghĩa đen: “làm sao người này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Những lời của Đức Yêsu được hiểu “đúng” tới mức độ gây ấn tượng rất mạnh đến nỗi nhiều môn đệ đã theo Đức Yêsu và bỏ đi khi nghe những lời này.

Đức Yêsu là lương thực nuôi dưỡng con người. Thịt máu Đức Yêsu là của ăn của uống cho con người. “Con người sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn bởi Lời Thiên Chúa nữa”. Bí tích Thánh Thể không chỉ là duyên cớ tập họp tín hữu để qua đó dân Chúa được dạy dỗ bằng Lời Thiên Chúa, nhưng còn là chính thân xác của Đức Yêsu Phục Sinh. Bí tích Thánh Thể là thân xác của Đức Yêsu phục sinh nuôi dưỡng con người, cũng tương tự Mình Máu Đức Chúa Yêsu là của ăn của uống cho con người mà ngày xưa Đức Yêsu đã đề cập đến.

Câu hỏi gợi ý chia sẻ

1. Bạn hiểu Đức Yêsu là Con Thiên Chúa như thế nào?

2. Bạn có tin hình bánh hình rượu sau truyền phép là Mình Máu Thánh Đức Chúa Yêsu Phục Sinh không? Bạn hiểu điều này như thế nào?

3. Bạn có thường dự lễ và rước lễ không? Theo bạn hiểu, khi rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô, điều gì xảy ra nơi bạn?

--------------------------------
 

MMTC ABC453: Thần Lương hồn con


(Suy niệm của Lm. Xuân Hy Vọng)

Kính thưa quý cộng đoàn Phụng vụ!
 

Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ, chúng ta được dự phần vào Mầu nhiệm Tử nan - Phục Sinh của MMTC ABC453


Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ, chúng ta được dự phần vào Mầu nhiệm Tử nan - Phục Sinh của Chúa Ki-tô; hơn nữa, chúng ta được tận mắt chứng kiến phép lạ cao quý nhất mà chính Chúa Giê-su Ki-tô thực hiện qua vị thừa tác viên có chức Thánh. Một cách cụ thể, Ngài ẩn thân trong hình bánh nhỏ và giọt rượu đơn sơ để ở lại với chúng ta, trong chúng ta và là thần lương để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Vì thế, hôm nay cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta cùng cảm tạ Chúa đã ban chính sự sống Ngài cho mỗi người chúng ta, và ước gì chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô mỗi khi lãnh nhận chính Mình Máu Thánh Ngài.
Nếu nhìn lại lịch sử nhân loại, đặc biệt trong lãnh vực tôn giáo-tín ngưỡng, chúng ta có thể nhận ra rằng: không có một vị sáng lập tôn giáo nào dù lâu đời hay hiện đại, dù lớn hay nhỏ, mà can đảm dám trao ban và để lại chính sự sống, sinh mạng của chính mình cho các đồ đệ cả! Và điều này cũng dễ hiểu vì họ cũng chỉ là con người có một cuộc đời, một mạng sống mà thôi; nếu họ hiến mạng sống cho môn sinh thì xem như họ chấp dứt đời sống của họ trên dương gian này! Tuy nhiên, đối với Đấng làm chủ, làm đầu của Hội Thánh Công Giáo là một loại trừ, vì Ngài chính là Thiên Chúa thật và người thật. Vì thế, Ngài không phụ thuộc vào tính hư mất của con người tự nhiên, mà Ngài chiến thắng sự chết và phục sinh từ cõi chết, hơn thế, còn ẩn thân trong hình bánh rượu nhỏ bé, tầm thường để trở nên lương thực thiêng liêng và ở mãi với chúng ta qua bí tích Thánh Thể.

Còn ân sủng nào cao quý hơn nữa! Còn hạnh phúc nào cao trọng hơn nữa! Nào chúng ta hãy đến múc lấy nguồn ơn sủng vô giá này mỗi khi tham dự tích cực vào bàn tiệc Thánh.!Nói theo lời kinh Tantum Ergo (Kinh Chầu Thánh Thể) của Thánh Tô-ma A-qui-nô: “…nếu mắt trần của ta không nhận thấy, thì lấy đức tin bù lại…” Với con mắt đức tin, với ơn của Chúa và việc mở rộng tâm hồn tín thác của mỗi chúng ta thì khi tham dự Thánh lễ, chúng ta nhận ra chính Chúa Giê-su Ki-tô đang chủ tế qua vị linh mục dù tội lỗi, yếu đuối và lỗi lầm với biết bao đam mê xác phàm của một con người được mời gọi trở nên khí cụ bình an của Ngài. Với đôi mắt đức tin và đời sống cầu nguyện thâm sâu, mỗi khi tham dự bí tích Tình Yêu - bí tích Thánh Thể trong Thánh Lễ, chúng ta nghiệm ra: chính Chúa Giê-su Ki-tô là của lễ toàn thiêu, của lễ tinh tuyền và không vương tì vết, đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Dưới ánh nhìn của đức tin, chúng ta được lãnh nhận chính sự sống của Chúa Giê-su Ki-tô, lãnh nhận chính Mình và Máu Ngài dưới hình bánh đơn sơ và giọt rượu thơm ngát. Cũng với đức tin, chúng ta không cần đi tìm phép lạ ở đâu cho xa, mà ngay trong Thánh Lễ, chính Chúa Giê-su Ki-tô biến bánh, rượu trở nên Mình Thánh, Máu Thánh làm thần lương nuôi dưỡng chúng ta, làm thần dược chữa trị tâm hồn chúng ta.

Ôi, con là ai mà được nhận lãnh ơn ích lớn lao như vậy? Ôi, con chẳng xứng đáng được Chúa đến viếng thăm tâm hồn con, nhưng vì tình yêu lớn lao mà Chúa đã dành cho con, mà con được Chúa hạ mình, ẩn thân trong hình bánh rượu đơn sơ bé nhỏ để nuôi sống chúng con! Ước chi mỗi lần rước Mình Máu Thánh Chúa, chúng con được tháp nhập khăng khít với Chúa, được trở nên miệng lưỡi của Ngài, được trở nên tay chân của Ngài, được biến đổi nên giống Ngài hơn để mỗi lời nói chúng con xướng lên đều ích lợi cho anh chị em con, để suy nghĩ của chúng con được trong sạch, luôn theo Thánh ý Ngài, để đôi bàn tay chúng con dám mở ra đón nhận anh chị em dù anh chị em có bất hoà hay xung đột với chúng con, để đôi chân con không do dự tiến bước đến với anh chị em, nhất là những ai đang cần đến sự bình an của Chúa…Và đây cũng chính là sứ mạng của mỗi chúng ta khi tham dự bàn tiệc Thánh Chúa “vì mỗi khi anh (chị) em ăn bánh và uống chén này, anh (chị) em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến” (1Cr 11, 26). Mỗi khi được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta tuyên xưng Mầu nhiệm Vượt Qua - Cuộc Tử nạn và Phục Sinh của Chúa; đồng thời, sống đức tin can trường “…hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (x. Lc 22, 19) cho tới khi Chúa lại đến trong ngày Cánh chung.

Hơn nữa, khi chúng ta được tháp nhập vào Mầu nhiệm này, chúng ta cũng được mời gọi cùng với Chúa Ki-tô chết đi những tính hư tật xấu của bản thân, mọi tội lỗi, và được trở nên con người mới, một con người được mặc lấy sự sống hoàn toàn mới mẻ nơi Chúa Ki-tô. Như thế, chúng ta trở nên can đảm lên đường, sẵn sàng ra đi chia san ơn sủng mà chúng ta được lãnh nhận nơi bí tích Thánh Thể như câu chúc và sai đi của chính Chúa qua vị linh mục chủ tế “Thánh Lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi bình an”, không đơn giản chỉ là câu chúc ra về bình an sau Thánh lễ, mà là một lời sai đi “ra đi trong bình an, ra đi chia san những gì đã được lãnh nhận nơi bàn tiệc Thánh, ra đi làm chứng cho Chúa Ki-tô Phục Sinh, ra đi sống vui tươi, xứng đáng là một người Ki-tô hữu, ra đi can trường trở nên nhân chứng giữa đời dù đời chẳng như mong ước….”. Đây cũng chính là lời mời chúng ta như trong bài Tin Mừng hôm nay “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời” (Ga 6, 51); hơn nữa, “ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56). Nói cách khác, chính Chúa sẽ nuôi dưỡng mọi người qua sự hy sinh, bỏ mình, lòng quảng đại chia sẻ, chia san của mỗi người chúng ta. Chúa tự mình dư sức làm những chuyện phi thường, nhưng Ngài đã ra đi, bỏ chính mình, trao ban chính sự sống của Ngài cho chúng ta mà kêu mời chúng ta năng đến với Ngài để lãnh nhận thần lương nuôi hồn, hầu nhiệt thành cộng tác, tham dự vào công cuộc cứu độ, chia san bình an cho mọi người. Vì thế, với sức lực có hạn của mỗi chúng ta mà cộng tác với nhau, với Chúa thì Chúa sẽ biến sức lực ấy trở nên vô hạn và phi thường ngay trong đời sống bình thường qua những con người tầm thường như chúng ta.

Giờ đây, xin mời mọi người hướng về Chúa Giê-su Thánh Thể và cùng nguyện rằng:

Ôi Giê-su, con mến yêu, tôn thờ
Chân thành nép bên Chúa, con nương nhờ
Ngài ẩn thân trong rượu-bánh đơn sơ
Nuôi dưỡng tâm hồn con thơ
Nguyện trở nên nhân chứng suốt đời. Amen!
(trích từ lời bài hát “Ôi Giê-su” của cùng tác giả bài viết này)

--------------------------------
 

MMTC ABC454: Lễ Mình Máu Thánh Chúa


(Suy niệm của Lm Gioan Phan Tiến Dũng)

Anh chị em thân mến!
 

Cách đây hơn một năm, tôi có chuyến về quê thăm bà con ngoài Nghệ An, những người thân trong MMTC ABC454


Cách đây hơn một năm, tôi có chuyến về quê thăm bà con ngoài Nghệ An, những người thân trong dòng tộc, vì lòng mến-hiếu khách, ai cũng muốn mời tôi đến nhà thăm và dùng cơm, ai cũng muốn mời tôi tới nhà dùng chút gì đó, để cùng nói chuyện và dùng bữa; khi thăm họ hàng nhà nào cũng đều thiết đãi tôi nhiều những món ngon, vì đây là dịp để tạo nên tình thân, sự gắn kết và nói lên lòng thương mến. Thật vậy, qua bữa ăn và các thức ăn, đồ uống mà chúng ta hưởng dùng, tình yêu thương được chia sẻ, sự quan tâm đến với khách mời được nối kết và gắn bó hơn. Hôm nay lễ Mình Máu Thánh Chúa, qua các bài đọc lời Chúa, Thiên Chúa cũng đang mời gọi để thiết đãi, Thiên Chúa đang nuôi dưỡng, Thiên Chúa chăm sóc cho dân của Người không phải với của ăn thức uống bình thường, không phải chỉ một hai hôm, nhưng chính là “Thần lương, Thần dược từ trời” ban tặng mỗi ngày và mãi mãi. Tại sao Thiên Chúa lại thiết đãi cho chúng ta như vậy? Chỉ vì Thiên Chúa yêu thương ta, vì Ngài muốn hiến trao chính Mình Máu Thánh của Ngài để làm lương thực nuôi sống cho chúng ta.

Bài đọc 1- sách Đệ Nhị Luật nhắc lại cho dân biết, suốt 40 năm trong sa mạc, dân chúng đứng trước tình huống vất vả thiếu thốn, đói và khát luôn là mối quan tâm của dân. Thiên Chúa đã quan phòng, thương ban thức ăn cho dân; không những Chúa nuôi họ bằng manna và chim cút mà Chúa còn hướng dẫn, dạy dỗ họ qua các ngôn sứ và thủ lĩnh. Các ngôn sứ là người thay mặt Chúa để tuyên sấm sứ điệp của Chúa cho dân. Điều quan trọng mà Thiên Chúa muốn là gì, khi Ngài yêu thương chăm sóc họ như vậy? Đó là phải tuân giữ những huấn lệnh và Thánh ý của Chúa để họ được sống hạnh phúc. Thế nhưng, như chúng ta biết, với thân phận là con người yếu đuối, tội lỗi, dân chúng đã không biết bao nhiêu lần vấp ngã, biết bao lần họ đã quay ngược chống lại Thiên Chúa, loại Chúa ra khỏi cuộc sống của họ.

Bài đọc 2 - Thiên Chúa không bao giờ loại con người ra khỏi tình yêu của Ngài, mặc dù con người tội lỗi, yếu đuối, và phản bội. Ngài yêu thương đến nỗi ban chính “giá máu của Đức Kitô”, “Giá máu” đã đổ ra để rửa sạch tội lỗi và ban ơn tha thứ cho những ai hoán cải quay về và tin vào Ngài. “Giá máu” của Chúa Giêsu chính là thần dược, là của uống ban ơn cứu độ. Chính thân thể nhiệm mầu của Đức Giêsu Kitô giờ đây được diễn tả cách hoàn hảo nơi tấm bánh và chén rượu dùng làm của ăn, thức uống; Của ăn, thức uống này làm gắn kết cuộc đời của chúng ta với Chúa Giêsu và Thiên Chúa; gắn kết cuộc sống của chúng ta với anh chị em để trở nên một trong Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô.

Anh chị em thân mến, Tin mừng hôm nay chính Chúa Giêsu khẳng định: “Ta là bánh - bánh hằng sống - bánh ban sự sống đời đời - bánh tặng ban từ Trời - Bánh chính là Thịt Ta ban cho thế gian để có sự sống”. Chúng ta càng được xác tín, vì đây chính là lời của Chúa Giêsu, lời của con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật nói với và trao ban cho chúng ta. Ai tin, đến và lãnh nhận thì sẽ được ơn cứu độ. Nhưng điều quan trọng ở đây là: 1. Chúng ta có đến với Chúa với lòng tin, đến để lãnh nhận ơn ban cách nhưng không của Chúa hay không? 2. Chúng ta đến với Chúa nơi bàn tiệc Thánh Thể với tâm tình và thái độ cũng như sự chuẩn bị của chúng ta như thế nào?

Câu hỏi được đặt ra, tại sao tôi phải đi lễ? Vì khỏi phạm tội trọng, tội bỏ lễ Chúa Nhật? vì cha mẹ, vì vợ buộc đi, bắt tôi đi?… với những thái độ tiêu cực thì sẽ trả lời như vậy. Nhưng với thái độ tích cực trong tâm tình con thảo thì: vì tôi đến để cảm tạ Chúa, đến để chúc tụng tôn vinh Chúa, đến để đón nhận hồng ân, ơn phúc từ trời của Chúa ban. Hồng ân, ơn phúc ấy chính là Mình Máu Thánh Chúa Giêsu món quà vô cùng cao quý Thiên Chúa hiến thân trao ban.

Hãy đến với Chúa với lòng yêu mến, yêu mến Thánh Lễ, yêu mến Bí tích Thánh Thể, vì nhờ sức mạnh của thần lương này chúng ta sẽ có đủ sức mà sống trọn vẹn với ân huệ tuyệt vời của Chúa ban và sống tốt ơn gọi làm con cái Chúa, sống yêu thương hiệp nhất với anh chị em.

Lạy Chúa trước tình yêu và ơn ban của Chúa chúng con xin hết tình thờ lạy, vì Chúa ngự trong Phép Thánh, để nuôi hồn con tháng ngày. Xin cho chúng con biết hằng sùng kính, sống và rao truyền ơn Thánh Chúa cho anh chị em. Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC455: Sự sống đích thực


(Suy niệm của JB. Lê Ngọc Dũng)
 

Trong lịch sử Giáo Hội, Bí Tích Thánh Thể đôi khi được chứng thực bằng những phép lạ. Trong MMTC ABC455


Trong lịch sử Giáo Hội, Bí Tích Thánh Thể đôi khi được chứng thực bằng những phép lạ. Trong những phép lạ đó, cũng có những trường hợp là Bí Tích Thánh Thể nuôi dưỡng cả phần thân xác con người. Louis Lateau, một nguời Bỉ được in năm dấu thánh vào năm 1868. Từ nhỏ, cô đã bị đau yếu, ít ăn uống, nhất là sau khi được in năm dấu thánh, cô chỉ còn được ăn chút ít, mỗi ngày một mẫu bánh nhỏ. Và kể từ năm 1871 trở đi, cô không ăn uống được gì, chỉ còn rước lễ hàng ngày, trong suốt bảy năm.

Những trường hợp khác tương tự cũng đã xảy ra trong thời gian gần đây. Trong số những người đó, có Têrêsa Niu-man và Matta Robin đã không ăn uống trong nhiều chục năm. Họ chỉ rước lễ mỗi ngày. Như thế, Thánh thể vốn là của ăn thiêng liêng đôi khi trở nên một ơn lạ nuôi sống cả phần thân xác.

Tuy nhiên khi Chúa Giêsu nói đến bánh hằng sống, Ngài không có ý nhắc đến cuộc sống thể lý mà Ngài có ý nói đến sự sống thiêng liêng, sự sống đơì đời trong tình yêu và hạnh phúc với Thiên Chúa.

Thực ra, cái mà chúng ta gọi là sự sống, trong lãnh vực tự nhiên ở đời này, chẳng đáng gọi là sự sống. Trong Tin Mừng thánh Gioan, Chúa Giêsu muốn sửa sai quan niệm của chúng ta về sự sống và sự chết. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa ban cho ông bà tổ Ađam và Evà cả hai sự sống ấy. Chẳng những đời sống thể lý mà còn đời sống siêu nhiên nữa. Đó là sự sống thân ái kết hiệp với Thiên Chúa.

Một đời sống thể lý mà thôi thì chẳng đáng được gọi là sự sống theo ý nghĩa sâu sắc của nó. Cái chết thể lý, chẳng đáng gọi là chết, Chúa Giêsu gọi nó là giấc ngũ. Trong câu chuyện Chúa Giêsu chữa cho cô bé con ông Zairô sống lại. Khi Chúa Giêsu đến nhà ông thì cô bé vừa chết và thấy người ta khóc lóc xôn xao, Chúa Giêsu liền nói: “Hãy lui ra, cô bé không chết. Nó ngũ đó thôi” (Mt 9,24).

Về cái chết của Lazarô cũng vậy, Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: “Lazarô người bạn của chúng ta đã nghĩ yên. Ta phải đánh thức dậy” (Ga 11,11).

Thánh Phaolô sau này cũng quan niệm cái chết thể lý như một giấc ngũ.

Vậy đối với Đức Giêsu cái chết thực sự đó là con người sống tách biệt với Thiên Chúa. Khi con người có được đời sống thần thiêng của Thiên Chúa, đó mới thực sự là sống.

Sự sống này chính Đức Giêsu thông ban cho ta, Ngài nói: “Bánh hằng sống từ trời xuống, chính là Ta! Ai ăn bánh này, thì sẽ được sống đời đời” (Ga 6,51).

Bánh hằng sống mà Chúa Giêsu nói đến có hai nghĩa:

Trước hết, đó là đạo lý của Ngài, là Lời Ngài. Chúng ta tiếp nhận bánh Lời Ngài, hay nói cách khác, là tham dự vào bàn tiệc Lời Chúa, bằng cách tin vào Ngài và sống Lời Ngài. Chúa Giêsu nói: “Phàm ai nghe và học hỏi nơi Cha thì đến với Ta. Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Bánh sự sống chính là Ta.” (Ga 6,45).

Theo nghĩa thứ hai, Bánh hằng sống chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Chỉ một khi con người tin vào chính Chúa Giêsu và tiếp nhận Mình và Máu của Ngài trong bí tích Thánh Thể, con người mới sống được đời sống Thiên Chúa.

Khi mẹ Têrêsa Calcutta sang Liên Xô, để xin lập chi nhánh của dòng, mẹ xin cho có được một linh mục. Cho dù rất khó khăn trong một nước xã hội chủ nghĩa, mẹ vẫn kiên trì xin cho bằng được có một linh mục để dâng Thánh lễ mỗi sáng cho các nữ tu. Mẹ Têrêsa giải thích lý do: Sở dĩ các nữ tu có đủ tinh thần và nghị lực để mỗi ngày đem đến cho những người nghèo khổ sự an ủi, phục vụ và yêu thương, đó là nhờ Mình Thánh Chúa mà họ rước mỗi ngày.

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì ở lại trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy” (Ga 6,56).

Giáo huấn đó của Chúa Giêsu diễn tả một sự liên kết hổ tương quan trọng. Ngài đến sống trong lòng kẻ tiếp rước Ngài. Điều đó đúng, nhưng nói thế cũng chưa đủ. Chúa còn nói thêm “Ai tiếp rước Ngài thì ở lại trong ngài”. Điều này có nghĩa là: ai tiếp rước Ngài thì có khả năng trở nên giống Ngài. Khi chúng ta ăn một bát cơm, của ăn ấy được biến hoá để trở nên thịt và máu của ta. Ở đây thì ngược lại: Khi chúng ta ăn uống Mình và Máu Chúa Giêsu, thì chính Mình Máu Chúa lại biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở nên chi thể Chúa Kitô.

Nói một cách nào đó, Thiên Chúa đã làm người, đã trở nên của ăn và của uống cho con người, để con người trở thành Thiên Chúa, nghĩa là, để con người đón nhận tính Thánh Thiêng của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu thừa biết rằng chúng ta rất cần cơm bánh vật chất để cho thân xác sống. Nhưng chúng ta không phải chỉ có sự sống thể lý đó mà còn có đời sống thần linh của Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng ta được tham dự thiết thực vào bàn tiệc Lời Chúa để sự sống của Thiên Chúa trong ta được lớn lên và đồng thời tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể với hết lòng tin tưởng, để sự sống Thiên Chúa vững bền trong chúng ta.

--------------------------------
 

MMTC ABC456: Lễ Mình Máu Thánh Chúa


(Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu)

THỊT TÔI THẬT LÀ CỦA ĂN, MÁU TÔI THẬT LÀ CỦA UỐNG
 

Của ăn thức uống là vấn đề thiết thực trong đời sống con người. Không có chúng con người sẽ MMTC ABC456


Của ăn thức uống là vấn đề thiết thực trong đời sống con người. Không có chúng con người sẽ chết đói chết khát. Muốn sống và phát triển con người phải ăn uống đầy đủ và đều đặn hàng ngày. Thế nhưng trong cuộc sống nhiều khi con người chúng ta phải bỏ mạng vì ăn uống. Tại sao vậy ?

Tại vì con người ăn và uống phải những của ăn thức uống giả. Có những của ăn thức uống giả, thì cũng có những của ăn thức uống thật…

Để có của ăn thức uống hàng ngày, Thiên Chúa truyền cho con người phải lao động làm việc (St 2,15). Nhưng không chỉ có thế, Chúa còn truyền dạy con người phải cầu nguyện nữa: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày” (Lc 11,3).

Tuy nhiên, lương thực mà Chúa bảo con người phải làm việc và cầu nguyện, không phải chỉ là thứ lương thực trần thế mau hư chóng nát mà còn là lương thực thường tồn từ trời cao nữa: “Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,27).

Lương thực thường tồn hay của ăn thức uống thật đem lại cho con người sự sống (sự sống đời này và đời sau) không phải là man-na của dân Do-thái khi đi trong sa mạc hay là thứ gì khác, nhưng chính là Lời Chúa: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (x. Đnl 8,2-3.14-16).

Quả thật, con người được hiện hữu và được sống là nhờ bởi Ngôi Lời Thiên Chúa. Nếu không có Ngôi Lời Thiên Chúa chẳng có gì được tạo thành, được hiện hữu, và được sống. ‘Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta’, Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người và cư ngụ giữa chúng ta. Đó là Đức Giêsu Kitô.

Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Người là Con Một và là quà tặng tình yêu của Đức Chúa Cha ban cho trần gian… Nhờ và qua màu nhiệm tử nạn và phục sinh, Người đã trở nên bánh hằng sống cho trần gian: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời… vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống”.

Chúa Giêsu là của ăn thức uống thật, là bánh hằng sống, là lương thực thường tồn từ trời xuống, để cho thế gian được sống. Nhưng Chúa chỉ trở thành bánh đích thật, bánh hằng sống và lương thực thường tồn từ trời xuống, để nuôi dưỡng chúng ta, khi chúng ta tin vào Người và ‘ăn thịt của Người’ trong bí tích Thánh Thể.

Bí tích Thánh Thể (Thánh lễ) là bữa tiệc của Thiên Chúa ủy thác cho Giáo Hội cử hành mỗi ngày, ở khắp mọi nơi trên địa cầu. Qua đó, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ban cho chúng ta lương thực hàng ngày là Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.

Ai muốn sống đời đời (đời này và đời sau nữa), thì hãy siêng năng tham dự thánh lễ và rước Mình Máu Chúa ít là mỗi năm một lần trong mùa Phục sinh. Vì khi rước lễ, chúng ta thật sự được rước Mình và Máu Chúa Giêsu trong cái chỉ còn là hình thức của bánh và rượu, chứ không phải là bánh và rượu. Chúng ta “ăn thịt và uống máu Chúa”. Chúng ta sống nhờ Chúa và Chúa sống trong chúng ta. Chúa làm cho chúng ta được kết hợp mật thiết với Người và với nhau. Chúa Giêsu đã quả quyết và dạy chúng ta như thế.

Thánh Phaolo cũng đã từng xác tín và dạy rằng: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Chỉ có một tấm Bánh và tất cả chúng ta cùng chia sẻ cùng một tấm Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,16-17).

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con và muốn cho chúng con khỏi chết đói chết khát đời đời, Chúa đã lấy chính Thịt Máu Ngài nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con biết chạy đến với Giáo Hội ngang qua Thánh lễ, để cầm lấy Chúa mà ăn mà uống mỗi ngày. Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC457: Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô


(Suy niệm chú giải Lời Chúa của Lm. Inhaxiô Hồ Thông)
 

Vào ngày lễ Mình và Máu Thánh Đức Ki-tô, Phụng Vụ Lời Chúa cử hành sự kiện Thiên Chúa ban MMTC ABC457


Vào ngày lễ Mình và Máu Thánh Đức Ki-tô, Phụng Vụ Lời Chúa cử hành sự kiện Thiên Chúa ban tặng bánh từ trời làm lương thực cho nhân loại.

Đnl 8: 2-3, 14-16

Sách Đệ Nhị Luật nhắc lại ân ban bánh Man-na kỳ diệu từ trời xuống mà Đức Chúa ban cho dân Do thái để nuôi dưỡng họ trong suốt cuộc hành trình qua sa mạc khô cằn nóng cháy và thiếu thốn.

1Cr 10: 16-17

Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô, thánh Phao-lô nêu lên bí tích Thánh Thể, bí tích hiệp nhất mọi Ki-tô hữu khi cho họ được dự phần vào chỉ một tấm bánh là Thân Thể Đức Giê-su.

Ga 6: 51-58

Tin Mừng Gioan trích từ diễn từ về “Bánh Hằng Sống” trong đó Đức Giê-su tuyên bố Ngài chính là “Bánh Hằng Sống”, bánh ban sự sống đời đời cho nhân loại.

BÀI ĐỌC I (Đnl 8: 2-3, 14-16)

Đệ Nhị Luật là sách cuối cùng của bộ Ngũ Thư, được gọi chung là “Sách Luật” (Tô-ra). Tuy nhiên, thuật ngữ Tô-ra theo tiếng Do thái không có nghĩa pháp lý, nhưng là những giáo huấn giúp soi sáng, hướng dẫn cách ăn nếp ở của người tín hữu.

Nhan đề sách: “Đệ Nhị Luật”, có nghĩa “Luật thứ hai” hay “Thứ Luật” (tiếng Hy lạp: Deuteros: thứ hai, và nomos: luật). Tác phẩm này là “ôn cố tri tân”, nghĩa là nhắc lại những lời dạy của Mô-sê để dân biết phải sống như thế nào khi ở trong Đất Hứa. Thật ra, sách này được biên soạn vào thế kỷ thứ 8 hay thứ 7 tCn, khi dân Ít-ra-en đã an cư lạc nghiệp qua nhiều thế kỷ ở đất Ca-na-an và có chiều hướng quên Giao Ước cũng như những huấn lệnh tôn giáo và luân lý.

Sách Đệ Nhị Luật chủ yếu bao gồm những diễn từ, được gán cho ông Mô-sê, nhân vật được xem như đang ngỏ lời với dân Do thái trước ngưỡng cửa Đất Hứa, để cảnh giác họ về những mối nguy hiểm đang rình rập họ khi sống trong môi trường ngoại giáo tại đất Hứa, cũng như để khẩn khoản nài van họ trung thành với những giới luật của Thiên Chúa như điều kiện tiên quyết để sống dài lâu trong Đất Hứa.

Bản văn hôm nay được trích từ chương 8 của sách Đệ Nhị Luật gồm hai phần: 8: 2-3 và 8: 14-16. Phần trích dẫn thứ nhất nhấn mạnh nguồn gốc từ trời của bánh Man-na, trong khi phần trích dẫn thứ hai nhấn mạnh giá trị dấu chỉ của bánh Man-na, dấu chỉ của việc Thiên Chúa can thiệp cách đặc biệt, nhờ đó dân Ngài được sống trong những ngày tháng lang thang trong sa mạc. Cả hai phần trích dẫn đều bắt đầu với những nhắc nhở: “Anh em hãy nhớ lại” và “Anh em đừng quên” bánh Man-na là một thiên ân.

1. “Anh em hãy nhớ” (8: 2-3)

Phần trích dẫn thứ nhất mở ra với lời mời gọi dân Ít-ra-en “nhớ lại” những thử thách mà họ đã trải qua trong sa mạc: “Anh em hãy nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Chúa của anh em, đã dẫn anh em đi trong sa mạc suốt bốn mươi năm qua”, vì thời gian thử thách là cách thức Thiên Chúa giáo huấn dân Ngài khỏi mọi ảnh hưởng xa lạ. Chính khi sống trong khung cảnh nghèo khó, kham khổ và gian nan vất vả mà con cái Ít-ra-en thấy mình hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa. Bánh Man-na đã là một ân ban đặc biệt, lương thực từ trời, để cho con người hiểu rằng “người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi điều từ miệng Chúa phán ra”. Có một sự đồng hóa và hầu như đồng nhất giữa bánh Man-na và Lời Thiên Chúa, vì Lời Chúa cũng là lương thực ban sự sống cho con người. Đó cũng là câu trả lời của Đức Giê-su cho Xa-tan khi Ngài chịu những chước cám dỗ trong hoang địa (Mt 4: 4).

2. “Anh em đừng quên” (8: 14-16)

Phần trích dẫn thứ hai kêu gọi “đừng quên” những ân phúc Thiên Chúa ban cho dân Ngài trong sa mạc khi phải đối mặt với biết bao nguy hiểm. Lời ghi nhận này cũng gợi nhớ ơn Quan Phòng lạ lùng, tức là bánh Man-na.

3. Bánh Man-na

Bánh Man-na có thể từ một thứ nhựa cây rỉ ra và đông cứng lại. Loại cây sa mạc thuộc gia đình liễu bách này, khi bị côn trùng chích vào, liền tiết ra một thứ nhựa và đông cứng lại trong khí lạnh ban đêm và khi mặt trời mọc lên những hạt nhựa này rơi xuống đất như những hạt nhỏ có vị mật ong. Đây là lương thực mới lạ mà dân Do thái bất ngờ gặp thấy cho đến lúc đó, vì thế tên gọi Man-na có nghĩa “Cái gì đây?” (Xh 16: 15). Từ đó, bánh Man-na là lương thực hằng ngày của họ cho đến cuối cuộc hành trình băng qua sa mạc. Thánh vịnh 78 gợi lên bánh Man-na là “bánh của những kẻ mạnh” mà bản Bảy Mươi dịch “bánh của các thiên thần”. Văn chương kinh sư loan báo rằng bánh Man-na sẽ là thức ăn của thời thiên sai. Đức Giê-su trình bày bánh Man-na là hình ảnh báo trước bánh ban sự sống đích thật, tức là Bánh Thánh Thể.

BÀI ĐỌC II (1Cr 10: 16-17)

Cùng chung một bàn ăn, cùng chia sẻ một tấm bánh, tạo nên “tình liên đới” giữa những người đồng bàn. Nghi thức Thánh Thể là một nghi thức “đồng hội đồng thuyền”, “đồng sinh đồng tử”, “sống chết có nhau”. “Bánh Thánh Thể” không là bất cứ bánh nào mà người ta chia sẻ với nhau; “rượu Thánh Thể” cũng không là bất cứ rượu nào mà người ta chuyền tay cho nhau. Bánh mà người ta ăn, chính là “Thân Thể Đức Ki-tô”, rượu mà người ta uống chính là “Máu Đức Ki-tô”, nghĩa là thiết lập mối liên hệ vừa vật chất vừa mầu nhiệm giữa các tín hữu với nhau và với Đức Ki-tô. Thánh Thể là bí tích của sự hiệp nhất tuyệt vời. Đồng bàn với Đức Kitô, Chúa chúng ta, mọi người đều được dự phần vào cùng một thực tại siêu nhiên: nên một với Đức Ki-tô. Đức Ki-tô làm cho cộng đoàn Ki-tô hữu trở nên một thực thể duy nhất.

Đây là đạo l‎ý căn bản của thánh Phao-lô. Trong cùng thư gửi tín hữu Cô-rin-tô này, thánh nhân khai triển chủ đề “liên đới” của mọi chi thể thành một thân thể với Đầu, Thủ Lãnh, là Đức Ki-tô, Ngài vừa nguyên l‎‎ý của sự sống vừa là nguyên lý của sự hiệp nhất: “Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận” (1Cr 12: 27).

Thánh Phao-lô lại càng có l‎ý do nhấn mạnh sự liên đới này hơn nữa vì các tín hữu Cô-rin-tô chia rẽ nhau. Thánh nhân muốn cho họ hiểu rằng họ không chỉ liên đới với nhau thành một cộng đồng duy nhất, nhưng còn với các cộng đoàn khác thành một Giáo Hội duy nhất bất khả phân chia.

TIN MỪNG (Ga 6: 51-58)

Ngày hôm sau Đức Giê-su trở lại Ca-phác-na-um, ở đó Ngài gặp lại đám đông mà Ngài đã cho họ ăn no nê qua dấu lạ “hóa bánh ra nhiều”. Trên bờ hồ, Đức Giê-su bắt đầu ngỏ lời với họ (Ga 6: 26); sau đó, trong hội đường Ca-phác-na-um (Ga 6: 59), Ngài hoàn tất bài diễn từ của Ngài, được gọi là diễn từ về “Bánh Hằng Sống”.

Bài diễn từ về “Bánh Hằng Sống” (6: 26-58) được chia làm hai phần. Phần thứ nhất (6: 26-51b) được gọi là “diễn từ về Lời Chúa”, trong đó Đức Giê-su tự giới thiệu Ngài là “Lời từ trời xuống ban sự sống đời đời”. Phần thứ hai (6: 51c-58) được gọi là “diễn từ về Thánh Thể”, trong đó Ngài tự giới thiệu Mình và Máu Ngài là “của ăn đích thật ban sự sống đời đời”. Toàn bộ câu 51 đóng chức năng nối kết hai phần của một diễn từ: lời công bố: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” kết thúc diễn từ: “Bánh Hằng Sống là Lời Ngài”; lời công bố thứ hai: “Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” mở ra diễn từ: “Bánh Hằng Sống là Mình Ngài”.

Đoạn trích dẫn hôm nay là phần thứ hai của diễn từ “Bánh Hằng Sống là Mình Ngài”. Trong phần thứ nhất, Đức Giê-su đòi hỏi phải tin vào Ngài như điều kiện tiên quyết, bởi vì Mặc Khải mà Ngài sắp ban lạ lùng đến nỗi nó đòi hỏi, trước hết, “phải tin vào Đấng Chúa Cha đã sai đến” và “tín thác vào Lời Ngài”. Tiếp đó, Đức Giê-su không úp mở khai triển phần thứ hai, phần trọng điểm lời công bố của Ngài. Đây là đoạn Tin Mừng được trích dẫn vào ngày lễ “Mình và Máu Chúa Ki-tô”.

1. Bánh Hằng Sống Đức Giê-su ban chính là Mình và Máu của Ngài:

Trong suốt những lời tuyên bố gây kinh ngạc của Ngài: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”, Đức Giê-su không ngừng gợi lên nguồn gốc thiên giới của Ngài và tử hệ thần linh của Ngài. Chính vì Ngài đến từ Chúa Cha và nên một với Chúa Cha, mà Ngài có thể tự mình ban phát sự sống thần linh cho nhân loại: “Bánh tôi sẽ cho, chính là thịt tôi ban, để thế gian được sống”.

Những lời này rất gần với những lời mà Đức Giê-su sẽ công bố khi thiết lập Bí Tích Thánh Thể: “Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy” (Mt 26: 26; Mc 14: 22; Lc 22: 14; 1Cr 11: 24). Chúng ta lưu ‎ý rằng thánh Gioan không dùng từ “sôma” (thân xác) như các sách Tin Mừng Nhất Lãm, nhưng từ “sarx” (nhục thể, nhân tính), bởi vì từ “sôma” rất dễ hiểu lầm, quả thật, ‎ý nghĩa đầu tiên của từ “sôma” là xác chết, thây ma (x. Lc 17: 37). Với từ “sarx” này, thánh Gioan nối kết Bí Tích Thánh Thể với Mầu Nhiệm Nhập Thể (Ga 1: 14). Ngôi lời nhập thể để trở nên bánh ban sự sống. Mầu nhiệm Nhập Thể là căn nguyên của ơn cứu độ.

2. Khó mà tin được

“Người Do thái liền tranh luận sôi nổi với nhau”. Danh xưng “người Do thái” chung chung mang nét nghĩa tiêu cực trong Tin Mừng thứ tư. Danh xưng này được dùng để chỉ những người Do thái cứng lòng tin; trái lại, danh xưng “Ít-ra-en” được dành riêng cho những người gắn bó mật thiết với Đức Giê-su.

Quả thật, người Do thái càng tỏ thái độ nghi nan ngờ vực: “Ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được”, Đức Giê-su càng nhấn mạnh hơn nữa. Lời công bố của Ngài càng trở nên thách thức hơn nữa, vì Ngài không chỉ kể ra thịt của Ngài mà còn cả máu của Ngài nữa: “Quả thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, thì các ông không có sự sống nơi mình…”

Đối với những người Do thái nghi nan ngờ vực, lời công bố này không thể nào tin được, nhưng còn quá kỳ chướng. Như chúng ta biết, dân Do thái bị nghiêm cấm triệt để không được ăn máu bởi vì máu là trung tâm sự sống được dành riêng cho Thiên Chúa. Vì thế, trong mỗi hy tế, máu phải được dâng hiến trọn vẹn lên Thiên Chúa.

Theo cách thức này, Đức Giê-su loan báo tính cách hy tế của Thánh Thể, cũng như mối hiệp nhất khả phân giữa ân ban thịt và máu của Ngài với cuộc Tử Nạn của Ngài.
3. Thịt và máu “Con Người”

Nhưng ở bên kia cuộc Tử Nạn của Ngài, Đức Giê-su gợi lên cuộc siêu tôn của Ngài khi quy chiếu đến danh xưng “Con Người”: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống đời đời” (6: 53). “Thịt và máu Con Người” thuộc trật tự khác với trật tự trần thế: Đức Giê-su sẽ ban cho nhân loại “thịt và máu” của Ngài làm lương thực, chính là “Thân Thể vinh hiển” của Ngài. Sau diễn từ này, Ngài cũng sẽ quy chiếu theo cùng một cách như vậy khi ngỏ lời với các môn đệ đang xầm xì về vấn đề này: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?” (Ga 6: 62).

Như vậy, khi loan báo ân ban Thánh Thể một cách hiện thực và khá mạnh bạo, Đức Giê-su thử làm cho hiểu rằng ân ban này sẽ được trình bày một cách mầu nhiệm, hoàn toàn đặc biệt (được ẩn dấu dưới kiểu nói: “bánh hằng sống từ trời xuống”).

4. Lời hứa ban sự sống

Về thành quả của Bí Tích Thánh Thể, điểm nhấn được đặt trên sự sống: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy được sống lại… Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Qua lời này, Đức Giê-su khẳng định cách rõ ràng sự sống siêu nhiên và ‎ý nghĩa cánh chung của nghi thức Thánh Thể.

5. Hiệp thông mật thiết và nội tại

Lời công bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy”, gợi lên sự hiệp thông mật thiết đến độ không gì có thể sánh ví được. Động từ “ở lại” là một động từ tâm đắc của thánh Gioan, qua đó thánh k‎ý diễn tả tính thường hằng của sự sống siêu nhiên luân chuyển trong mỗi Ki-tô hữu, một cách nào đó, tính nội tại của Vương Quốc.

6. Lễ Vượt Qua sắp đến

Dấu lạ “hóa bánh ra nhiều” và diễn từ “Bánh Hằng Sống” được thánh Gioan xác định ngay từ đầu: “Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do thái” (Ga 6: 4). Đó là l‎ý do tại sao có đông đảo người ở Ca-phác-na-um. Từ khắp nơi, người ta quy tụ với nhau ở đây để theo từng nhóm hành hương lên Giê-ru-sa-lem. Như vậy, chính trong bối cảnh lễ Vượt Qua mà Đức Giê-su ban cho đám đông Mặc Khải gây xôn xao của Ngài. Trong Tin Mừng thứ tư, lễ Vượt Qua sắp đến này là lễ Vượt Qua áp chót của Đức Giê-su. Vào lễ Vượt Qua năm tới, Ngài sẽ thực hiện lời hứa của Ngài khi thiết lập lễ Vượt Qua đích thật của Ngài, lễ Vượt Qua của Ki-tô giáo.

--------------------------------
 

MMTC ABC458: Thánh Thể nền tảng sự hiệp thông gia đình


(Suy niệm của Lm. Antôn Hà Văn Minh)

Tin mừng Ga 6: 51-58: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống...

SUY NIỆM
 

Gia đình là một cấu trúc gắn bó giữa người nam và người nữ qua mối dây yêu thương. Sự gắn MMTC ABC458


Gia đình là một cấu trúc gắn bó giữa người nam và người nữ qua mối dây yêu thương. Sự gắn bó nầy được thể hiện qua “đời sống chung thân mật” được thể hiện trong giao ứơc hôn nhân. Chính trong hành vi tự hiến cho nhau và đón nhận nhau của hai vợ chồng một cấu tố của sự sống mới được hình thành. Trong chiều kích đó rõ ràng gia đình là một cộng đoàn hiệp thông, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đã khẳng định: “ngay giữa lòng cuộc sống hôn nhân và gia đình, toàn bộ những tương quan liên vị được dệt nên, những tương quan về tình yêu vợ chồng, tình phụ mẫu, tình con thảo, tình anh em” (Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn về Gia đình số 15). Thế nhưng sự hiệp thông gia đình ngay nay đang đứng trứơc những thách đố lớn lao và đang có nguy cơ tan vỡ. Những thách đố xuất hiện do bởi một chủ thuyết đề cao tự do cá nhân qúa trớn và tục hoá nền đạo đức. Mục đích hay cứu cánh của con người cuối cùng chỉ là một cuộc sống hưởng thụ nhằm thỏa mãn những đòi hỏi của thân xác.

Để cứu vãn sự hiệp thông trong gia đinh, các kitô hữu được mời gọi hãy tìm đến Thánh Thể Chúa Giêsu, bởi đó là nguồn mạch của sự hiệp thông gia đình. Thật vậy Thánh Thể làm nên Thân mình Giáo hội qua hành vi trao ban, dâng hiến. Chính tấm bánh được bẻ ra đã nối kết muôn người nên một. Qua hành vi yêu thương, Đức Kitô trao phó thân xác và đổ máu ra để phá tan bức tường ngăn cách giữa con người do lòng hận thù bởi tội lỗi và dìu họ vào biển cả yêu thương của Thiên Chúa. Chính Đức Kitô đã khẳng định “Bánh tôi sẽ ban tặng chính là Thịt tôi đây để cho thế gian được sống” (Ga 6, 51). Thật vậy, tấm bánh bẻ ra đã nối kết những người cùng tham dự vào trong một mối dây Đức ái duy nhất và làm cho mọi người trở nên một thân mình của Đức Kitô Phục sinh.     

Sự hiệp thông Thánh Thể được cấu tạo bởi hành vi trao ban và nhận lãnh. Đó cũng là nguồn gốc của sự hiệp thông gia đình. Thật vậy Đức Kitô thiết lập Bí tích hôn nhân nhằm diễn tả tình yêu kết hợp giũa Đức Kitô và Giáo hội, “Đấng cứu thế, bạn trăm năm của Giáo hội, cũng đến với đôi vợ chồng qua Bí tích Hôn phối. Người còn ở lại với họ, để hai vợ chồng cũng mãi mãi trung thành yêu thương nhau bằng sự tự hiến cho nhau như Người đã yêu thương Giáo hội và đã nộp mình vì Giáo hội” (Hiến chế Vui Mừng và Hy vọng, số 48). Người chồng “hãy yêu thương vợ như Đức Kitô đã yêu thương Giáo hội và hiến mình vì Giáo hội” (Ep 5, 25), còn người vợ “thì hãy kính yêu chồng mình” (Ep 5, 32). Do đó, nơi tình yêu Thánh Thể chúng ta tìm thấy nguồn mạch tình yêu hiến dâng và trao ban trong đời sống hiệp thông của vợ chồng. “Tình yêu vợ chồng đạt tới sự sung mãn là tình yêu bác ái vợ chồng mà do bản chất, là phương thế độc đáo và riêng biệt giúp các đôi vợ chồng tham dự vào tình bác ái của Đức Kitô, Đấng trao ban chính mình trân Thập Giá, và cũng nhờ đó họ được mời gọi sống tình bác ái của Người” (Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông Huấn về Gia đình, số 13) Sự kết vợ chồng là nhân chứng cho sự hiến dâng trọn vẹn giữa Đức Kitô và Giáo hội. Sự kết hợp đó “nhằm đến một sự hiệp nhất sâu xa về ngôi vị, không chỉ là một sự kết hợp thành một thân xác, nhưng là sự hiệp nhất đến độ chỉ còn có một trái tim, một linh hồn; tình yêu ấy đòi hỏi sự bất khả phân ly và trung tín trao hiến cho nhau một cách dứt khoát, nó mở ngỏ cho việc sinh sản” (Đức thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn về Gia đình số 13).

Chính Bí tích Thánh Thể là khuôn mẫu của sự hiệp thông gia đình, cho nên từng gia đình Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống Mầu nhiệm Thánh Thể, vì đó là là con đường duy nhất để cứu vãn và củng cố đời sống hiệp thông gia đình. Sống Mầu nhiệmThánh Thể trước tiên là lời mời gọi hiệp thông Thánh Thể, “ai hiệp lễ, đều được liên kết chặt chẽ với Chúa Kitô. Nhờ đó, Chúa Kitô liên kết họ với các tín hữu khác thành một thân thể duy nhất là Giáo hội” (GLCG 1396). Vì thế,  để củng cố đời sống hiệp thông gia đình , để khám phá lại giá trị của đời sống gia đình Kitô hữu đòi hỏi từng thành viên trong gia đình phải yêu mến Thánh Thể và siêng năng hiệp thông Thánh Thể, nhờ đó gia đình Kitô hữu trình bày cho thế giới hưởng thụ ích kỷ hôm nay về một tình yêu hiến dâng đích thật, một tình yêu phục vụ cho lợi ích của người khác hơn là phục vụ cho chính mình, và cũng nhờ đó gia đình Kitô hữu chúng ta thực sự trở thành mái ấm, là nơi tuôn trào niềm vui không chỉ cho các thành viên trong gia đình mà còn cho mọi người chung quanh.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã trao ban cho chúng con Bí tích Thánh Thể, vì nơi đó chúng con kín múc được một tình yêu trọng đại, xin cho tình nầy tuôn trào đến gia đình chúng con, để chúng con luôn trung thành trong đời sống hôn nhân, và gia đình chúng con thực sự trở thành nôi của sự sống, một sự sống đượm tình yêu thương. Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC459: Mình Máu Thánh Chúa làm cho ta sống


(Suy niệm của Lm. Joshepus Quang Nguyễn)
 

Khi Tôi dạy khoá sư phạm Giáo lý cho một số giảng viên giáo lý, một Giáo lý viên nọ chia sẻ MMTC ABC459


Khi Tôi dạy khoá sư phạm Giáo lý cho một số giảng viên giáo lý, một Giáo lý viên nọ chia sẻ phương pháp dạy bài Giáo lý về Bí Tích Thánh Thể để giúp các em dễ hiểu và nhớ sâu về Bí Tích Thánh Thể như sau: thưa cha con làm hai tấm bánh hình tròn một tấm bánh bằng xốp và một tấm có hình Chúa Giêsu cười thật tươi đang giơ tay muốn ôm các em vào lòng. Khi đọc lời truyền phép, thì con kéo tấm bánh bằng xốp ra phía sau kéo và thế là hình Chúa Giêsu hiện ra. Các em thích lắm, vui lắm! Con nghĩ như vậy các em mới hiểu về Bí Tích Thánh Thể. Tôi nói các em thích là chuyện nhỏ nhưng sai tín lý, sai đức tin là chuyện lớn rồi đó anh nhé! Vì sao? Bởi vì Sách giáo lý Hội Thánh dạy rằng: “Nhờ đọc lời truyền phép, đã có sự biến đổi bản thể bánh và rượu thành Mình và Máu Thánh Chúa. Trong hình bánh rượu đã được truyền phép, chính Đức Kitô, hằng sống và vinh hiển, hiện diện cách đích thực, thật sự và theo bản thể, với trọn mình, máu, linh hồn và thần tính của Người” (Số 1413). Cho nên, đức tin của chúng ta vào Bí Tích Thánh Thể rằng khi linh mục đọc lời truyền phép thì Chúa Kitô đến không phải để thay thế cho tấm bánh mà tấm bánh biến đổi thành Chúa Kitô. Cụ thể, khi chúng ta rước lễ chúng ta thấy tuỳ thể của tấm bánh vẫn là hình tròn, màu trắng, thơm ngon như thường, ấy nhưng bản thể của tấm bánh chính con người Chúa Giêsu, Mình Máu Chúa. Qủa thế, Thánh Phaolô trong bài đọc 1 đã khẳng định: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?” (1Cr 10,16). Còn Chúa Giêsu quả quyết trong Tin Mừng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống" (Ga 6,51).

Cho nên, Anh dạy như thế anh muốn nhấn mạnh đến sự hiện diện thể lý, vật lý của Chúa Giêsu Thánh Thể mà quên nội dung sâu xa đó là Thánh Thể Chúa Giêsu là sự hiện diện biến đổi chứ không thay thếuu. Ví dụ thuở ta còn là một học sinh, sinh viên... chúng ta gặp ông thầy không chỉ dạy cho mình trí thức mà còn yêu mình, chia sẻ, đỡ nâng và đồng hành với mình trên con đường học vấn, lúc ấy mình quý mến, phục lắm vì tri thức, cách đối nhân xử thế của thầy. Thầy đó hiện diện trong cuộc đời chúng ta khác hẳn những người khác và sự hiện diện của thầy âm thầm kiến tạo trong tâm hồn chúng ta một ước muốn sau này tôi cũng được như thầy về nhân cách cao quý, tri thứ rộng rãi... ước muốn đó thúc đẩy tâm hồn chúng ta học tập, tập luyện để được như thầy. Rồi trong tình yêu giữa người nam nữ, khi người ta yêu nhau, người ta hiện hiện trong nhau rất sâu, không chỉ hiện diện thể lý nhưng còn sự hiện diện sâu xa trong chính cõi lòng đến nỗi nó biến đổi từ một người con gái bình thường trở nên người yêu đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong: nhân cách, lối sống để xứng với tình yêu. Cho nên, vợ chồng khi xưng hô với nhau, thường gọi “mình”. Chữ « mình » trong “mình ơi” chỉ một phần đời của mình bị tách rời, nay đã tìm lại được. Mình chỉ cơ thể, thân xác của mình. Mình với ta tuy hai mà một. Ta với mình tuy một mà hai, diễn tả vợ chồng là một thực thể, một tình yêu, một lý tưởng, một cuộc sống và sống chết có nhau cho nên “đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam”.

Có lần tôi hỏi một em bé chín tuổi mới được rước lễ lần đầu rằng con nói cho cha biết: “Chúa Giêsu trên cây thánh giá và Chúa Giêsu Thánh Thể có khác nhau không con?”. Em bé ấy đã trả lời rất hay và rất đúng rằng: “Trên cây thánh giá, người ta thấy Chúa Giêsu. Nhưng Ngài không có ở đó. Còn trong bánh Thánh, người ta không thấy Ngài, nhưng Ngài ở trong đó”. Đúng vậy, nhờ quyền năng của Lời Ngài và của Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu hiện diện trong Giáo Hội bằng nhiều cách: trong việc cầu nguyện của Giáo Hội, trong bí tích của Ngài, và nơi mọi người. Đặc biệt nhất là Ngài hiện diện dưới Hình Bánh và Hình Rượu. Vâng, trước khi trao cho Tông đồ sứ mạng tiếp tục mầu nhiệm tình yêu Thánh Thể: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, Chúa Giêsu thông ban tình yêu của Chúa cho các ngài, đến độ tình yêu của Chúa trở thành thức ăn thức uống nuôi dưỡng các ngài. Hôm nay Chúa cũng nói với chúng ta: “Đây là Mình Thầy, các con hãy nhận lấy mà ăn. Đây là chén Máu Thầy, các con hãy nhận lấy mà uống”, điều chúng ta cần phải chú ý là Chúa không chỉ trao chính mình cho chúng ta mà còn truyền cho chúng ta phải ăn Thịt phải uống Máu Ngài. Vì ăn thịt và uống máu Chúa là một động thái thể lý đồng thời diễn tả một hành động tinh thần thấm nhuần tâm tư của Chúa, sống trong tình nghĩa thân mật với Chúa, nên giống Ngài trong tư tưởng, lời nói và cuộc sống vì chưng, Chúa Giêsu nói: “Ai ăn thịt và uống máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở lại trong người ấy”. Từ đó, Thánh Phaolô dám khẳng định: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Như vậy, Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sinh lực, nguồn bình an và sức sống sung mãn nhất cho cuộc đời chúng ta, khi chúng ta kết hiệp với Ngài bằng việc rước Ngài vào lòng, lúc đó tình yêu của Chúa không chỉ là phản ánh tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể tỏa sáng trong con người chúng ta mà còn tuôn trào và thấm nhuần vào lòng chúng ta sự bình an và thánh thiện, yêu thương và phục vụ, tha thứ và hy sinh để qua chúng ta, mọi người nhận ra được tình yêu vô biên của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Bên cạnh đó, việc ăn Thịt và uống Máu Chúa Kitô là lãnh nhận một động lực mạnh mẽ nhất để dẹp bỏ và xua tan những tội lỗi sâu xa nhất để chỉ còn trở nên một với Chúa Kitô một thân xác và một linh hồn và trong thánh thiện.

Trước khi rước lễ, linh mục đưa Mình Máu Chúa lên cao và đọc: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”. Ước gì, qua Lời Chúa hôm nay, xin cho chúng ta biết rằng mỗi lần đến dự tiệc Thánh Thể và rước Ngài thật là hạnh phúc cho chúng ta. Vì chỉ có Mình Thánh Chúa mới là của ăn của uống đích thực nuôi sống linh hồn ta, vì chỉ có Thánh Thể chúng ta mới kết hiệp mật thiết với Chúa hơn, chỉ có Thánh Thể mới xoá bỏ tội nhẹ và giúp ta xa lánh tội trọng và chỉ có Thánh Thể làm cho ta cảm nếm và ước ao đạt tới hạnh phúc thiên đàng. Và một khi chúng ta được nuôi dưỡng cùng một Bánh Thánh – là Thịt Máu Chúa Giêsu- chúng ta được mời gọi chia sẻ chén cơm hằng ngày cho anh em khốn khổ nghèo hèn và dấn thân hoạt động tông đồ cho Chúa làm cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yêu thương và bình an trong cuộc sống chúng ta hôm nay. Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC460: Bàn Tiệc Thánh Thể


(Suy niệm của Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy)

Tin mừng Ga 6: 51-58: Hôm nay ngày lễ kính Mình Máu Chúa Kitô. Chúa đã trao ban chính mình cho chúng con để làm của ăn nuôi sống chúng con. Xin cho chúng con khi chiêm ngắm tình yêu hiến dâng của Chúa...
 

Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly. Thật là ý nghĩa khi Chúa Giêsu lập bí MMTC ABC460


Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly. Thật là ý nghĩa khi Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể trong một bữa ăn, bởi vì trong bữa ăn người ta không chỉ ăn cơm, ăn bánh, ăn rau ăn thịt, nhưng người ta còn chia sẻ tâm tình với nhau. Trong bữa ăn chúng ta có một thời gian chung, một thời gian để gặp gỡ nhau. Đây là một thời khắc thiêng liêng người ta dành cho nhau, ở bên nhau, sống với nhau, gạt bỏ mọi lo toan, gạt bỏ mọi tính toán.

Từ xa xưa trong bữa ăn gia đình Việt Nam, chúng ta thấy cả ông bà, cha mẹ, con cháu đều quây quần bên một cái mâm tròn, đặt giữa một chiếc chiếu vuông hay trên một chiếc phản vuông, không phân biệt già trẻ lớn bé, các con các cháu đều ngồi quây quần bên cha mẹ, ông bà. Cả nhà đều có chung một nồi cơm, một chén nước mắm, một tô canh, một dĩa xào. Mọi người nhường nhịn nhau, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít.Ăn chung một nồi cơm, chấm chung một chén nước mắm, múc chung một tô canh, gắp chung một dĩa xào. Ăn chung với nhau, cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi, cùng nhau để thương yêu nhau, gạt bỏ mọi ích kỷ, xa cách, tự cao tự đại.

Chúa Giêsu đã đi vào bữa Tiệc Ly cũng với tâm tình ấy.  Chính trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một món quà vô giá, đó là bí tích thánh Thể, bí tích tình yêu.

Trong bí tích Thánh Thể, không những Ngài đã đặt hết tình yêu mà còn đặt cả linh hồn và thân xác vào trong đó nữa. Ở đây món quà và người cho chỉ là một. Điều đó không ai làm được ngoại trừ một mình Thiên Chúa.

Tình yêu đòi trở nên một, một xương, một thịt, một linh hồn, một thân xác, một hơi thở, một nhịp sống. Đó chính là lý do đã khiến Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể để Ngài trở nên một với mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã yêu chúng ta như thế và Chúa cũng đòi buộc chúng ta yêu mến nhau như vậy.

Nhưng chúng ta đã thực hiện như thế nào?

Một câu chuyện lạ lùng và cảm động về một loài vật vốn đã rất quen thuộc với chúng ta. Chuyện kể rằng, khi sửa nhà, một anh thanh niên người Nhật đã nhìn thấy một con thằn lằn bị kẹt bên trong khe hở giữa hai bức tường bằng gỗ. Một sự tình cờ nào đó đã khiến chân chú thằn lằn tội nghiệp bị một cây đinh ghim vào tường. Nhưng lạ lùng hơn nữa là căn nhà đã được xây dựng hơn mười năm, điều đó đồng nghĩa với việc chú thằn lằn đã sống trong tình trạng này suốt thời gian qua.

Quá ngạc nhiên với những gì đang diễn ra trước mắt, chàng trai bèn ngưng làm việc và tò mò theo dõi xem chú thằn lằn đã sống ra sao trong tình trạng bị "cầm tù" như vậy.

Không lâu sau đó, anh nhìn thấy một con thằn lằn khác xuất hiện, miệng ngậm đồ ăn đến bên con thằn lằn bị ghim vào tường.

Một cảnh tượng thật cảm động. Con thằn lằn bị ghim đinh vào tường đã được một con thằn lằn khác nuôi ăn trong suốt mười năm qua. Không ngờ một loài vật không có linh hồn, không biết suy nghĩ, mà lại có một tình cảm sâu nặng đến như thế.

Thử tưởng tượng cặp thằn lằn ấy đã sống thế nào suốt chừng ấy năm.

Chắc hẳn con thằn lằn bị ghim vào tường dù phải chịu đau đớn nhưng vẫn không ngừng hy vọng. Với con còn lại, nó đã làm việc không biết mệt mỏi và không hề bỏ rơi bạn mình trong suốt mười năm.

Con thằn lằn là như vậy, còn con kiến thì sao?

Trong một lần cháy rừng, khi cánh rừng bốc cháy, anh chị em có biết đàn kiến thoát thân như thế nào không? Chúng nhanh chóng tập hợp lại, ôm nhau thành một cuộn đen tròn rồi lăn như một trái banh, thoát khỏi biển lửa. Mỗi lần đọc đến đây chắc hẳn mỗi người chúng ta đều xúc động. Dường như chúng ta nhìn thấy ngọn lửa đang rừng rực cháy, một bầy kiến đen đang lăn tròn; dường như chúng ta nghe thấy tiếng lắc rắc trong đám lửa, đấy chính là tiếng của những con kiến bị lửa thiêu, những con kiến ở vòng ngoài cùng đã dùng thân mình để mở đường máu. Nếu không nhanh trí quấn lại thành cuộn tròn, nếu không có sự hy sinh của những con kiến vòng ngoài thì dòng họ nhà kiến đã bị thiêu cháy hết. Một loài kiến nhỏ bé sao chúng dám hy sinh cho nhau đến mức ấy.

Câu chuyện con kiến và con thằn lằn như muốn nhắc nhở chúng ta về lời tâm huyết của Chúa Giêsu: Các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con.

Không có tình yêu nào cao cả bằng tình yêu của một người đã dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình. Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Ngài đã hiến dâng mạng sống cho chúng ta và Ngài còn muốn ở lạ với chúng ta luôn mãi, nên đã lập bí tích Thánh Thể, bí tích Tình Yêu như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phalô II đã nói trong thông điệp về Thánh Thể:

 “Tôi muốn nhắc lại chân lý nầy một lần nữa và cùng với anh chị em yêu dấu, tôn thờ mầu nhiệm nầy: mầu nhiệm cao cả, mầu nhiệm của lòng thương xót. Đức Giêsu còn có thể làm gì cho chúng ta hơn nữa chăng? Thật thế, trong Thánh Thể, Người tỏ bày cho chúng ta một tình yêu “cho đến cùng” (Ga 13,1), một tình yêu không thể đo lường được.” Quả thật chỉ có Thiên Chúa mới dám nghĩ ra thứ quà tặng độc đáo nầy, một thứ quà tặng gắn liền với hy sinh, với máu đào hy tế để làm cho chúng ta được “thần hóa” thực sự, được thanh tẩy để “xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa” và “lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu”, được cứu độ và giải thoát khỏi kiếp sống nô lệ tội lỗi.

Hôm nay ngày lễ kính Mình Máu Chúa Kitô. Chúa đã trao ban chính mình cho chúng con để làm của ăn nuôi sống chúng con. Xin cho chúng con khi chiêm ngắm tình yêu hiến dâng của Chúa cũng biết trao ban tình yêu của chúng con cho tha nhân. Xin cho chúng ta biết theo gương Chúa để trở nên tấm bánh được bẻ ra để trao ban niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC461: Bí Tích Thánh Thể: Của Ăn Nhiệm Mầu


(Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh)

Ga 6: 51-58 Đối với người Kitô hữu, bí tích Thánh Thể chính là nguồn mạch để dưỡng nuôi sự sống hôm nay và tương lai. Các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay sẽ là câu trả lời cho niềm xác tín của chúng ta.
 

Đối với người Kitô hữu, bí tích Thánh Thể chính là nguồn mạch để dưỡng nuôi sự sống hôm nay MMTC ABC461


Đối với người Kitô hữu, bí tích Thánh Thể chính là nguồn mạch để dưỡng nuôi sự sống hôm nay và tương lai. Các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay sẽ là câu trả lời cho niềm xác tín của chúng ta về bí tích Thánh Thể.

1/ BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ CỦA ĂN ĐI ĐƯỜNG:

Bài đọc thứ nhất hôm nay là những lời dạy bảo của Môisen với con cái Israen. Qua những lời huấn dụ này, Môisen đã gợi lại hình ảnh cuộc phiêu lưu của dân Do Thái trong Sa mạc: Đó là một đoàn dân đang bị thử thách khi phải thiếu bánh ăn và thiếu nước uống. Đang khi phải sống trong hoàn cảnh thử thách tột cùng như thế, thì Đức Chúa đã ban cho dân nước uống được chảy từ tảng đá và manna từ trời rơi xuống là thức ăn để nuôi sống dân. Như vậy, nhờ nước uống và manna Thiên Chúa ban cho dân trong Sa mạc, dân Israen đã tìm lại sức để tiếp tục hành trình tiến về miền đất mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân.

Hình ảnh nước và manna trong Sa mạc nuôi sống dân Israen, đó cũng là điều báo trước về Bí tích Thánh Thể là Mình và Máu Chúa Giêsu sẽ nuôi dưỡng đoàn dân mới sau này trong hành trình về nước trời.

Nếu như dân Israen trong Sa mạc đang dò dẫm tiến về đất hứa, được Chúa ban cho manna và nước uống để nuôi sống, thì dân mới của Chúa trong thời Tân Ước đang từng bước tiến về nước trời, cũng được Chúa nuôi dưỡng bằng chính của ăn Ngài ban cho. Của ăn này cao quý hơn manna bởi vì có giá trị vĩnh cửu là không hư hoại. Của ăn đó chính là Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, là Sự Sống của Đức Giêsu Kitô. Vì thế trên con đường tiến về nước trời nếu chúng ta không có của ăn là chính Sự Sống Đức Giêsu thì chúng ta sẽ không bao giờ đủ sức để đi đến quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Bởi vì  Chúa Giêsu cũng khẳng định như thế với chúng ta trong bài Phúc âm hôm nay: “Như Chúa Cha là Đấng Hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6: 57 – 58)

2/ BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ CỦA ĂN HIỆP THÔNG:

Bài đọc II Thánh Phaolô nói đến trong thư gửi tín hữu Côrintô là một xác tín đức tin và minh chứng rõ ràng về mầu nhiệm hiệp thông của Bí Tích Thánh Thể. Thánh Phaolô nói: “Khi ta nâng chén tạ ơn mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một Tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể” (1Cr 10, 16-17).

Nếu như cuộc sống hôm nay được xem là hành trình để bước vào đời sống vĩnh cửu. Nơi đời sống mới này con người sẽ được hạnh phúc, được bình an, được ngập tràn niềm vui. Bởi vì đời sống mới ấy con người sẽ được gặp Thiên Chúa, sẽ được sống gần Ngài, sẽ hưởng niềm vui trong Ngài. Thì khi chúng ta biết kết hợp đời sống mình với Bí Tích Thánh Thể trong cuộc sống hiện tại, lúc đó chúng ta  cũng đang tận hưởng  trước niềm vui không bờ bến cuộc sống mai sau. Chính lúc này chúng ta đang được thỏa mãn khát vọng của mình. Chúng ta đang đi đến với Chúa là lẽ sống của chúng ta, và Chúa là Đấng vĩnh cửu Ngài đang đi vào cuộc đời của chúng ta. Đây chính là sự hiệp thông trọn vẹn mà chúng ta phải đạt đến trong cuộc sống.

Như vậy Bí Tích Mình và Máu Đức Giêsu Kitô  chính là phương thức hữu hiệu để hoàn thiện mối hiệp thông của chúng ta với Chúa. Chính vì xác tín này nên chúng ta đừng bao giờ xem thường việc rước lễ mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ. Vì thế trong mọi hoàn cảnh, nhất là mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta hãy nuôi dưỡng trong chúng ta lòng khao khát liên lỉ mong được lãnh nhận Bí Tích Mình và Máu Đức Giêsu Kitô hằng ngày trong đời sống của mình.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ chính là Thầy dạy chúng con trong việc sống mầu nhiệm Thánh Thể. Xin Mẹ giúp chúng con gia tăng tình yêu trong Bí Tích Mình và Máu Đức Giêsu Kitô. Nhờ đó chúng con sẽ được hiệp thông và được sống hạnh phúc muôn đời với Đức Giêsu Kitô là Con yêu dấu của Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con. Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC462: Lễ Mình Máu Thánh Chúa


(Suy niệm của Lm. Gioan Lê Quang Tuyến)


Thánh Thể Chúa: Tình yêu – Sự sống – Sự kết nối
Tin mừng Ga 6: 51-58: Hôm nay, Chúa nhật lễ suy tôn Mình và Máu Thánh Chúa. Chúng ta cùng với Mẹ Hội Thánh dâng lời cảm tạ và suy tôn một tình yêu hiến mình của Chúa Giêsu dành cho chúng ta...
 

Hôm nay, Chúa nhật lễ suy tôn Mình và Máu Thánh Chúa. Chúng ta cùng với Mẹ Hội Thánh dâng MMTC ABC462


Hôm nay, Chúa nhật lễ suy tôn Mình và Máu Thánh Chúa. Chúng ta cùng với Mẹ Hội Thánh dâng lời cảm tạ và suy tôn một tình yêu hiến mình của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Cách cụ thể, Chúa Giêsu đã hiến thân mình nơi bí tích Thánh Thể, để bày tỏ một tình yêu vô vị lợi, một sự sống vĩnh cữu và một sự nối kết tròn đầy của con người chúng ta với Chúa và với nhau.

1. Thánh Thể Chúa, một tình yêu vô vị lợi

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. khi nói những lời này, Chúa Giêsu chưa thiết lập bí tích Thánh Thể, nhưng Chúa đã minh nhiên xác nhận với chúng ta rằng, thịt và máu của Ngài nơi bí tích Thánh Thể chính là tình yêu giáng hạ từ trời cao. Tình yêu giáng hạ ấy là một tình yêu luôn đi bước trước để tìm kiếm và làm cho con người được sống và sống hạnh phúc cách dồi dào.

Quả thế, trong bài đọc thứ nhất trong sách Đệ Nhị Luật, Mô-sê đã nhắc lại cho dân Do-thái về tình yêu vô vị lợi của Thiên Chúa dành cho Dân Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương chăm lo cho dân Chúa khi giải thoát họ khỏi ách nô lệ bên Ai Cập, Chúa đã ban phát cho họ bánh Mana để họ thoát khỏi cảnh đói kém trong hoang địa, ban cho họ dòng nước mát để làm dịu những cơn khát dưới cái nắng oi bức của sa mạc nhằm dẫn họ vào vùng đây trù phú đầy sữa và mật.

Tình yêu ấy hôm nay lại được tiếp nối trong chính Đức Giêsu, “bánh bởi trời”, đến để kiện toàn tình yêu của Thiên dành cho nhân loại. Đến nên tấm bánh được bẻ ra cho con người, Chúa Giêsu chấp nhận chịu nghiền nát, chịu tan biến, chịu tiêu hoá trong con người. Đây qủa là một sáng kiến độc đáo của Thiên Chúa, một sáng kiến lạ lùng và táo bạo, đến độ người Do-thái không thế chấp nhận được khi thốt lên "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?"

Do đó, khi tuyên bố mình là bánh hằng sống từ trời xuống, Chúa Giêsu muốn biểu lộ một tình yêu tha thiết thẳm sâu. Ngài muốn hoà nhập vào máu thịt nhân loại khi trở nên lương thực nuôi sống con người. Còn tình yêu nào cao vời hơn thế? Còn tình yêu vĩ đại hơn thế ? Còn tình yêu nào tuyệt vời hơn thế?

2. Thánh Thể Chúa, một sự sống vĩnh cửu

Tình yêu cao vời khôn ví ấy của Chúa nơi bí tích Thánh Thể, còn có một năng lực mới là trao ban cho con người sự sống đời đời. Qủa thế, Chúa đã không ngần ngại khẳng định với chúng ta rằng “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời”.

Trong qui tắc về dinh dưỡng “ăn gì bổ nấy”, người ta để nghị với chúng ta những thực phẩn cất thiết cho mỗi chức năng của cơ thể, giúp cơ thể phát triển cách hoàn hảo như Cà-rốt giầu vitamin chông oxy hoá và giúp ngăn ngừa các chứng bệnh về mắt như đục thuỷ tinh thể. Hay quả óc chó chứa hàm lượng cao các axit béo omega-3 giúp não phát triển tốt, hay Cà chua chứa lycopene, hóa chất thực vật làm giảm nguy cơ bệnh tim và một số bệnh ung thư…

Cũng vậy, lời qủa quyết của Chúa Giêsu về ích lợi mà Thánh Thể mang lại cho mỗi người chúng ta là sự sống vĩnh cữu là một điều không thể chối cãi. Chính Chúa đã chứng mình cho chúng ta thấy điều này, khi ngài nói “ không phải như cha ông các người đã ăn manna và đã chết, Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời.”

Đúng vậy, Chúa Giêsu đã trở nên tấm bánh sự sống. Tấm bánh ấy được bẻ ra từ thập giá đau thương. Tấm bánh ấy chịu đau đớn và hủy hoại để phát sinh sự sống mới cho con người. Tấm bánh ấy chịu tan biến đi để gieo mần sự sống cho trần gian. Tấm bánh ấy diễn tả mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa: Chết để cho con người được sống và sống dồi dào.

3. Thánh Thể Chúa, sự nối kết tròn đầy của con người với Chúa và với nhau
“Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh.” Lời xác tín của thánh Phao-lô là một sự khích lệ lớn lao cho chúng ta trước huyền nhiện của Thánh Thể Chúa.

Chúa trao ban cho chúng ta Thánh Thể Chúa là Chúa mong muốn cho chúng ta được sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Do đó, khi đón rược Thánh Thể, chúng ta không còn sống cho chính mình, nhưng được mời gọi sống cho Đấng đã hiến mình vì chúng ta. Nói cách khác, khi được Chúa biến đổi nên thân thể của Chúa, chúng ta được mời gọi nên tấm bánh bẻ ra cho anh chị em mình để nối kết tình huynh đệ.

Hiệp thông với Chúa và với anh em trong Chúa Kitô, đó là khát khao, là mơ ước của Mẹ Giáo hội. Trong lịch sử Giáo hội, đã có bao biến cố chia cắt tạo nên sự chia rẽ trong Giáo Hội. Mỗi sự chia rẽ là mỗi vết cắt sâu vào thân thể của Chúa.

Vì thế, suy tôn Thánh Thể Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi trở nên nhịp cầu nối kết huynh đệ trong gia đình, trong cộng đoàn khi cùng nhau tham dự và chia sẻ sức sống và tình yêu của Chúa nơi Thánh Thể. Chúng ta được mời gọi trở nên nhịp cầu xây đắp yêu thương và trao ban sự sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin làm cho chúng con trở nên tấm bánh tình yêu của Chúa cho mọi người . Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC463: Đức Giêsu là thức ăn tâm linh – JKN


(Suy niệm của Nguyễn Chính Kết)

Câu hỏi gợi ý:
 

Con người được cấu tạo gồm mấy phần? Phần nào quan trọng hơn? Người ta thường quan tâm MMTC ABC463


1. Con người được cấu tạo gồm mấy phần? Phần nào quan trọng hơn? Người ta thường quan tâm lo lắng cho phần nào? Người chỉ quan tâm lo cho phần kém quan trọng mà bỏ quên phần quan trọng có khôn ngoan không?

2. Đức Giêsu nói: «Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống». «Thịt» và «máu» ở đây có phải là thịt và máu thể chất không? «Của ăn» và «của uống» đây thuộc loại nào: loại nuôi sống tâm linh hay nuôi sống thể chất?

3. Cách ăn thức ăn tâm linh có giống như cách ăn thức ăn thể chất không? Khác thế nào? Có thể dùng thân xác để ăn thức ăn tâm linh không?

Suy tư gợi ý:

1. Hai loại sự sống, hai loại đồ ăn thức uống

Đức Giêsu nói về bánh hằng sống sau khi dân chúng đến tìm kiếm Ngài để mong Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều như Ngài vừa mới làm trước đó một ngày (x. Ga 6,1-15). Ngài biết rõ tâm ý họ khi đến với Ngài là để tìm của ăn vật chất: «Các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê» (Ga 6,26). Lợi dụng việc họ tìm kiếm bánh vật chất, Đức Giêsu giới thiệu cho họ bánh hằng sống hay bánh tâm linh. Cũng như khi gặp người phụ nữ Samari muốn kín nước vật chất để uống, Đức Giêsu lợi dụng cơ hội này để giới thiệu nước hằng sống hay nước tâm linh. Bánh hay nước hằng sống đều chính là Đức Giêsu.

Thông thường, con người thời nào cũng ham mê tìm của ăn thức uống vật chất, là nhu cầu cấp thiết của con người về sự sống, vì không ai sống được mà không cần ăn hoặc uống. Ngoài mục đích duy trì sự sống thể chất, con người còn muốn hưởng thụ khoái lạc trong việc ăn uống nữa và trong mọi phương diện thể chất khác nữa. Nói chung, con người quá mải mê lo lắng cho sự sống thể chất. Nhưng con người đâu chỉ có sự sống thể chất, mà còn một sự sống khác nữa quan trọng hơn gấp bội, đó là sự sống tâm linh. Sự sống thể chất kéo dài nhiều lắm chừng trăm năm, sự sống ấy dù hạnh phúc hay đau khổ thì cũng chỉ hạnh phúc hay đau khổ khoảng trăm năm, rồi chấm dứt. Còn sự sống tâm linh, là sự sống chủ yếu của con người, ngoài việc tạo cho sự sống thể chất một ý nghĩa, và làm cho sự sống thể chất hạnh phúc hay đau khổ hơn bội phần, còn là thứ sự sống kéo dài muôn đời. Nếu đời sống tâm linh đau khổ thì sẽ là đau khổ muôn đời, và nếu nó hạnh phúc thì cũng sẽ hạnh phúc muôn đời. Do đó, đúng ra con người phải quan tâm tới sự sống tâm linh nhiều hơn bội phần. Nếu sự sống thể chất có thức ăn thức uống để nuôi dưỡng và phát triển nó, thì sự sống tâm linh cũng có đồ ăn và thức uống riêng của nó. Đức Giêsu muốn giới thiệu và giúp con người ý thức về thứ đồ ăn thức uống nuôi dưỡng sự sống tâm linh ấy.

2. Đồ ăn thức uống tâm linh

Khi giới thiệu nước hằng sống, Đức Giêsu nói với người phụ nữ Samari: «Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời» (Ga 4,14). Lần này, Đức Giêsu nói về bánh hằng sống: «Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống» (Ga 6,51). Nghe câu ấy, lập tức người Do Thái hiểu ngay theo nghĩa đen: «Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?» (Ga 6,52). Cũng tương tự như người phụ nữ Samari: «Xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước» (gA 4,15). Ngay cả các tông đồ đã được Đức Giêsu giáo dục mấy năm, khi nghe Ngài nói: «Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết» (Ga 4,32), cũng chỉ biết hiểu theo nghĩa đen. Họ sầm xì với nhau: «Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng?» (Ga 3,33). Nhưng Đức Giêsu cho biết chữ «lương thực» mà Ngài dùng ở đây không có nghĩa vật chất: «Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người» (Ga 4,34).

Người hướng về vật chất mà hiểu về tâm linh thì ngây ngô làm sao! Làm sao tâm linh lại có thể sống bằng thức ăn vật chất được? Thức ăn cho tâm linh đương nhiên cũng phải là tâm linh! Và chỉ tâm linh mới ăn được thức ăn tâm linh thôi! Thể xác làm sao ăn được thức ăn tâm linh? Thật vậy, giả như Đức Giêsu có lấy thịt và máu vật chất trong thân xác của Ngài cho con người ăn, thì thịt và máu ấy chỉ có thể nuôi sống thể xác họ, chứ làm sao nuôi sống tâm linh họ được? Cũng tương tự như việc gặp gỡ Đức Giêsu: gặp gỡ Ngài chỉ là gặp gỡ đích thực và có ích lợi nếu sự gặp gỡ đó là gặp gỡ bằng tâm linh. Nếu chỉ gặp gỡ mặt thể chất thì chẳng ích lợi gì cho tâm linh cả. Biết bao kinh sư Do Thái xưa đã từng gặp Ngài, nói chuyện với Ngài nhiều lần, nhưng sự gặp gỡ ấy có ích lợi gì cho tâm linh họ đâu?! Vì «hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng» (=Có duyên thì dù ở xa nhau ngàn dặm vẫn có thể gặp nhau, không có duyên thì dù có đối diện cũng không gặp nhau). Có duyên với nhau thì đã là gặp gỡ nhau trong tâm linh rồi!

3. Đức Giêsu là lương thực tâm linh

Đức Giêsu nói: «Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy» (Ga 6,55-56). Câu này phải hiểu thế nào? – Thịt và máu là cái gì chính yếu nhất cấu tạo nên con người, nên nó tượng trưng cho bản thân con người ấy. Thức ăn là vật dùng để nuôi sống. Nó hiện hữu không vì chính nó, mà hoàn toàn vì sự sống của người ăn nó. Không gì mang tính vị tha bằng thức ăn. Đức Giêsu hiện hữu tại trần gian không phải vì bản thân Ngài, mà vì sự sống vĩnh cửu của con người. Nên một cách nào đó, Ngài chính là thức ăn cho sự sống vĩnh cửu của trần gian. Ý nghĩa ấy còn trở nên rõ ràng hơn khi Ngài nói trong bữa tiệc ly: «Đây là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì anh em», «Đây là Máu Thầy, sẽ đổ ra cho anh em và nhiều người được khỏi tội». Chung quy lại là Ngài chết vì sự sống của con người. Vì thế, Ngài đã trở nên của ăn để nhân loại được sống. Ngài đã trở nên «chiếc bánh bị ăn», nói theo ngôn từ của linh mục Prado.

4. Phải dùng thức ăn tâm linh thế nào?

Đành rằng Đức Giêsu chính là lương thực tâm linh. Nhưng ăn Ngài thế nào là cả một vấn đề cần phải nắm vững. Nhiều Kitô hữu quan niệm rằng cứ nuốt Đức Giêsu vào bụng một cách vật chất dưới hình dạng bánh thánh, thì chính là ăn Ngài, nhờ đó mà ích lợi cho linh hồn và đời sống tâm linh mình. Thực ra hành động ăn Đức Giêsu dưới dạng bánh thánh chỉ là dấu chỉ hữu hình bề ngoài cho việc ăn Ngài một cách tâm linh xảy ra ở trong nội tâm. Điều quan trọng là phải có hành động ăn Ngài một cách tâm linh ở bên trong thì dấu chỉ bên ngoài kia mới thật sự có ý nghĩa và đem lại lợi ích thật sự cho tâm linh.

Ăn uống Mình và Máu Đức Giêsu chính là nội tâm hóa Ngài, biến Ngài thành bản thân ta.

• Nội tâm hóa Ngài là gì? – Trước đây, ta quan niệm Đức Giêsu như là một con người hoàn toàn ở bên ngoài ta. Việc Ngài sinh ra, sống, chịu đau khổ, chết đi và sống lại đều là những biến cố độc lập xảy ra bên ngoài bản thân ta, tương tự như bao biến cố lịch sử khác. Nội tâm hóa Đức Giêsu là làm cho Ngài trở thành thực tại sống động ở ngay trong ta, có khả năng ảnh hưởng thật sự trên mọi quan niệm, tư tưởng, lời nói, hành vi của ta. Những biến cố trong cuộc đời Ngài không còn là những biến cố xảy ra trong quá khứ bên ngoài ta, mà là đang xảy ra cách sống động trong ta, tại đây và lúc này.

• Biến Ngài thành bản thân ta là gì? – Khi ta ăn một thức ăn gì, thức ăn đó sẽ được tiêu hóa để trở thành máu xương, da thịt của ta. Nghĩa là trở thành cái gì đó của ta, thành bản thân ta. Cũng vậy, ăn Đức Giêsu là biến Đức Giêsu trở thành một phần của bản thân ta. Nghĩa là: con người của Ngài, cùng với quan niệm, tư tưởng, cách nói năng, cách hành xử thấm nhuần yêu thương của Ngài sẽ trở thành con người ta, thành quan niệm, tư tưởng, cách nói năng, cách hành xử thấm nhuần yêu thương của ta. Và đến một lúc nào đó, ta có thể nói được: «Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi» (Gl 2,20).

Cuối cùng, ta trở thành một con người được nội tâm hóa, được tâm linh hóa, hay được kitô hóa, thành một «con người mới» (Ep 4,24; Cl 3,10), «thụ tạo mới» (2Cr 5,17; Gl 6,15), với một «đời sống mới» (Rm 6,4; 8,11) và «tinh thần mới» (Rm 7,6), chủ yếu «sống theo thần khí» hơn là «sống theo xác thịt» (Rm 8,4-6; 1Cr 3,1; Gl 5,17). Lúc đó ta mới cảm nghiệm được thiên đàng tại thế là gì? Và Thiên Chúa hay Đức Giêsu dịu ngọt dường bao!

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, Đức Giêsu chính là của ăn tâm linh. Biết bao người cũng như con biết rất rõ điều ấy, nhưng đã hiểu điều ấy một cách rất vật chất. Vì thế, con đã chẳng «ăn» được Ngài. Vì «ăn» Ngài một cách rất vật chất, nên suốt bao năm «ăn» Ngài, tâm linh con chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Con vẫn «sống theo xác thịt» chẳng khác gì bao người chưa.

--------------------------------
 

MMTC ABC464: CHẤT KITÔ


Lm. Jos DĐH.
 

Trong tương quan xã hội, khi giao dịch làm ăn: chất lượng, uy tín, bao giờ cũng là ưu tiên hàng MMTC ABC464


Trong tương quan xã hội, khi giao dịch làm ăn: chất lượng, uy tín, bao giờ cũng là ưu tiên hàng đầu cho mỗi cá nhân gia đình. Bước vào lãnh vực nghệ thuật: mấy ai đặt tiêu chí thế nào là đỉnh cao, đâu là trình độ thưởng thức thấp, nhỏ, bởi vì tác giả nào chẳng muốn “sinh ra” sản phẩm để đời của mình cho hậu thế. Từ xa xưa cha ông ta đã có khái niệm: bản chất tự tin làm nên giầu mạnh, tính chất cần cù kiên nhẫn góp phần làm nên xinh đẹp, và tình đoàn kết dân tộc tạo nên tính anh hùng cho đất nước, quê hương phong phú rạng ngời. Hiểu biết và áp dụng trong đời, thiết tưởng là chí lý rồi, ấy vậy mà qua các thời đại, xã hội vẫn phải cảnh giác những đối tượng khác thường: thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ liều mình cố thây.

Ngày hôm nay, xã hội lưu ý nhiều đến chất bổ dưỡng: thực phẩm sạch, đồ ăn thức uống mang đến ích lợi cho xác hồn, nhằm đáp ứng nhu cầu khoẻ mạnh, sống vui, sống hạnh phúc, sống trường thọ… Đức Giêsu hôm xưa, Ngài nói tới của ăn không những ngon, bổ, khoẻ, mà còn bảo đảm trường sinh bất tử, của ăn mang “Chất Kitô”, là chất yêu thương, được ban phát cho muôn dân thiên hạ. Nếu bậc sinh thành cho rằng: cha mẹ hiền để đức cho con ; cha anh hùng, con hảo hán, thì đúng là các ngài đã hết tình hết mình để lại phúc đức, để lại “một tài khoản” tốt nhất cho con cháu rồi. Đức Giêsu rất mực chân thành, cùng với mức độ quả quyết thật mạnh mẽ về chất Kitô: “bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để thế gian được sống”.

Theo quy luật tự nhiên: cơm bánh là lương thực nuôi xác, bạc vàng là của cải nhằm mang lại cảm giác được sung túc ở trần gian, nhưng người biết thực hành đức yêu thương, mới có sự sống đời đời. Qua việc ăn uống, Đức Giêsu nối kết một của ăn tồn tại muôn đời, đó là “chất Kitô”. Đức Giêsu nói lên điều hệ trọng hơn: “nếu các ngươi không ăn thịt Con Người, các ông không có sự sống nơi mình các ông”. Từ việc tổ tiên ăn Manna ở Samạc, Đức Giêsu dẫn dắt đến việc ăn bánh trường sinh từ trời ban phát. Từ việc cơm bánh nuôi thân xác ở đời này, Đức Giêsu hướng nhân loại đến của ăn mang lại sự sống đời đời, đó là “chất yêu thương” thực sự được sẻ chia.

Xưa kia, hiện tại và tương lai, nhân loại đã từng tìm kiếm hạnh phúc, vẫn đang hành động bác ái, vẫn không hề lùi bước trước mọi khó khăn, phức tạp. Kinh nghiệm của dân gian: dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Hẳn việc tìm kiếm của ăn đem đến hạnh phúc, mang lại sự sống đời đời, sẽ còn thôi thúc con người qua dòng thời gian, cho dù lập trường không vũng chắc, dễ ngả nghiêng vì chất bổ dưỡng thân xác và chất Kitô khác hoàn toàn ! Đức Giêsu trước những con người đáng thương hơn là đáng trách, Ngài kiên nhẫn khi giải thích: “như Cha Hằng Sống đã sai tôi, nên tôi sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta cũng sẽ sống nhờ tôi”. Vững tin vào Đấng từ trời nói về “chất Kitô” để được sống đời đời, hay tìm kiếm của ăn vật chất để được thế gian là tuỳ tự do của mỗi người.

Trong bài thờ “Dại Khờ” của Xuân Diệu, rất đáng để ta suy gẫm:

Người ta khổ vì thương không phải cách,
yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,
người ta khổ vì xin không phải chỗ …
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất !

Đức Giêsu đã đến từ trời, đã chia sẻ phận người với nhân trần, Ngài ban phát bánh trường sinh, giải thích, nhẫn nại, đợi chờ từng tâm hồn, từng thế hệ, tin và đón nhận niềm tin hoặc sống niềm tin, luôn tuỳ thuộc mỗi người. Ăn gì để được khôn ngoan sáng suốt, uống gì để hết khát, có sức khoẻ, đâu là thực phẩm sạch, an toàn, ngày hôm nay, đúng là nhân loại vẫn không ngừng tìm kiếm ! Đấng từ trời là Đức Giêsu, Ngài vẫn đang hiện diện, vẫn đang nói: “Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống, … Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời”. Chất Kitô, sẽ mãi mãi là tình yêu, là sự sống, bao lâu con người còn dửng dưng thờ ơ, Đấng từ trời và những ai thuộc về đoàn chiên của Ngài còn phải dấn thân trước sứ mạng “yêu thương” nặng nề hơn nữa ! Sức mạnh và tình yêu của “chất Kitô”, sẽ mãi là hiện thực, nơi quyền năng của Đấng yêu thương nơi mỗi tâm hồn người môn đệ theo Đức Ktiô. Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC465: BÀN TIỆC HIỆP THÔNG


Lm Giuse Hoàng Kim Toan
 

Lễ vượt qua cuối cùng là điều mong ước của Chúa Giêsu sớm thực hiện. Lễ vượt qua là một MMTC ABC465


bữa tiệc hiệp thông khởi sự từ Chúa và tiếp tục lan tỏa tới người đồng bàn.

Chúa Giêsu tâm điểm của bàn ăn hiệp thông.

Một bữa ăn bắt đầu từ việc tiếp khách vào bàn tiệc. Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, như chủ nhà đón tiếp khách quý đến dự là các môn đệ. Chúa đã nói với các môn đệ: “Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.”  (Ga 15, 15).

Là bạn hữu nghĩa là một người bạn thân tình với Chúa kể cả Giuđa Iscariot. Một tình bạn tuyệt vời, Chúa luôn trung tín trong tình bạn đó, dù con người có bội tín như thế nào chăng nữa. Chúa luôn giữ tình bạn, chủ động mời bạn hữu vào bàn tiệc hiệp thông với Chúa. Giuđa đã chọn một lối khác, không cùng một hiệp thông nơi bàn ăn.

Các môn đệ ở lại dù chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe Thầy nói những điều khác lạ với bữa tiệc vượt qua truyền thống. Người cầm lấy bánh bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: “Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn: Vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống: Vì này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.”

Hình ảnh người tôi trung đau khổ có lẽ lại xuất hiện trong tâm trí của các môn đệ. Rồi đây các ngài cũng sẽ hiệp thông với Chúa trong tất cả những đau khổ như thế. Phúc âm nói đến lời di chúc của Chúa Giêsu “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”. Môt tình yêu hiệp thông trong lúc vui cũng như lúc buồn, khi hạnh phúc cũng như khi đau khổ. Hiệp thông trong tình yêu là gánh vác đời nhau, là đóng đinh chết cho người mình yêu.

Nhận ra Người lúc bẻ bánh.

Từ sau bữa tiệc hiệp thông, các diễn tiến của tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu xảy ra. Những lúc ngoài bàn tiệc mới thấy rõ con người yếu đuối của mình. Lúc vui vẻ bên bàn tiệc có thể thề non hẹn biển nhưng lúc nguy khó có thể đánh mất lời thề ước kia. Qua những lúc thử thách, sau này các môn đệ đã nhận ra: “Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn”   (Gc 1, 2- 3).

Hai môn đệ trên đường Emmau cũng cho thấy, thiếu đi bàn tiệc hiệp thông là thiếu đi ý nghĩa cuộc sống. Tin mừng diễn tả nỗi buồn của hai môn đệ trên đường về quê. Họ tường thuật câu chuyện cho người khách lạ như là một sự kiện buồn của họ. Rồi họ được nghe giải thích Thánh Kinh, nhận ra Chúa lúc bẻ bánh. Họ vui mừng, một niềm vui thúc đẩy trở lại Giêrusalem để gặp lại các môn đệ khác. Nỗi buồn của ngày không được hiệp thông trong bàn tiệc trong những giãn cách vì Virus Vũ Hán là một kinh nghiệm.

Thánh lễ online cũng không thể thay thế cho Thánh lễ cộng đoàn được. Sống hiệp thông cùng với Chúa và cùng với anh chị em trong cộng đoàn Thánh Thể, là kết nối mang chiều kích Giáo Hội địa phương và Giáo Hội toàn cầu. Trong niềm tin tôi tin và chúng tôi tin, Giáo Hội hướng tới trong bàn tiệc viên mãn ở Nước Trời khi bàn tiệc tại thế hoàn tất.

Hiệp thông nơi bàn tiệc Thánh Thể nhờ Chúa Thánh Thần trong Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha. Đó là bàn tiệc mọi người được nếm trước bàn tiệc muôn đời do chính Thiên Chúa thết đãi.

Xin cho chúng con được tham dự bàn tiệc muôn đời trong Nước Chúa.

--------------------------------
 

MMTC ABC466: BỮA ĂN TÌNH LIÊN ĐỚI


Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
 

Xã hội hôm nay nhiều gia đình đang thèm bữa cơm gia đình. Vì công việc, vì thời giờ mỗi người MMTC ABC466


Xã hội hôm nay nhiều gia đình đang thèm bữa cơm gia đình. Vì công việc, vì thời giờ mỗi người khác nhau nên nhiều bà mẹ chẳng muốn nấu cơm, vì có ai ăn đâu mà nấu! Nhưng từ ngày dịch bệnh xảy ra, đặc biệt trong thời gian cách ly xã hội, nhiều gia đình đã tìm lại được niềm vui bên bữa cơm gia đình. Một chị nội chợ nói rằng: từ ngày kết hôn đến nay, đây là khoảng thời gian đầu tiên gia đình chị duy trì ba bữa cơm trong một ngày có đầy đủ mọi người. Không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc vô cùng. Một anh chồng thì thú nhận: “Những bữa cơm gia đình trong thời gian chống dịch Covid-19 giúp vợ chồng tôi thấy cần phải thay đổi lại bản thân, sống có trách nhiệm hơn với bố mẹ, con cái và bạn đời của mình. Thời gian này ngồi ăn cùng với mẹ, tôi nhận ra bà không ăn được cơm mà chủ yếu ăn cháo vì răng rụng gần hết. Cái mẹ cần nhất không phải là những đồ ngon, đồ bổ mà tôi nỗ lực kiếm tiền mua về cho mẹ ăn, mà là được ngồi ăn cơm cùng với con cháu hàng ngày. Với con cái cũng vậy, ngồi ăn chung với các con, tôi nhận ra lâu nay mình thật vô tâm với chúng. Chắc chắn từ giờ về sau, tôi sẽ thay đổi để về ăn cơm với mẹ và vợ con nhiều hơn”.

Ăn uống là chuyện rất bình thường nhưng đừng để mất đi bữa ăn chung trong gia đình. Qua bữa ăn đó chúng ta quan tâm lẫn nhau. Nơi bữa ăn chúng ta ân cần hỏi nhau: về sức khỏe, về niềm vui hay những lo âu , những gánh nặng trong cuộc sống.  Đó là nơi chúng ta chia sẻ cho nhau qua việc gắp cho nhau miếng ăn ngon, và mời gọi nhau: “Nào, ăn thêm đi, uống thêm đi! “. Đó là nơi chúng ta kể chuyện mới, ôn chuyện cũ, là nơi êm đềm và hạnh phúc đến nỗi ngườixưa bảo rằng: “Trời đánh cũng tránh miếng ăn”. Bàn ăn cũng luôn đủ chỗ cho mọi người. Khi có khách viếng thăm ai cũng niềm nở nói rằng: chỉ là “thêm đũa thêm chén” cho vui. Vì điều quan yếu của bữa ăn chính là sự liên đới tình người. Liên đới của những người cùng chung một nhà. Liên đới với những người thân thuộc. Có liên đới mới ở bên nhau trong bữa ăn. Có tình liên đới mới ngồi chung với nhau quanh bàn ăn.

Bữa ăn thật thấm đượm tình người mà Nguyễn Minh Tâm đã nói rằng:

“Bữa cơm – ta ngỡ chuyện bình thường
Nhưng đó sum vầy đủ yêu thương
Ông bà – bố mẹ cùng con cháu
Ấp áp quây quần tình thơm hương”.

Hôm nay chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể. Ngài đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong một bữa ăn và như một bữa ăn, nhờ đó chúng ta được liên kết, được gắn bó mật thiết với Chúa và với nhau. Bởi vì, ai ăn Tấm Bánh và uống Chén Rượu đã được Ngài biến đổi nhờ quyền năng Thánh Thần, người ấy nên một với Ngài. Nên một trong sự sống thần linh của Thiên Chúa để trở thành một gia đình của Thiên Chúa.

Đồng thời khi trao ban chính Thánh Thể làm của ăn  cho nhân loại, Ngài đã hoàn toàn qui hướng về cái chết và sự phục sinh của Ngài: Này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con… Này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Như vậy, mỗi khi cử hành thánh lễ, Giáo hội diễn lại sự chết và sự phục sinh của Đức Kitô, diễn lại mầu nhiệm ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Vì thế, dù dưới khía cạnh một bữa ăn, hay dưới khía cạnh một hy tế, bí tích Thánh thể vẫn mãi mãi là một bí tích của tình yêu, bởi vì hy tế thập giá chính là cao điểm của tình yêu cứu độ, như lời Đức Kitô đã phán:

–  Không ai yêu hơn người hiến mạng sống mình vì bạn hữu.

Bởi đó, sống thánh lễ là phải tiêu diệt tính ích kỷ, sự chia rẽ và tất cả những gì đối nghịch với tình yêu của Đức Kitô và tình yêu của anh em đồng loại. Sống thánh lễ là sống tình hiệp nhất để cùng ăn, cùng uống một tấm bánh, một chén rượu thì cũng phải nên một với nhau trong Đức Ky-tô.

Vì thế, nếu thánh lễ là một bàn tiệc thì chúng ta sẽ thiếu sót to lớn khi chúng ta đến tham dự thánh lễ mà lại không để ý, không quan tậm tới người khác, cũng như không muốn chung tiếng chung lòng với nhau để tham dự một cách tích cực và sốt sắng. Quả là không bình thường khi bầu khí thánh lễ thiếu vắng tình huynh đệ, thiếu vắng sự hòa hợp, thiếu vắng sự vui tươi.

Ước gì mỗi người chúng ta luôn trân trọng sự hiện diện bên nhau qua bữa ăn gia đình. Xin cho bữa ăn nơi các gia đình mãi lan tỏa tình liên đới hiệp nhất và bình an. Và xin cho bàn tiệc Thánh Thể nơi các xứ đạo luôn thể hiện tình hiệp nhất và bình an của đại gia đình Thiên Chúa.

--------------------------------
 

MMTC ABC467: MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG


Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 

Hôm nay, chúng ta cử hành trọng thể lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (Corpus Christi). Đây là MMTC ABC467


Hôm nay, chúng ta cử hành trọng thể lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (Corpus Christi). Đây là cơ hội thuận tiện để chúng ta suy niệm về bí tích Thánh Thể. Trong bài đọc II, thánh Phaolô trình bày về bí tích Thánh Thể như là mầu nhiệm “hiệp thông”: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? ” (1 Cr 10, 16).

1. Ý nghĩa hiệp thông

Hiệp thông có nghĩa là kết hợp, trao đổi và chia sẻ. Đây là nguyên tắc nền tảng của sự chia sẻ: mọi sự của anh là của tôi và mọi sự của tôi là của anh. Chúng ta thử áp dụng nguyên tắc này vào sự hiệp thông của bí tích Thánh Thể để khám phá ý nghĩa cao cả của sự hiệp thông này.

Theo nguyên tắc trên, điều tôi có thể chia sẻ là những gì nếu không phải là sự khốn cùng và tội lỗi. Điều Chúa Giêsu có là gì nếu không phải là sự thánh thiện, sự hoàn hảo của các nhân đức. Như thế, những gì tôi dành cho Chúa Giêsu là tội lỗi và sự nghèo khó của tôi, và những gì Người ban tặng cho tôi chính là sự thánh thiện và muôn vàn ơn phúc của Người.

Trong mầu nhiệm này, “một sự trao đổi nhiệm lạ” (admirabile commercium) hay là “sự chuyển đổi tuyệt vời” được thực hiện như phụng vụ diễn tả. Chúng ta nhận thấy có những kiểu hiệp thông khác nhau. Một trong những sự hiệp thông có tính thân mật và đặc trưng nhất đó là chia sẻ thức ăn mà chúng ta dùng với nhau. Khi chúng ta ăn thức ăn như cơm bánh, thịt cá, rau quả vào trong chúng ta, chúng trở thành nguồn dinh dưỡng, năng lượng và sức mạnh cho chúng ta, thành xương thịt trong cơ thể chúng ta. Nhờ quá trình tiêu hóa và biến đổi này, thức ăn trở nên giống chúng ta và nên một với chúng ta.

2. Nên một với Chúa

Ở trong bí tích Thánh Thể, có điều gì đó tương tự như thế xảy ra khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể như là của nuôi linh hồn chúng ta. Trong Tin Mừng Chúa Giêsu giới thiệu rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống… Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời… vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 51-56).

Ở đây, Chúa Giêsu trở thành bánh hằng sống, Mình và Máu Người trở thành của ăn nuôi dưỡng chúng ta.

Để hiểu rõ hơn điều này, chúng ta hãy quan sát những gì xảy ra trong thế giới tự nhiên liên quan đến thức ăn nuôi dưỡng. Những sinh vật cấp cao hơn ăn và tiêu hóa những sinh vật cấp thấp hơn. Cây cối ăn khoáng vật; con vật ăn cây cỏ. Cả trong mối tương quan giữa Chúa Kitô và con người cũng theo quy luật này.

Tuy nhiên, nơi bí tích Thánh Thể, lương thực không chỉ là một cái gì, mà là một Con Người sống động, là chính Thiên Chúa. Vì thế, ở đây có sự khác biệt so với các lương thực vật chất; khi tiếp nhận thức ăn, chúng ta tiêu hóa chúng và làm cho chúng trở thành máu thịt của chúng ta. Còn khi tiếp nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không bị biến đổi thành chúng ta, nhưng chúng ta được biến đổi và nên giống Người. Một nhà vô thần duy vật chất nói rằng: “Bạn cho tôi biết bạn ăn gì, tôi sẽ cho biết bạn là ai.” Dù không biết gì về Thánh Thể, người này đã cho chúng ta một định nghĩa hoàn hảo về Thánh Thể. Nhờ Thánh Thể, con người thực sự trở thành điều mình ăn tức là thân thể Chúa Kitô. Chúng ta được kết hợp và nên một với Người. Đây là sự hiệp thông gần gũi, thân mật và kỳ diệu nhất trong các sự hiệp thông.

3. Nên một với tha nhân

Chúng ta hãy đọc phần còn lại bản văn của thánh Phaolô: “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 10, 17).

Rõ ràng trong trường hợp thứ hai này từ “thân thể” không còn quy chiếu về thân thể Chúa Kitô được sinh ra từ Đức Maria, nhưng quy chiếu về “tất cả chúng ta, ” nghĩa là muốn nói đến một thân thể vĩ đại của Chúa Kitô, tức là Giáo Hội. Thánh Augustinô gọi đó là “Đức Kitô toàn thể (total Christ) gồm chính Người và Giáo Hội. Điều này muốn nói rằng sự hiệp thông Thánh Thể cũng chính là sự hiệp thông ở giữa chúng ta với nhau, giữa con người với con người. Khi cùng ăn một tấm bánh và uống chung một chén rượu, chúng ta sẽ trở nên một thân thể mầu nhiệm trong Đức Kitô. Chúng ta được nên một với nhau nhờ việc hiệp thông với Chúa Kitô và ngược lại.

Điều gì sẽ xảy ra từ đây? Chúng ta không thể hiệp thông với Chúa Kitô nếu chúng ta chia rẽ lẫn nhau, nếu chúng ta thù ghét nhau; hay nếu chúng ta không sẵn sàng hòa giải cho nhau. Nếu chúng ta xúc phạm đến người anh em mình, thánh Augustinô khuyên rằng: “Nếu bạn đã phạm tội bất công chống lại người anh em, rồi đi rước lễ như là không có gì xảy ra, có thể khi đó bạn tràn đầy lòng yêu mến trước Chúa Kitô, khi đó bạn giống như một người gặp một người bạn đang đến với mình, người bạn đó khá lâu rồi anh không gặp. Anh chạy đến với người bạn đó, anh đưa tay choàng lên cổ và hôn người bạn mình. Nhưng đang khi làm như thế, anh đồng thời đá vào người đó bằng mũi dày đinh nhọn.”

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu dạy rằng: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5, 23-24).

Tha nhân chính là hiện thân của Chúa Kitô. Trong ngày lễ Corpus Christi, chúng ta được mời gọi để khám phá sự mù lòa của mình khi đánh mất khả năng nhận biết tha nhân, nhất là những người nghèo là hiện thân của Chúa Kitô, tệ hơn khi hình thành một lối sống vô cảm và vô can trước cuộc sống.

Đây cũng là điều xảy ra với Thiên Chúa. Con người ngày hôm nay tìm kiếm Thiên Chúa trong vũ trụ bao la hoặc trong thế giới nguyên tử; họ tranh luận suốt ngày về một Thiên Chúa tạo dựng thế giới này. Họ tiếp tục chất vấn: “Thiên Chúa ở đâu? ” Nhưng họ không ý thức rằng Người ở với chúng ta và quả thật Người trở thành của ăn và của uống để nên một với chúng ta cách thân mật nhất nơi Thánh Thể. Thật đáng buồn khi nhắc lại lời của thánh Gioan Tẩy Giả: “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết” (Ga 1, 26b).

Chính vì thế, lễ Mình Máu Thánh Chúa được thiếp lập và cử hành chính xác là để giúp người Kitô hữu ý thức về sự hiện diện của Chúa Kitô ở giữa chúng ta và để minh chứng cho điều mà thánh Giáo Hoàng Phaolô II gọi: “Sự diệu kỳ của Thánh Thể.” Amen!

--------------------------------
 

MMTC ABC468: DẤU CHỈ SỰ SỐNG


Lm Vũđình Tường
 

Thân thể con người cần được chăm sóc, bảo vệ. Nếu lơ là, coi thường, hậu quả thật khó lường trong MMTC ABC468


Thân thể con người cần được chăm sóc, bảo vệ. Nếu lơ là, coi thường, hậu quả thật khó lường trong tương lai. Tư tưởng muốn thay đổi một phần cơ thể do ảnh hưởng xã hội. Tư tưởng này được cổ võ bởi nhóm chuyên sửa sắc đẹp và phẫu thuật làm đẹp. Yêu quí sắc đẹp là điều tốt, cần cổ võ. Mục đích chính của ngành sửa sắc đẹp là kinh doanh, là lợi nhuận. Chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ là điều tốt lành, đáng khuyến khích. Hiện nay hầu như quốc gia nào cũng có trụ sở ‘Hồng Thập Tự’. Một số quốc gia tránh dùng chữ này nên dùng chữ khác nhưng cùng chung mục đích: bảo vệ sự sống con người. Hồng Thập Tự được sáng lập năm 1863 bên Thuỵ Sĩ để giúp nạn nhân thiên tai, chiến tranh và bệnh dịch.

Phụ huynh thương yêu con cái và cung cấp cho chúng những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống về các phương diện sức khoẻ, tâm lí và tâm linh. Phụ huynh có khả năng cung cấp sự an toàn cho con cái và mang lại sự an vui trong cuộc sống của chúng. Họ còn muốn làm tốt hơn cho con cái, nhưng không thể cung cấp những gì ngoài khả năng. Một trong những điều đó là vấn đề bảo đảm đời sống tâm linh. Những ai tin tưởng vào Đức Kitô thường phó dâng cuộc sống của cái, người thân cho Đức Kitô và mẹ Maria coi sóc. Làm như thế vì họ tin tưởng Đấng Toàn Năng có khả năng, sẵn sàng bảo vệ người thân họ.

Con người có thể hiến máu mà không bị tổn hại đến sức khoẻ, trái lại việc hiến máu còn mang lại sự sống cho người khác. Thân nhân có thể hiến một mắt, tặng một trái thận khi còn sống. Việc hiến tặng một bộ phận cơ thể cho người khác đòi người cho phải chết đi mới có để hiến tặng. Đức Kitô cũng theo cách này; chết đi để trao tặng nhân loại sự sống. Đức Kitô yêu thương nhân loại đã tự hiến chính Thịt và Máu Ngài làm của ăn nuôi dưỡng tâm linh con người. Ngài diễn tả việc đó dưới hình bánh rượu – Bí Tích Thánh Thể. Chính Ngài phán:

‘Tôi là bánh gằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống’ Gn 6, 51.

Điều này không những ây tranh luận và còn tạo bất mãn trong số những người nghe. Họ đặt vấn đề Đức Kitô có khả năng làm điều Ngài phán dậy chăng? . Số khác đi xa hơn, không những chỉ trích điều Đức Kitô phán dậy mà còn phân tích và chỉ trích ngôn từ Đức Kitô dùng. Họ nói ‘Lời gì nghe chói tai thế, ! ai mà nghe nổi c.60’. Lối suy nghĩ này hiện nay vẫn tồn tại. Hai niềm tin đối nghịch nhau. Nhóm một tự tin vào khả năng con người, tin là càng ngày càng tiến bộ về mọi mặt, nên con người có khả năng tự cứu mình. Nhóm hai tin là con người dù tài giỏi đến đâu cũng phải đầu hàng trước bí ẩn của sự chết. Đi về đâu sau khi chết. Con người đầu hàng trước sự sống trường sinh. Họ hướng về Đức Kitô. Tin vào điều Ngài giảng dậy. Họ tin là mọi sự Thiên Chúa toàn năng đều có thể thực hiện, bao gồm cả việc cho kẻ chết sống lại, cho linh hồn sống an vui muôn đời. Đây không phải là tin hão huyền. Niềm tin này đặt trọng tâm vào Đức Kitô Phục Sinh, hứa ban cho những ai tin tưởng, yêu mến Ngài. Đón nhận ‘Mình và Máu’ Đức Kitô là liên kết chặt chẽ với Thiên Chúa Ba Ngôi. Đức Kitô dùng từ ‘Bánh và rượu’ chỉ về thân thể và máu Người đổ ra trên thập giá. Thân thể Ngài bị tra tấn, da rách, thịt nát, máu trào ra, vương vãi, tương tự như tấm bánh bị bẻ ra, li rượu trao tay, chia sẻ cho người cùng bàn ăn.

Cha mẹ diễn tả tình yêu của mình cho con cái bằng cách làm việc cho con có nhà ở, của ăn, thức uống, học hành. Biến lao nhọc, mồ hôi thành thực phẩm và điều cao quí nhất là tình yêu, lòng mến. Con cái không hiểu được việc biến đổi này. Chúng nhìn thấy nhưng không hiểu, không giải thích được việc biến đổi đó. Đức Kitô cũng liên kết thân thể rách nát của Ngài trên thập giá là hình ảnh Bánh Trường Sinh, và chén cứu độ Ngài ban. Ngài chết để cho ta được sống. Ngài sống lại ban cho ta sự sống trường sinh. Khi chúng ta tham dự Bí Tích Thánh Thể, chúng ta liên kết Thánh Thể và Thập Tự của Đức Kitô là một thực thể không thể chia lìa, phân cách. Hai sự việc diễn tả một hành động: Tình yêu Đức Kitô dành cho Kitô hữu. Ngày nay cử hành Bí Tích Thánh Thể chính là làm sống lại hành động xưa Đức Kitô đã hy sinh trên thập tự. Lập lại việc chính Đức Kitô đã thực hiện trong bữa Tiệc Li; làm sống lại đoạn đường thương khó của Đức Kitô, cái chết và sự sống lại Phục Sinh vinh hiển của Ngài. Đây là niềm tin của các Kitô hữu. Chúng ta cầu nguyện mỗi khi tham dự Bí Tích Thánh Thể hình ảnh bữa Tiệc Li và hình ảnh Đức Kitô Phục Sinh luôn sống trong tâm hồn chúng ta.

--------------------------------
 

MMTC ABC469: QUÀ TẶNG TÌNH YÊU


Lm.Giuse Đỗ Đức Trí

Thưa quý OBACE,
 

Trong cuộc sống, cũng có những người dám hy sinh một phần thân thể của mình, tặng mắt, tặng MMTC ABC469


Trong cuộc sống, cũng có những người dám hy sinh một phần thân thể của mình, tặng mắt, tặng thận hoặc tặng một phần máu để cứu người khác. Một bà mẹ đã chia sẻ: Khi được gợi ý tặng các cơ phận của đứa con trai bà, cậu bị tai nạn giao thông, đã hôn mê sâu không còn cơ hội cứu sống, đó là điều khó chấp nhận. Nhưng sau khi trao đổi với chồng, hai người đã đồng ý. Các cơ phận trong cơ thể của con bà đã đem lại hạnh phúc cho nhiều người khác: Một người được thay giác mạc, một thanh niên được thay tim, và người khác được cứu sống nhờ trái thận của con bà. Bà cảm thấy đó là những món quà quý giá và ý nghĩa nhất mà con bà để lại cho đời. Cách đây hơn hai ngàn năm, đã có một người, không chỉ tặng một phần máu hoặc một cơ phận nào đó cho người khác, mà là trao tặng toàn bộ, trọn vẹn con người của mình, để cho người mình yêu được cứu sống. Người ấy có tên là Giêsu. Đức Giêsu vì yêu thương nhân loại và vì muốn ở lại với nhân loại mãi mãi và muốn ở trong trái tim, tâm hồn người mình yêu, Chúa đã trao tặng chính máu thịt mình làm của ăn của uống cho nhân loại.

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Mình và Máu Chúa Kitô, nhắc lại cho chúng ta về món quà hết sức đặc biệt mà Chúa Giêsu trao tặng cho nhân loại. Đây không phải một món đồ lưu niệm treo trong phòng, nhưng là món quà sống động, đem lại sự sống cho người đón nhận.

Thánh Phaolô trong thư gửi cộng đoàn Corintô đã trình bày sự sống động của món quà là Mình và Máu Chúa: Mình và Máu được trao ban không phải là một miếng thịt, một ly huyết tửu, mà là trọn vẹn cả con người, sự sống của Chúa Giêsu và cũng là trọn vẹn cả Thiên Chúa. Khi đón nhận Mình và Máu Chúa, chúng ta đón Chúa đi vào trong thân xác và trong tâm hồn. Thịt máu ấy sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi sống cả thể xác và linh hồn, đồng thời tăng cường sức mạnh giúp ta có thêm sức để chiến đấu chống lại ma quỷ và tội lỗi và là năng lượng giúp cho hành trình về quê trời. Khi đón nhận Mình Máu Chúa, không chỉ Chúa Giêsu đi vào trong tâm hồn ta, nhưng chúng ta được đi vào trong Thiên Chúa, được dự phần, được thông hiệp với Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã nhấn mạnh: “Khi ta nâng chén chúc tụng… là ta dự phần vào Máu Chúa Kitô. Khi ta cùng bẻ Bánh… là ta dự phần vào Thân Thể Người… Tất cả chúng ta, tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể”. Khi tất cả chúng ta cùng ăn một Bánh, cùng uống một Chén, chúng ta làm nên thân thể Chúa Kitô, tức là cùng nhau làm nên sự hiệp nhất, duy nhất. Như vậy Mình và Máu của Chúa Giêsu là món quà sống động nối kết chúng ta với Thiên Chúa và liên kết chúng ta nên một với nhau.
Chúa Giêsu cho biết món quà mà Ngài ban tặng cho nhân loại là món quà từ trời. Trong bài giảng về Bánh Hằng Sống, Chúa Giêsu đã quả quyết: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban, chính là thịt tôi để cho thế gian được sống”.Khi nói những điều này với người Do Thái, họ đã không dễ dàng để đón nhận. Khi nói đến bánh bởi trời, người Do Thái chỉ nghĩ tới Manna trong sa mạc, nuôi tổ tiên họ suốt bốn mươi năm.

Sách Đệ Nhị Luật cho thấy, Môsê hướng người Do Thái đến một ý nghĩa khác hơn khi đón nhận Manna từ trời. Ông nói với họ, Thiên Chúa ban Manna sau khi đã huấn luyện và thử thách lòng trung tín của Israel. Môsê cũng đã nhìn thấy rất xa về việc Thiên Chúa sẽ ban cho nhân loại một thứ lương thực đặc biệt hơn sau này, đó là loại lương thực “Anh em và cha ông anh em chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Để minh chứng cho việc Thiên Chúa nuôi dân bằng lời do miệng của Ngài, Môsê còn nhắc cho dân Israel nhớ lại rằng lời của Chúa có sức giải thoát dân Israel và cứu họ khỏi những gian lao thử thách bên Aicập cũng như trong hoang địa. Lời Chúa vừa là lương thực vừa là sức mạnh cho Israel.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cho người Do Thái thấy rằng Manna được Chúa ban trong sa mạc vẫn chỉ là bánh vật chất. Bánh đó chỉ đáp ứng cho nhu cầu của thân xác, giải quyết cái đói. Bánh đó không đem lại sự sống cho linh hồn. Vì thế, ăn bánh đó vẫn phải chết. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho người Do Thái biết rằng, Ngài sẽ ban cho họ một thứ Bánh đặc biệt, Bánh này không chỉ đáp ứng nhu cầu thân xác, nhưng Bánh này còn có sức mạnh nuôi sống linh hồn và bảo đảm cho sự sống đời đời.

Chúa Giêsu nói rõ hơn về Bánh bởi trời được Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại là chính con người của Ngài. Ai đón nhận Ngài vào tâm hồn, ai ăn Ngài, sẽ đón nhận được sự sống đời đời. Bánh này vừa là quà tặng của Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại, vừa là quà tặng của chính Đức Giêsu: “Bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống”. Món quà này của Chúa Giêsu trao ban cho nhân loại hết sức độc đáo, đặc biệt, mà không có ai trong nhân loại có thể nghĩ ra và có thể làm được như thế. Trao ban máu thịt cho nhân loại, Chúa Giêsu đã trao ban cả con người, sự sống, cả linh hồn, thân xác và bản tính Thiên Chúa của Ngài cho nhân loại. Điều này có nghĩa là Chúa trao tặng cách trọn vẹn, không còn giữ lại gì cho riêng bản thân. Ngài chấp nhận hoàn toàn trở nên món quà trong tay con người, để cho con người sử dụng.

Khi ban chính máu thịt cho nhân loại, Chúa Giêsu không gây sốc cho con người. Ngài không trao tặng món quà như một thân xác bị phân thây, máu me be bét, nhưng Ngài lại khôn ngoan và kỳ diệu khi biến máu thịt của mình trở nên hình bánh hình rượu, trở nên của ăn phổ thông cho con người dễ dàng đón nhận. Bánh và rượu là của ăn căn bản của mọi người, mọi dân tộc. Bánh và rượu là thứ lương thực không thể thiếu trong cuộc sống con người. Lương thực này cũng là nguồn cung cấp dưỡng chất căn bản cho cơ thể con người. Nhưng quan trọng hơn, lương thực là Mình Máu Chúa dưới hình bánh và rượu được trao tặng là thứ lương thực không thể thiếu của linh hồn. Ai ăn bánh và uống rượu thánh này, thì được bảo đảm cho một đời sống linh hồn khỏe mạnh, một sức đề kháng cực tốt, có thể ngăn chặn và đẩy lùi những virus độc hại và những căn bệnh do ma quỷ và tội lỗi gây ra.

Tuy nhiên, những người nghe Chúa Giêsu đã không vượt qua được cái nhìn vật chất, đầu óc họ không chịu mở ra để đón nhận những mạc khải về đời sống siêu nhiên, nên họ bị trói buộc theo cái nhìn phàm trần. Vì vậy, khi Chúa nói đến việc trao ban máu thịt làm của ăn, của uống: “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông sẽ không có sự sống nơi mình”, họ không chấp nhận: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” mặc dù Chúa đã giải thích bằng nhiều cách, ai ăn thịt và uống máu Ngài thì có sự sống đời đời, được ở lại trong Ngài và được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa.

Thưa quý OBACE, “Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu”. Đức Giêsu đã yêu thương nhân loại và yêu từng người chúng ta. Ngài đã trao tặng cho chúng ta món quà quý giá và ý nghĩa nhất, đó là chính Người, máu thịt của Ngài làm của ăn của uống để nuôi dưỡng và tăng sức cho chúng ta trên hành trình trần thế. Như đã nói, món quà này không phải là đồ lưu niệm, nhưng là món quà sống động, đem lại sự sống cho nhân loại. Vì thế khi trao tặng, Chúa Giêsu muốn chúng ta đón nhận Ngài cách chủ động, tích cực, để cho Ngài đi vào trong cơ thể con người và thấm sâu vào linh hồn mỗi người. Mình Máu Chúa sẽ là dưỡng chất, sự bồi bổ, tăng lực, tăng đề kháng giúp chúng ta chống trả ma quỷ, tội lỗi và cám dỗ, và thêm sức để ta có thể đi trọn hành trình trần thế.

Đón rước Mình và Máu Chúa, không chỉ Chúa ở lại trong chúng ta, mà chúng ta được ở lại trong Chúa, như con cái ở trong vòng tay cha mẹ. Vì thế, khi rước Chúa vào tâm hồn, đưa Chúa về gia đình, Chúa sẽ tiếp tục ở với mỗi thành viên trong gia đình. Chúa không ở như người khách, nhưng Chúa sẽ ở với các gia đình trong tư cách là Chúa, là Chủ gia đình đồng thời cũng là thành viên trong gia đình, để chia sẻ, trợ lực cho mọi lo toan của các gia đình.

Xin Chúa cho chúng ta được vượt qua cái nhìn tự nhiên để nhìn thấy Chúa đang hiện diện thật sự và sinh động trong Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa giúp chúng ta được luôn xác tín và chạy đến tâm sự với Chúa như với người bạn, để được Chúa nâng đỡ an ủi khích lệ cả khi vui và lúc buồn, khi lo âu cũng như khi thành đạt. Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC470: LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ


Jorathe Nắng Tím
 

Đói là thử thách đáng sợ, là tai ương khủng khiếp của con người. Cứ nhìn những em bé gầy MMTC ABC470


Đói là thử thách đáng sợ, là tai ương khủng khiếp của con người. Cứ nhìn những em bé gầy giơ xương, mới năm bẩy tuổi mà già như ông cụ chỉ vì đói, những thước phim ghi lại cảnh đói năm 1945 ở miền bắc Việt Nam với hơn một triệu người chết la liệt, chết co quắp, chết nhăn nhó tang thương vì đói đã làm rùng mình, kinh sợ. Bởi là người ai cũng sợ sống mà thiếu ăn; làm người, ai cũng hãi sống mà phải đói, cũng như không mấy người dám nghĩ đến cảnh phải chết đói, để phải thành “ma đói” dưới âm phủ. Chẳng thế mà người ta vẫn giữ tục lệ dành cho tử tội trước khi bị hành quyết được ăn một bữa no nê, để khỏi phải làm người chết đói.

Thời Cựu Ước, dân Do Thái những năm tháng trong sa mạc, trên đường từ Ai Cập về Đất Hứa đã thấm thiá cái đói của đoàn người lữ hành “thiếu thốn” trên hành trình dằng dặc dài và gian khổ. Trong những ngày đói ăn đó Thiên Chúa Giavê đã nuôi họ bằng manna từ trời như sách Đệ Nhị Luật đã ghi lại lời của Môsê nói với dân: “Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra” (Đnl 8,3).

Thiên Chúa Giavê đã nuôi dân Ngài bằng manna là lương thực nuôi thân xác. Không của ăn, dân sẽ chết lả vì đói; không nước uống, dân sẽ chết khô vì khát, và Thiên Chúa đã chăm sóc, nuôi nấng dân Ngài, không để họ phải chết vì đói khát trong sa mạc. Nhưng Thiên Chúa còn muốn đi xa hơn, muốn làm nhiều hơn cho con người, khi ban cho con người lương thực thiêng liêng, lương thực ban sự sống đời đời, lương thực mà ai ăn sẽ không còn đói, và nguồn nước, ai uống sẽ không còn  khát. Lương thực ấy chính là Mình và Máu Đức Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa đã được chính Đức Giêsu mặc khải: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).

Khi ban cho con người Mình và Máu, Đức Giêsu Thiên Chúa cho chúng ta được thông hiệp vào chính Thân Thể của Ngài, được kết hiệp với Chúa Cha, được tham dự vào sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa (x. Ga 6,56-57). Đồng thời, chúng ta cũng được thông hiệp với anh em, khi ăn thịt và uống máu Con Thiên Chúa, vì tất cả đều là chi thể của một Thân Thể Đức Giêsu, như thánh Phaolô đã khẳng định: “Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể” (1 Cr 12,13).

Như thế, Mình và Máu Đức Giêsu không chỉ nuôi sống linh hồn và ban cho chúng ta sự sống đời đời, mà còn cho chúng ta được kết hiệp với Thiên Chúa và hiệp thông với anh em. Chính nhờ kết hiệp với Thiên Chúa mà chúng ta được sống đời đời, và nhờ hiệp thông với anh em mà chúng ta trở thành chi thể sống động, chi thể yêu thương của Thân Thể mầu nhiệm là Giáo Hội.

Qủa thế, nếu manna đã được Thiên Chúa ban để nuôi dân riêng trong sa mạc, thì Mình và Máu Đức Giêsu là lương thực được Thiên Chúa ban để nuôi Giáo Hội, dân mới của Thiên Chúa, “bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 10,17).

Chính Thánh Thể quy tụ, hiệp nhất, xây dựng, nuôi sống Giáo Hội, nên không có Giáo Hội, nếu không có Thánh Thể. Một Giáo Hội thiếu Thánh Thể, một Giáo Hội không yêu mến Thánh Thể, không tìm về Thánh Thể là nguồn tình yêu, ân sủng, sức sống sẽ là một Giáo Hội “không có Đức Giêsu”, không hiệp thông, không hiệp nhất, không sinh sôi nẩy nở, vì là một Thân Thể “không đầu”, cạn kiệt sức sống, chết lả, khô héo.

Trước những phong trào cải cách không muốn tin vào mầu nhiệm Thánh Thể, không chấp nhận sự hiện diện đích thực và sống động của Đức Giêsu trong Mình Máu thánh, như đám đông người Do Thái ngày xưa đã phẫn nộ la ó phản đối khi nghe Đức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống” (Ga 6,54-55), ngay cả các môn đệ cũng có người cho những lời Ngài nói khó nghe qúa và từ lúc đó, nhiều  môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa (Ga 6,66), chúng ta, những người Kitô hữu, giữa một thế giới không còn muốn tin, trong lòng một xã hội muốn triệt hạ và loại bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ khó tránh khỏi những cám dỗ “nghi ngờ mầu nhiệm Thánh Thể”, và chỉ coi Thánh Thể như một biểu tượng, một biểu trưng mang tính hình thức, chứ không là Mình và Máu thật của Đức Giêsu, Thiên Chúa.

Chúng ta cũng bị cám dỗ hời hợt với Thánh Thể, khi không nhận ra Thánh Thể chính là Tình Yêu của Thiên Chúa, nên không thể đón nhận Thánh Thể với trái tim rực lửa hận thù, rước Mình Máu Chúa với lòng dạ ganh ghét, kiêu căng, ích kỷ, bởi Tình Yêu đòi hiệp nhất, hiệp thông, trao ban, chia sẻ như Mình Máu thánh đã được hiến dâng để làm nên một dân tộc mới hiệp nhất với Đức Giêsu, Thiên Chúa và hiệp thông với mọi người như các chi thể của một Thân Thể duy nhất.

Thực vậy, Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng và sáng kiến tình yêu của Ngài luôn độc đáo, táo bạo, kỳ diệu mà bí tích Thánh Thể là một trong những sáng kiến đó, để ở lại và nuôi dưỡng linh hồn chúng ta một cách thực sự và sống động cho đến tận thế.

Mừng lễ Mình Máu thánh Chúa, chính là dịp sống lại lòng suy tôn Thánh Thể và yêu mến Thánh Lễ, ở đó tất cả chúng ta là Giáo Hội được quây quần, hiệp nhất nên một trong một tấm Bánh, một Thân Thể mầu nhiệm là Đức Giêsu.

--------------------------------
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây